Αλιεία

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Γρήγορη πρόσβαση

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Νέα κοινή αλιευτική πολιτική από την 1η Ιανουαρίου 2014

Μια νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ)   συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014. Η νέα ΚΑΠ έχει ως στόχο να επαναφέρει τα αλιευτικά αποθέματα σε βιώσιμα επίπεδα, να θέσει τέλος σε σπάταλες αλιευτικές πρακτικές και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης στις παράκτιες περιοχές. Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, επικεντρώνεται στην απαγόρευση των απορρίψεων, στην ισχυροποίηση του κλάδου και στην αποκέντρωση της λήψης αποφάσεων, στην ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, στην υποστήριξη της αλιείας μικρής κλίμακας, στη βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων για την κατάσταση των αποθεμάτων και στην ανάληψη ευθύνης σε ξένα ύδατα μέσω των διεθνών συμφωνιών της ΕΕ.

 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) είναι το χρηματοδοτικό μέσο που θα στηρίζει την εφαρμογή της αναθεωρημένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και θα συμβάλλει στην τόνωση της Ευρωπαϊκής Γαλάζιας Οικονομίας. Στις 25 Ιανουαρίου, επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμφωνία αποτελεί σημαντική πρόοδο για τη λειτουργία του ΕΤΘΑ που αναμένεται να ξεκινήσει κάποια στιγμή εφέτος, μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τα σχετικά κείμενα τον Απρίλιο 2014.

Το ΕΤΘΑ θα στηρίζει την ανασύσταση των ιχθυαποθεμάτων, τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και την προοδευτική κατάργηση της σπάταλης πρακτικής των απορρίψεων. Επίσης, θα στηρίζει την αλιεία μικρής κλίμακας, τους νεαρούς αλιείς και την τοπική αλιεία.  Θα τονώσει την καινοτομία, θα βοηθά τις κοινότητες να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους και θα χρηματοδοτεί σχέδια που σκοπεύουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις παράκτιες περιοχές της Ευρώπης. Το ταμείο θα στηρίζει επίσης την Ευρωπαϊκή Υδατοκαλλιέργεια, ώστε να μπορέσει ο κλάδος να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του.