Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Γίνε συνδρομητής στο ηλεκτρονικό μας ενημερωτικό δελτίο
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Γρήγορη πρόσβαση

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Νέα κοινή αλιευτική πολιτική από την 1η Ιανουαρίου 2014

Μια νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ)   συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014. Η νέα ΚΑΠ έχει ως στόχο να επαναφέρει τα αλιευτικά αποθέματα σε βιώσιμα επίπεδα, να θέσει τέλος σε σπάταλες αλιευτικές πρακτικές και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης στις παράκτιες περιοχές. Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, επικεντρώνεται στην απαγόρευση των απορρίψεων, στην ισχυροποίηση του κλάδου και στην αποκέντρωση της λήψης αποφάσεων, στην ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, στην υποστήριξη της αλιείας μικρής κλίμακας, στη βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων για την κατάσταση των αποθεμάτων και στην ανάληψη ευθύνης σε ξένα ύδατα μέσω των διεθνών συμφωνιών της ΕΕ.

 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) είναι το χρηματοδοτικό μέσο που θα στηρίζει την εφαρμογή της αναθεωρημένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και θα συμβάλλει στην τόνωση της Ευρωπαϊκής Γαλάζιας Οικονομίας. Στις 25 Ιανουαρίου, επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμφωνία αποτελεί σημαντική πρόοδο για τη λειτουργία του ΕΤΘΑ που αναμένεται να ξεκινήσει κάποια στιγμή εφέτος, μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τα σχετικά κείμενα τον Απρίλιο 2014.

Το ΕΤΘΑ θα στηρίζει την ανασύσταση των ιχθυαποθεμάτων, τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και την προοδευτική κατάργηση της σπάταλης πρακτικής των απορρίψεων. Επίσης, θα στηρίζει την αλιεία μικρής κλίμακας, τους νεαρούς αλιείς και την τοπική αλιεία.  Θα τονώσει την καινοτομία, θα βοηθά τις κοινότητες να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους και θα χρηματοδοτεί σχέδια που σκοπεύουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις παράκτιες περιοχές της Ευρώπης. Το ταμείο θα στηρίζει επίσης την Ευρωπαϊκή Υδατοκαλλιέργεια, ώστε να μπορέσει ο κλάδος να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του.

Κύρια στάδια της μεταρρύθμισης
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο   Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο   Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
Κάντε κλικ σε κάθε τίτλο για περαιτέρω πληροφορίες.

28/01/2014
Commissioner Damanaki welcomes EMFF agreement
The European Commission has today welcomed the political agreement reached between the European Parliament and the Council on the 2014-2020 European Maritime and Fisheries Fund (EMFF). Περισσότερα
24/01/2014
Commissioner Damanaki to launch new campaign to promote sustainable fishing
On Monday 27 January, Maria Damanaki, Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, will launch the European Commission's 'Inseparable' campaign to promote sustainable fishing across Europe at an event in Hamburg's International Maritime Museum, co-hosted by the city's mayor, Olaf Scholz.  The event builds on the momentum of the reform of the Common Fisheries Policy which came into force in January 2014. Περισσότερα
15/01/2014
Reform in Europe is possible! – The Lesson of EU fisheries
Speech by Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, at the Pan-European Conference for EU reform, London, UK Περισσότερα


Reforming European Fisheries