Рибарство

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Търсене
Бърз достъп

Реформа на общата политика за рибарство

Реформа на общата политика за рибарство

Нова обща политика в областта на рибарството от 1 януари 2014 г.

Новата обща политика в областта на рибарството (ОПОР) бе одобрена от Съвета и Парламента и влиза в сила от 1 януари 2014 г. Новата ОПОР има за цел да се възстановят устойчивите равнища на рибните запаси, да се сложи край на разточителните риболовни практики и да се създадат нови възможности за работа и растеж в крайбрежните райони. За да се постигне това, тя е насочена към забрана на изхвърлянията на улов, предоставяне на повече права на сектора и децентрализиране на вземането на решения, определяне на аквакултурата за приоритет, подкрепа за дребномащабния риболов, подобряване на научните познания за състоянието на запасите и поемане на отговорност в чужди води чрез международните споразумения на ЕС.

Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) е инструментът за финансиране, с който ще се подкрепя изпълнението на реформираната обща политика в областта на рибарството (ОПОР) и ще се насърчава европейската „синя икономика“. На 25 януари Европейският парламент и Съветът постигнаха политическо споразумение относно ЕФМДР за периода 2014 — 2020 г. Споразумението е от решаващо значение, за да може ЕФМДР да започне да функционира по-късно през годината, след като Европейският парламент приеме текстовете през април 2014 г.

Със средствата от ЕФМДР ще се подпомагат възстановяването на рибните запаси, намаляването на въздействието на риболова върху морската среда и постепенното премахване на разточителните практики на изхвърляне на улов. Ще се предоставя подкрепа за дребномащабния и местния риболов и за младите рибари. Ще се насърчават иновациите, ще се помага на общностите да диверсифицират своите икономики, ще се финансират проекти, с които се създават нови работни места, и ще се подобрява качеството на живот по европейското крайбрежие. Със средства от фонда ще се подпомага и европейската аквакултура, за да може тя да развие напълно потенциала си.