Navigatsioonitee

Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kiire juurdepääs

Ühise kalanduspoliitika reform

Ühise kalanduspoliitika reform

Uus ühine kalanduspoliitika alates 1. jaanuarist 2014

Nõukogu ja Euroopa Parlament on uue ühise kalanduspoliitika suhtes kokku leppinud ning see kehtib alates 1. jaanuarist 2014. Uue ühise kalanduspoliitika eesmärk on tagada kalavarude jätkusuutlik tase, teha lõpp raiskavale püügile ning luua rannikualadel uusi võimalusi töökohtade loomiseks ja majanduskasvuks. Selle saavutamiseks pööratakse tähelepanu tagasiheite keelustamisele, antakse sektorile volitused ja detsentraliseeritakse otsuste tegemine, seatakse vesiviljelus prioriteediks, toetatakse väikesemahulist kalapüüki, parandatakse teaduspõhiseid teadmisi kalavarude olukorra kohta ning võetakse ELi rahvusvaheliste lepingute kaudu vastutus välisvetes.

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond on rahastamisvahend, millega toetatakse reformitud ühise kalanduspoliitika (ÜKP) rakendamist ning see aitab kaasa Euroopa meremajanduse kasvule. 25. jaanuaril saavutati Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel poliitiline kokkulepe seoses Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) tegevusega ajavahemikus 2014–2020. See kokkulepe on oluline samm Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi käivitamisel hiljem sel aastal, pärast seda, kui Euroopa Parlament on asjaomase dokumendi 2014. aasta aprillis vastu võtnud.

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond toetab kalavarude taastamist, kalanduse mõju vähendamist merekeskkonnale ning pillava tagasiheite järkjärgulist kõrvaldamist. Toetatakse väikesemahulist kalapüüki, noori kalureid ja kohalikke kalatööstusi. See edendab innovatsiooni, aitab kogukondadel mitmekesistada oma majanduselu, rahastada projekte uute töökohtade loomiseks ja parandada Euroopa rannikualade elukvaliteeti. Fondist toetatakse ka Euroopa vesiviljelust, et see saaks täielikult välja arendada oma potentsiaali.