Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Quick access
Nyheter
Members of the Moroccan Parliament, who met in plenary on Wednesday 12th February, voted to approve the protocol between Morocco and the EU setting the fishing opportunities and the financial contribution provided for in the fisheries partnership agreement between the two parties.
A new study is on-line

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

Kommissionen föreslår en ny fond för EU:s havs- och fiskeripolitik för 2014–2020.

Den nya fonden ska

 • hjälpa fiskare att ställa om till ett hållbart fiske
 • hjälpa kustsamhällena att diversifiera sina ekonomier
 • finansiera projekt som ger nya jobb och höjer livskvaliteten för kustbefolkningen
 • göra det lättare att få finansiering.

Så fungerar havs- och fiskerifonden

Fonden ska användas till att samfinansiera projekt tillsammans med nationell finansiering.

 • Varje land får en andel av den totala budgeten som bygger på storleken på landets fiskerinäring.
 • Länderna utarbetar sedan sina operativa program, där de anger vad pengarna ska gå till.
 • När kommissionen har godkänt programmen bestämmer de nationella myndigheterna vilka projekt som ska finansieras.
 • Myndigheterna och kommissionen är gemensamt ansvariga för att genomföra programmet.

Förslag om Europeiska havs- och fiskerifonden – KOM(2011) 804

Förordningen om gemensamma bestämmelser

Kommissionen har föreslagit en förordning om gemensamma bestämmelser för att effektivisera de europeiska struktur- och investeringsfonderna (som omfattar finansieringsinstrument för sammanhållningspolitiken, landsbygdsutveckling och fiske) under nästa programperiod (KOM(2011) 615). I förordningen finns gemensamma bestämmelser för alla fonder om villkor, resultatöversyn, övervakning, rapportering, utvärdering och stödberättigande.

Reglerna för förvaltnings- och kontrollsystemen och den ekonomiska förvaltningen av fonden är anpassade till finansieringsinstrumenten för sammanhållningspolitiken. Dessa regler har införts i förordningen om gemensamma bestämmelser (se det ändrade förslaget nedan).

 • 22.4.2013: Ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser – KOM(2013) 246

Hjälp att utforma operativa program

De tekniska riktlinjerna nedan har diskuterats på EHFF:s expertgruppsmöten. De ska hjälpa myndigheterna att utarbeta sina operativa program för 2014–2020. Fler tekniska riktlinjer håller på att tas fram.

Delegerade akter

 • Överträdelser av den gemensamma fiskeripolitikens regler (6) pdf - 246 KB [246 KB] English (en)
 • Hälso- och säkerhetsåtgärder (7) pdf - 366 KB [366 KB] English (en)
 • Beräkning av nettoinkomster – innovation för bevarandet av marina biologiska resurser (8) pdf - 143 KB [143 KB] English (en)
 • Nationell nätverksverksamhet (9) pdf - 98 KB [98 KB] English (en)
 • Övervaknings- och utvärderingssystem (10) pdf - 129 KB [129 KB] English (en)
 • Skydd och återställande av marin biologisk mångfald och ekosystem (12) pdf - 250 KB [250 KB] English (en)
 • Kompensationsplan för de yttersta randområdena (13) pdf - 425 KB [425 KB] English (en)
 • Krav på ansökningar (15) pdf - 165 KB [165 KB] English (en)
 • Lindring av klimateffekter (17) pdf - 117 KB [117 KB] English (en)
 • Investeringar i offshore-vattenbruk och annat vattenbruk än livsmedelsproduktion (18) pdf - 172 KB [172 KB] English (en)
 • Handlingsplaner för lokala utvecklingsstrategier (19) pdf - 234 KB [234 KB] English (en)
 • Finansiella korrigeringar (22) pdf - 119 KB [119 KB] English (en)

Genomförandeakter

 • Gemensamma indikatorer för EHFF (3) pdf - 454 KB [454 KB] English (en)
 • Övervakning av EHFF (4) pdf - 380 KB [380 KB] English (en)
 • Årlig genomföranderapport (5) pdf - 346 KB [346 KB] English (en)
 • Godkännande och ändringar av operativa program (16) pdf - 246 KB [246 KB] English (en)
 • Stödnivå för offentligt stöd (20) pdf - 168 KB [168 KB] English (en)
 • Förteckning över data (21) pdf - 456 KB [456 KB] English (en)
 • Information och offentlighetsåtgärder (23) pdf - 240 KB [240 KB] English (en)
  • Bilaga 1 pdf - 173 KB [173 KB] English (en)
  • Bilaga 2 pdf - 170 KB [170 KB] English (en)
 • Tillsynsprioriteringar (25) pdf - 146 KB [146 KB] English (en)

Vägledning

 • Utvärderingsplan för EHFF (1) pdf - 163 KB [163 KB] English (en)
 • Lokalt ledd utveckling i EU:s struktur- och investeringsfonder
 • Gemensamma indikatorer (2) pdf - 230 KB [230 KB] English (en)
  • Bilaga pdf - 490 KB [490 KB] English (en)
 • Beräkning av extra kostnader eller inkomstbortfall (11) pdf - 319 KB [319 KB] English (en)
 • Vanliga frågor om datainsamling pdf - 120 KB [120 KB] English (en)
 • Klimatförändringar pdf - 462 KB [462 KB] English (en)
 • Resultatramar pdf - 133 KB [133 KB] English (en)
 • Produktions- och saluföringsplan pdf - 174 KB [174 KB] English (en)
 • Redovisning av klimatrelaterade utgifter (24) pdf - 394 KB [394 KB] English (en)
 • Utkast – vägledning om specifika förhandsvillkor för EHFF pdf - 568 KB [568 KB] English (en)
 • Utkast – vägledning om förhandsutvärdering pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Utkast – mall för operativa program pdf - 749 KB [749 KB] English (en)
  • Bilaga pdf - 98 KB [98 KB] English (en)

Läs mer