Ścieżka nawigacji

Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Dodatkowe informacje
Aktualności
The Commission has today repealed the measures adopted against the Faroe Islands in August 2013 following their unsustainable fishery on Atlanto-Scandian herring. The measures imposed at the time will now be lifted as of 20th August 2014.
Study on approaches to management for data-poor stocks in mixed fisheries
The ten Member States that declared having exceeded their fishing quotas in 2013 will face reduced fishing quotas for those stocks in 2014. The European Commission announces these deductions on a yearly basis to immediately address the damage done to the stocks overfished in the previous year and ensure a sustainable use by Member States of common fishery resources. Compared to last year, the number of deductions made went down by 22%.

Komitety doradcze

Map of the Advisory Councils

Komitety doradcze to organizacje zainteresowanych stron, których celem jest opracowywanie zaleceń dla Komisji Europejskiej i państw UE w zakresie zarządzania rybołówstwem. Zalecenia te mogą obejmować wskazówki związane z ochroną środowiska i zasobów oraz ze społeczno-ekonomicznymi aspektami zarządzania, jak również z uproszczeniem przepisów. Komisja Europejska konsultuje się z komitetami doradczymi w sprawie regionalizacji. Komitety doradcze zajmują się również gromadzeniem danych dotyczących zarządzania rybołówstwem i środków ochrony.

Oprócz siedmiu obecnie działających komitetów doradczych, wyszczególnionych poniżej, w nowej wspólnej polityce rybołówstwa przewiduje utworzenie czterech nowych komitetów, zajmujących się Morzem Czarnym, akwakulturą, rynkami i regionami najbardziej oddalonymi.

W skład komitetów doradczych wchodzą przedstawiciele branży oraz innych grup interesów (którzy zajmują odpowiednio 60 i 40 proc. miejsc w zgromadzeniu ogólnym i w komitecie wykonawczym). Komitety otrzymują pomoc finansową UE, jako organy realizujące cele leżące w ogólnym interesie europejskim.