Рибарство

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Търсене
Връзки по темата
Новини
The European Commission welcomes Morocco’s ratification of a Fisheries Protocol which is set to open the door for European vessels to go back fishing in Moroccan waters after a pause of more than two years. The European Union and Morocco had concluded the 4-year fisheries deal in December 2013, however its entry into force was pending ratification by Morocco.
The EU and Mozambique met in Maputo, Mozambique, on 9-11 July 2014, to launch negotiations on the renewal of the Protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement due to expire on 31 January 2015. The negotiations were conducted in an open and frank atmosphere with progress made on identifying the areas where there was agreement and those where further work is required.

Държавни субсидии за сектора на рибарството и аквакултурите

Като всички промишлености в ЕС, секторът на рибарството и аквакултурите подлежи на общите ограничения в Съюза по отношение на държавните субсидии. Според тях по принцип е незаконно националните власти да предоставят финансова помощ на частни компании, за да се гарантира, че промишлеността на нито една страна не получава несправедливо предимство.

Изключения от това правило:

 • суми, които са толкова малки, че няма вероятност да се отразят съществено на конкуренцията („минимална помощ“)
 • някои видове субсидии, за които се смята, че не вредят на конкуренцията, за каквато и сума да става въпрос - за тях е в сила групово освобождаване.

Във всички останали случаи, когато национални власти искат да предоставят субсидии, те трябва да уведомят Комисията предварително и да се съобразят с нейното решение относно това дали помощта е законна или не.

Държавна помощ за рибарство и аквакултура

Държавната помощ по принцип е несъвместима с общия пазар, но има някои изключения. (Вижте членове 107-109 от Договора за функционирането на Европейския съюз и Насоките за преглед на държавната помощ за рибарство и аквакултура .)

По правило държавите-членки трябва да уведомяват Комисията за всяка схема за държавна помощ, която искат да приложат, и не могат да пристъпят към нейното реализиране преди Комисията да я обяви за съвместима с Договора. (Вижте член 2 от Регламент 659/1999 и член 2 от Регламент 794/2004).

Как се извършва уведомяването?

Уведомяването трябва да стане чрез Постоянното представителство на съответната държава-членка към ЕС посредством електронната система SANI. Трябва да се използва специален образец msw8 - 282 KB [282 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) за уведомяване за помощ за сектора на рибарството и аквакултурата.

Този формуляр за уведомяване има 3 части:

- Част I, отнасяща се до общата информация, която трябва да бъде предоставена при всяко уведомяване,

- Част II, отнасяща се до обобщената информация, която ще бъде публикувана в Официален вестник,

- Част III.14, отнасяща се до конкретната информация, която трябва да бъде предоставена при уведомяване за държавна помощ за сектора на рибарството и аквакултурата.  

Уведомяването е важно. Ако държава-членка приложи схема за държавна помощ без да уведоми Комисията и да изчака нейното одобрение, държавната помощ се смята за незаконна (вижте член 1, буква е) от Регламент 659/1999 ). Освен това, ако след анализ бъде установено, че схемата е несъвместима с общия пазар, на бенефициентите ще бъде разпоредено да върнат получената от тях помощ (вижте член 14 от този регламент).

Кога не е необходимо уведомяване?

Някои видове държавна помощ за сектора на рибарството и аквакултурата се смятат за съвместими с общия пазар и затова за прилагането им не е необходимо одобрение от Комисията (вижте Регламент 736/2008 ). Поради това при тях не е необходимо официално уведомяване.

Въпреки това държавата-членка трябва да предостави обобщена информация на Комисията относно схемата (вижте Приложение 1 от Регламент 736/2008 msw8 - 47 KB [47 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ), както и да включи схемата в годишния си доклад за държавната помощ. Това важи за мерки, за които има ясни правила, определени по линия на Европейския фонд за рибарство (ЕФР), като временното преустановяване на риболовните дейности.

Помощта трябва да отговаря на следните условия:

 • Максимални суми: годишната сума на бенефициент не може да надхвърля 1 млн. евро. Общият размер на признатите разходи на проект не може да надхвърля 2 млн. евро.
 • Помощта трябва да е насочена към малки и средни предприятия
 • Помощта трябва да съответства на разпоредбите на ЕФР
 • Помощта не може да се предоставя на бенефициент, комуто е било наредено да върне несъвместима държавна помощ, до приключването на случая.  

Моля имайте предвид, че някои мерки по линия на ЕФР като модернизиране на съдове подлежат на анализ от Комисията за всеки отделен случай, затова при тях е необходимо официално уведомяване.

Годишен доклад за държавната помощ

Всяка година държавите-членки трябва да изготвят доклад за държавната помощ, която са предоставили през годината, включително и за помощта, попадаща в рамките на правилата за минималната помощ. Докладът трябва да бъде изпратен по електронен път до 30 юни (вижте членове 5 и 6 от Регламент 794/2004; обяснение каква информация трябва да се предостави има в Приложение III в същия регламент).
Съдът на ЕС се произнесе по случай, в който държава-членка не бе изпратила годишния си доклад в срок (вижте Решение на Съда на ЕС от 12 януари 2006 г. – Комисията срещу Люксембург (Дело C-69/05)

Правила за минималната помощ (de minimis)за рибарство

Минималната помощ е национална помощ, за която се смята, че не вреди на конкуренцията. Според правилата за минималната помощ за сектора на рибарството (приети през 2007 г.) на риболовните компании може да се предоставя ограничена по размер държавна помощ (30 000 евро на компания за период от три финансови години). Ако общият размер на финансирането, предоставено от държава-членка на нейната риболовна индустрия, не превишава 2,5 % от общата производствена стойност на рибарския сектор, държавата-членка не трябва да уведомява официално за схемата. Въпреки това всяка минимална помощ трябва да бъде включена в годишния доклад за държавната помощ на държавата-членка.

Минималната помощ

 • не може да се предоставя на компании в затруднено положение
 • трябва да бъде управлявана прозрачно
 • не може да се използва за построяване или купуване на риболовни кораби
 • не може да се използва по начин, водещ до нарушаване на общата организация на пазара на рибни продукти
 • не може да превишава „тавана“ от 30 000 евро за който и да е период от три финансови години. Държавите членки не могат да заобикалят правилото за максималната сума, като разделят помощта на няколко плащания.

Държавите-членки трябва да въведат мерки за контрол, чрез които да се следи за спазването на правилата.

Други видове помощ за рибарство и аквакултура

Европейски фонд за рибарство и временни мерки за флота

 • Съфинансиране с участието на държавите-членки съгласно правилата на ЕФР по принцип не се счита за държавна помощ. (Вижте Регламент 1198/2006, член 7).
 • Конкретните временни мерки за подпомагане на преструктурирането на риболовните флоти на ЕС, засегнати от икономическа криза (приети през 2008 г. в отговор на рязкото поскъпване на горивата), по принцип също не се смятат за държавна помощ (вижте Регламент 744/2008 , член 4).