Αλιεία

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Δέσμη μεταρρυθμίσεων

Στις 13 Ιουλίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις της για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ και, στις 2 Δεκεμβρίου 2011, πρότεινε ένα νέο ταμείο για τη θαλάσσια και την αλιευτική πολιτική της ΕΕ για το διάστημα 2014-2020: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Ανακοίνωση για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ)

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής COM(2011) 417.

Πρόταση νέου κανονισμού για την ΚΑΠ

Πρόταση νέου κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή αλιευτική πολιτική COM(2011) 425.

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

 • Απαγόρευση των απορρίψεων pdf - 15 KB [15 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Μέγιστη βιώσιμη απόδοση pdf - 17 KB [17 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Περιφερειοποίηση pdf - 19 KB [19 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Κοινωνική διάσταση pdf - 122 KB [122 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Μεταβιβάσιμες αλιευτικές παραχωρήσεις pdf - 19 KB [19 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Πρόταση κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου και του κανονισμού αριθ. XXX/2011 του Συμβουλίου για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική COM(2011) 804

Πρόταση νέου κανονισμού για την πολιτική κοινής αγοράς

Πρόταση νέου κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας COM(2011) 416

Ανακοίνωση για την εξωτερική διάσταση της ΚΑΠ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την εξωτερική διάσταση της κοινής αλιευτικής πολιτικής COM(2011) 424

Έκθεση

Έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής COM(2011) 418

Αξιολογήσεις επιπτώσεων

 • Αξιολόγηση επιπτώσεων της πρότασης της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής του 2012 SEC (2011) 891 English (en)
 • Αξιολόγηση επιπτώσεων, που συνοδεύει το έγγραφο "Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Κοινή Οργάνωση των Αγορών των Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας" SEC (2011) 883 English (en)
 • Αξιολόγηση επιπτώσεων, που συνοδεύει το έγγραφο "Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου και του κανονισμού αριθ. XXX/2011 του Συμβουλίου για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική" SEC(2011) 1416 pdf - 381 KB [381 KB] English (en)
  • Περίληψη της αξιολόγησης επιπτώσεων SEC(2011) 1417 pdf - 48 KB [48 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης επιπτώσεων pdf - 381 KB [381 KB] English (en)

Τύπος

Βίντεο

Ενημερωτικά φυλλάδια

 • Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά pdf - 862 KB [862 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)
 • Πώς επιλέγετε το ψάρι σας; pdf - 1014 KB [1014 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Ομιλίες

How do you choose?

Πώς διαλέγετε τα ψάρια που αγοράζετε; Πρακτικές συμβουλές για να επιλέγετε ψάρια βιώσιμης αλιείας.