Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Rýchly prístup

Reforma spoločnej rybárskej politiky

Reforma spoločnej rybárskej politiky

Nová spoločná rybárska politika od 1. januára 2014

Nová spoločná rybárska politika (SRP), ktorú spoločne schválili Rada a Európsky parlament, sa uplatňuje od 1. januára 2014. Cieľom novej SRP je obnoviť udržateľný stav populácií rýb, zastaviť nehospodárne metódy rybolovu a vytvoriť nové príležitosti pre tvorbu pracovných miest a rast v pobrežných oblastiach. Na dosiahnutie týchto cieľov sa politika zameriava na oblasti, ako sú zákaz odhadzovania úlovkov, prenesenie kompetencií na sektor a decentralizácia rozhodovacieho procesu, uprednostnenie akvakultúry, podpora maloobjemového rybolovu, zlepšovanie vedeckých poznatkov týkajúcich sa stavu populácií a prevzatie zodpovednosti za zahraničné vody prostredníctvom medzinárodných dohôd EÚ.

Európsky námorný a rybársky fond je finančný nástroj na podporu realizácie reformovanej spoločnej rybárskej politiky (SRP) a podporu európskeho „modrého“ hospodárstva. 25. januára Európsky parlament a Rada dosiahli politickú dohodu o Európskom námornom a rybárskom fonde (EMFF) na roky 2014 – 2020. Táto dohoda je rozhodujúcim krokom k tomu, aby potom, ako Európsky parlament prijme príslušné dokumenty v apríli 2014, EMFF nadobudol účinnosť.

EMFF bude podporovať obnovu populácie rýb, zmierňovanie vplyvu rybolovu na morské prostredie a postupné odstránenie nehospodárneho odhadzovania úlovkov. Poskytne podporu pre maloobjemové rybné hospodárstva, mladých rybárov a miestne rybné hospodárstva. Zintenzívni inovácie, miestnym spoločenstvám pomôže diverzifikovať ich hospodárstva, bude financovať projekty, vďaka ktorým sa vytvoria nové pracovné príležitosti, a zlepší kvalitu života v európskych pobrežných oblastiach. Takisto podporí európsku akvakultúru, aby mohla plne rozvinúť svoj potenciál.