Zivsaimniecība

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Meklēt
    Brīvs teksts
Ātra pieeja

Kopējās zivsaimniecības politikas reforma

Kopējās zivsaimniecības politikas reforma

No 2014. gada 1. janvāra jauna kopējā zivsaimniecības politika

Padome un Parlaments ir vienojušies par jaunu kopējo zivsaimniecības politiku (KZP), kas sāka darboties no 2014. gada 1. janvāra. Jaunās KZP mērķis ir atjaunot zivju krājumus līdz ilgtspējīgam līmenim, izbeigt izšķērdīgu zvejas praksi un radīt jaunas darba un izaugsmes iespējas piekrastes novados. Lai to panāktu, ir paredzēts aizliegt izmetumus, nostiprināt nozari un decentralizēt lēmumu pieņemšanu, par prioritāti atzīt akvakultūru, atbalstīt sīkzveju, uzlabot zinātnisko informāciju par zivju krājumu stāvokli un uzņemties atbildību par darbu ārvalstu ūdeņos, izmantojot ES starptautiskos nolīgumus.

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) ir finansēšanas instruments, ar kuru tiks atbalstīta reformētās kopējās zivsaimniecības politikas īstenošana un stimulēta Eiropas jūras ekonomika. 25. janvārī tika panākta politiska vienošanās starp Eiropas Parlamentu un Padomi par minētā fonda darbu 2014.–2020. gadā. Šī vienošanās ir ļoti svarīgs solis uz priekšu, lai fonds varētu sākt darbu šogad, kolīdz Eiropas Parlaments 2014. gada aprīlī būs pieņēmis attiecīgos dokumentus.

EJZF atbalstīs zivju krājumu atjaunošanu, mazinās zivsaimniecības ietekmi uz jūras vidi un veicinās pakāpenisku atteikšanos no izšķērdīgās prakses, ka daļa noķerto zivju tiek izmestas atpakaļ jūrā. Palīdzēs nelielām zivsaimniecībām, jauniem zvejniekiem un vietējām zivsaimniecībām. Fonds veicinās inovāciju, palīdzēs kopienām dažādot to ekonomiku, finansēs projektus, kas rada jaunas darbvietas, un uzlabos dzīves kvalitāti Eiropas piekrastē. Tas atbalstīs arī Eiropas akvakultūru, lai šī nozare spētu pilnībā īstenot savu potenciālu.