Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Reforma wspólnej polityki rybołówstwa

Reforma wspólnej polityki rybołówstwa

Nowa wspólna polityka rybołówstwa od 1 stycznia 2014 r.
 
Nowa wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb)  została zatwierdzona przez Radę i Parlament i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r. Jej celem jest przywrócenie odpowiedniego poziomu zasobów rybnych, wyeliminowanie marnotrawstwa w zakresie praktyk połowowych, tworzenie nowych miejsc pracy oraz możliwości wzrostu gospodarczego na obszarach nadmorskich. Osiągnąć ten cel pomoże m.in.: wprowadzenie zakazu odrzutów, usamodzielnienie podmiotów należących do sektora rybołówstwa, decentralizacja procesu decyzyjnego, traktowanie akwakultury jako priorytetu, wspieranie rybołówstwa łodziowego, poprawa wiedzy naukowej dotyczącej stanu zasobów ryb oraz przyjęcie odpowiedzialności za działalność na wodach nienależących do UE poprzez umowy międzynarodowe.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki to instrument finansowy, który będzie wspierać wdrażanie zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) i rozwój europejskiej „niebieskiej gospodarki”. 25 stycznia Parlament Europejski i Rada osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) na lata 2014–2020. Porozumienie stanowi ważny krok w kierunku wejścia w życie EFMR jeszcze w tym roku, po tym jak Parlament Europejski przyjmuje odpowiednie dokumenty w kwietniu 2014 r.

EFMR będzie wspierać odbudowę stad ryb, zmniejszenie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie, a także stopniowe wyeliminowanie praktyki odrzutów. Środki zostaną przeznaczone na rzecz tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, młodych rybaków i połowów lokalnych. Fundusz będzie promować innowacje, wspierać dywersyfikację działalności, finansować projekty przyczyniające się do tworzenia nowych miejsc pracy i podniesienia jakości życia na europejskich obszarach nadmorskich. Fundusz będzie również wspierać europejską akwakulturę, tak aby mogła ona w pełni rozwijać swój potencjał.