Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også
Nyheder
The main Bluefin Tuna fishing season runs from 26 May to 24 June; this is when large vessels, purse seiners, are allowed to fish for Bluefin tuna in the Mediterranean and the Eastern Atlantic.
The Bluefin tuna fishery is regulated by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) to which the EU is a contracting party.
Join #FARMEDintheEU, the European campaign about aquaculture to promote fresh, local, healthy fish and shellfish from the farmers in the water (our video is also a tribute to the movie "Love actually")

Offentlige udgifter i fiskeri- og akvakultursektoren

Fiskeri- og akvakultursektoren er kun underlagt konkurrencereglerne i det omfang Europa-Parlamentet og Rådet beslutter det i overensstemmelse med artikel 42 i traktaten om den Europiske Unions funktionsmåde (TEUF). De offentlige udgifter kan således inddeles i følgende kategorier:

1. gennem EU-finansieringsinstrument – Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)

2. gennem statsstøtte, dvs. støtte fra EU-landene til fiskeri- og akvakultursektoren udover finansieringen i henhold til EHFF-forordningen inden for anvendelsesområdet for artikel 42 i TEUF.

Læs mere om afgrænsningen af de to kategorier i præsentationen pdf - 2 MB [2 MB] English (en) .

Statsstøtteregler for fiskeri og akvakultur

Statsstøtte er i princippet ikke foreneligt med det indre marked med undtagelse af særlige tilfælde såsom:

  • de minimis-støtte (dvs. beløb, der er så små, at de ikke kan forventes at have nogen væsentlig indvirkning på konkurrencen)
  • visse former for støtte, der ikke menes at fordreje konkurrencen, som er omfattet af gruppefritagelsesforordningen for fiskeri og akvakultur.

Hvis ingen af disse særlige tilfælde gør sig gældende, skal medlemslandene underrette Kommissionen om enhver statsstøtteordning, det ønsker at indføre, eller enhver statsstøtte, det ønsker at tildele. Medlemslandene må ikke gennemføre ordninger eller tildele støtte, før Kommissionen har erklæret, at det er foreneligt med traktaten. (Se artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 og artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004).

I forbindelse med undersøgelsen af statsstøttesager kan Kommissionen behandle personoplysninger. Læs mere om dette i den særlige databeskyttelseserklæring pdf - 163 KB [163 KB] English (en) .

Hvordan foretages anmeldelsen?

Anmeldelsen foretages elektronisk via det pågældende medlemslands faste repræsentation ved EU ved hjælp af det elektroniske system SANI. Der anvendes en særlig formular msw8 - 282 KB [282 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) til anmeldelse af støtte til fiskeri og akvakultur.

Hvad sker der, hvis et medlemsland undlader at meddele statsstøtte?

Hvis et medlemsland indfører en statsstøtteordning eller tildeler individuel støtte uden at meddele det til Kommissionen eller uden at have fået godkendt den meddelte ordning eller støtte, vil statsstøtten eller statsstøtteordningen anses som ulovlig (se artikel 1, litra f, i Rådets forordning (EF) 659/1999 ). Modtagerne af ulovlig statsstøtte vil desuden i princippet blive bedt om at betale støtten tilbage (se artikel 14 i samme forordning).

Hvornår er anmeldelse ikke påkrævet?

Visse former for statsstøtte til fiskeri og akvakultur anses for at være forenelige med det fælles marked og kan derfor iværksættes uden Kommissionens godkendelse. Det er ikke nødvendigt med en meddelelse i tilfælde af:

1. støtte, som er omfattet af en gruppefritagelsesforordning (Kommissionens forordning 1388/2014  - den nye gruppefritagelsesforordning, der finder anvendelse i denne sektor, blev vedtaget den 16.12.2014 og trådte i kraft den 1.1.2015).

2. de minimis-støtte (Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014, se nedenfor).

Hvert år skal medlemslandene dog udarbejde en rapport om den statsstøtte, de har ydet i løbet af året, herunder den støtte, der hører under de minimis-reglerne. Rapporten skal indsendes elektronisk senest den 30. juni (se artikel 5 og 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004. De oplysninger, som skal indsendes, er forklaret i bilag III C i forordningen).

EU-Domstolen har truffet afgørelse i en sag, hvor et medlemsland ikke havde indsendt sin årlige rapport inden fristen (se Domstolens dom af 12. januar 2006 - Kommissionen mod Luxembourg (sag C-69/05)).

Regler om de minimis-støtte inden for fiskeri og akvakultur

Statsstøtte, som ikke overstiger et vist loft over en vis periode anses for ikke at opfylde alle kriterier i artikel 107, stk. 1, i TEUF. Det er den såkaldte de minimis-støtte. Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 (som erstatter Kommissionens forordning (EF) nr. 875/2007) fastsætter loftet til 30 000 EUR pr. støttemodtager over en periode på 3 år. Derudover skal hvert medlemsland overholde det maksimale kumulerede beløb fastsat i bilaget til de minimis-forordningen (den såkaldte nationale grænse), når de tildeler støtte til virksomheder, som er aktive inden for fiskeri og akvakultur. De minimis-støtte til virksomheder i fiskeri- og akvakultursektoren må over en periode på tre år ikke overstige 2,5 % af den årlige omsætning for fangst, forarbejdning og akvakultur pr. medlemsland.

Særligt gælder det for de minimis-støtte, at den:

a. skal forvaltes på en klar og gennemskuelig måde
b. ikke må anvendes til køb af fiskerfartøjer, modernisering eller udskiftning af hoved- eller hjælpemotorer på fiskefartøjer eller til operationer, der forøger fartøjets fiskerikapacitet, eller udstyr, der forøger fartøjets evne til at spore fisk eller enhver anden ikke-støtteberettiget operation i henhold til EHFF-forordningen
c. ikke må overstige et loft på 30 000 euro over en periode på tre regnskabsår.

Listen er ikke udtømmende.

Medlemslandene skal indføre kontrolforanstaltninger, der gør det muligt at sikre, at reglerne bliver overholdt.

Vigtige retlige referencedokumenter inden for sektoren