Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
    Zadejte libovolný text
Související informace
Aktuality
Following the restoration of constitutional order in Guinea-Bissau, the EU and Guinea-Bissau have signed a new three-year fisheries Protocol under the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the two parties. EU boats, mostly from Spain, Portugal, France, Greece and Italy, will now be able to resume fishing in local waters following a two year interruption.
The Commission welcomes that the EU, the Faroe Islands and Norway reached agreement on 21 November on an arrangement on mackerel fisheries for 2015.

Veřejné výdaje v odvětví rybolovu a akvakultury

Pro odvětví rybolovu a akvakultury platí pravidla hospodářské soutěže pouze v rozsahu, který určil Evropský parlament a Rada v souladu s článkem 42 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Proto lze příslušné veřejné výdaje rozdělit do těchto kategorií:

1. výdaje vynaložené prostřednictvím finančního nástroje EU – Evropský námořní a rybářský fond (ENRF)

2. výdaje vynaložené v podobě státní podpory, tj. podpory poskytnuté členskými státy odvětví rybolovu a akvakultury mimo finanční prostředky ENRF v oblasti působnosti článku 42 SFEU.

Další informace ohledně vymezení těchto dvou kategorií viz prezentace pdf - 2 MB [2 MB] English (en) .

Pravidla pro poskytování státní podpory odvětví rybolovu a akvakultury

Státní podpora je v zásadě neslučitelná s vnitřním trhem, s výjimkou zvláštních případů, jako jsou:

  • částky, které jsou natolik malé, že pravděpodobně nebudou mít žádný významný vliv na hospodářskou soutěž, tzv. podpora de minimis
  • určité typy dotací, u nichž se nepředpokládá, že by v odvětví rybolovu a akvakultury negativně ovlivnily hospodářskou soutěž a na něž se vztahuje nařízení o blokových výjimkách

Pokud nejde o žádný z těchto dvou konkrétních případů, je každý členský stát povinen Komisi oznámit každý režim státní podpory, který hodlá zavést, a veškerou státní podporu, kterou hodlá poskytnout. Takový režim ani takovou podporu nesmí zavést nebo takovou podporu poskytnout, než Komise prohlásí, že jsou v souladu se Smlouvou (viz článek 2 nařízení č. 659/1999 a článek 2 nařízení č. 794/2004).

V průběhu šetření případů státní podpory může Komise zpracovávat osobní údaje. Další informace viz prohlášení o ochraně soukromí pdf - 163 KB [163 KB] English (en) .

Jak se podpora oznamuje?

Oznámení se provádí pouze elektronicky za použití systému SANI, a to prostřednictvím stálého zastoupení daného členského státu při EU. Pro oznámení podpory v odvětví rybolovu a zemědělství je třeba použít speciální šablony msw8 - 282 KB [282 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Jaké jsou důsledky, pokud členský stát podporu neoznámí?

Pokud členský stát zavede režim státní podpory nebo poskytne individuální státní podporu, aniž by je předtím oznámil Komisi a obdržel schválení oznámeného režimu nebo podpory, daná státní podpora nebo režim státní podpory se považují za nezákonné (viz čl. 1 písm. f) nařízení č. 659/1999). Příjemcům protiprávní podpory bude v zásadě nařízeno podporu vrátit (viz článek 14 tohoto nařízení).

V jakém případě není třeba státní podporu oznamovat?

Některé typy státní podpory v odvětvích rybolovu a zemědělství jsou vždy slučitelné s vnitřním společným trhem, a proto v jejich případě není třeba před jejich zavedením čekat na schválení Komise. Oznámení není nutné, pokud:

1. pokud jde o typy podpory, na něž se vztahuje nařízení o blokových výjimkách (platnost nařízení Komise (ES) č. 736/2008 o blokových výjimkách v odvětví rybolovu skončila 31.12.2013 a návazné nařízení o blokových výjimkách v odvětví rybolovu a akvakultury má Komise přijmout do konce roku 2014)

2. u podpor de minimis (nařízení Komise č. 717/2014; viz níže).

Každý členský stát však má povinnost každoročně vypracovat zprávu o veškeré stání podpoře, kterou daného roku udělil. Musí tedy zahrnout i podporu podle pravidel de minimis. Tuto zprávu je třeba podat elektronicky do 30. června (viz článek 5 a 6 nařízení Komise č. 794/2004; příloha III C tohoto nařízení uvádí, které informace se mají podat).

Případu, kdy členský stát tuto výroční zprávu nezaslal do stanovené lhůty, se týkal rozsudek Soudního dvora ES (viz rozsudek Soudního dvora z 12. ledna 2006 – Komise v. Lucembursko (věc C-69/05)).

Pravidla pro podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury

Státní podpora, která nepřesáhne po určitou dobu určitý strop, se považuje za opatření nesplňující všechna kritéria stanovená v čl. 107 odst. 1 SFEU. Tato podpora se nazývá podpora de minimis. Nařízení Komise č. 717/2014 (nahrazující nařízení Komise (ES) č. 875/2007) stanoví strop ve výši 30 000 eur na příjemce po kterékoli období tří let. Každý členský stát navíc musí při poskytování podpory podnikům působícím v odvětví rybolovu a akvakultury respektovat maximální kumulativní částku stanovenou v příloze nařízení de minimis (tzv. vnitrostátní limit). Podpora de minimis poskytnutá všem podnikům v odvětví rybolovu a akvakultury během tříletého období nemůže přesáhnout 2,5 % roční obratu, pokud jde o odlov, zpracování a akvakulturu, na jeden členský stát.

Podpora de minimis:

a) se zejména musí spravovat transparentním způsobem
b) se zejména nesmí použít na nákup rybářských plavidel, modernizaci nebo výměnu hlavních nebo pomocných motorů rybářských plavidel nebo operace zvyšující rybolovnou kapacitu plavidla nebo zařízení ke zvýšení schopnosti plavidla vyhledávat ryby nebo jakékoli další nezpůsobilé operace podle nařízení o ENRF
c) zejména nesmí překročit limit 30 000 eur v žádném období tří fiskálních roků

Tento výčet podmínek není úplný.

Členské státy musejí zavést kontrolní opatření, na jejichž základě lze ověřit, zda se tato pravidla dodržují.

Důležité referenční právní dokumenty pro toto odvětví