Рибарство

Европейски лаврак

Европейски лаврак

Европейски лаврак

Тъй като живее в близост до крайбрежията и устията, богати на микроорганизми, от дълго време насам лавракът е предмет на традиционна аквакултура. Рибите се оставяли да навлязат в лагуни или приспособени водоеми (често солници), достъпът до които се преграждал. Понастоящем все още действат принципите на италианската „vallicoltura“ и на „esteros“ в южна Испания. След това лишените от свобода лавраци се хранели по естествен път до момента на улавянето им, но неудобството било, че апетитът им често унищожавал лагунната екосистема. На няко

Европейски лаврак © ScandFish
Латинско наименование : Dicentrarchus labrax
Производство (ЕС-27) – 57 893 т. (2007 г.); 92 % от световното производство.
Стойност (ЕС-27) – 304 млн. евро (2007 г.).
Основни страни производителки от ЕС – Гърция, Испания, Италия, Франция.
Основни страни производителки в света – Гърция, Турция, Испания, Италия, Франция, Хърватия.
Информационен лист

Размножаване

Размножаването на лаврака е изцяло контролирано в люпилните след селекция на екземпляри за развъждане в развъдниците.

За да се удължи размножителният цикъл на лаврака, се използва техниката на фотоманипулацията, която се състои в предизвикване на сезонното сексуално поведение на вида, като се залага върху продължителността на изкуствената „слънчева светлина“. Оплодените от мъжкия яйца се събират на повърхността на размножителния водоем и се поставят в инкубационни водоеми, в които се излюпват след 48 часа. След това личинките се прехвърлят във водоеми за отглеждане.

Отглеждане на малките

Отглеждането на лаврака с оглед на интензивното му развъждане е сложен процес, който е обект на продължителни научноизследователски програми през 60-те и 70-те години на XX век.

Въвежданетомупозволявадасепоставиначалотонааквакултуратаналаврака (инаморскатакаракуда) вСредиземномориетопрез 80-тегодининаминалиявек. Излюпването се отличава с някои твърде технически аспекти и изисква персонал с високо ниво на квалификация: налагат се проследяване за наличието на добри условия за растеж на личинките, осигуряване на оптимално функциониране на системата за рециркулация, производството на храна и пр. Това води до специализация на този първи етап от развъдния процес. Въпреки наличието на случаи на вертикална интеграция обикновено европейските люпилни са независими и продават ювенилните екземпляри на фермите за угояване. Отглеждането на малките обикновено протича в рамките на три етапа:

Личинковата култура – Личинката губи жълтъчната си торбичка шест дни след излюпване. В този момент тя приема особено специфична храна, най-напред на основата на водорасли и ротатории (микроскопичен зоопланктон), впоследствие – след като размерите й позволяват – на базата на артемии (малко по размери ракообразно, населяващо лагуните, делтите и естуарите). Тази жива храна винаги се произвежда в люпилните.

Отбиване – След 40–50 дни личинката се прехвърля в производствената единица за отбиване, където постепенно свиква с много богата на протеин храна, главно на основата на рибно масло и брашно. Подавана под формата на съвсем малки по размер гранули, тази храна е много близка до храната, която лавракът ще получава до края на развъждането. Този протеинов режим, както и качеството на водата осигуряват максимален растеж и оцеляване на личинките през тези първи особено важни месеци.

Отглеждане на ювенилни екземпляри – 3–4 седмици по-късно личинките се прехвърлят в производствената единица за отглеждане на ювенилните екземпляри. Там се хранят с гранули, за да достигнат тегло от 2–5 гр. след около два месеца, което ще позволи преминаването им във фермата за угояване.

Угояване

Закупуването на ювенилни екземпляри от люпилните представлява една от най-големите постоянни инвестиции на развъдните ферми.

Угояването се прави в плаващи клетки, поставени недалеч от брега, поне що се отнася до основната част от производството в Европа (т.е. в Средиземноморието и на Канарските острови). Съществуват и ферми, в които лавракът се развъжда в наземни водоеми, обикновено захранвани от система за рециркулация, което позволява да се контролира температурата на водата и развъждане на лаврак в по-северни ширини. Лавракът се храни с гранули, съставени главно от рибно брашно и масло, но също и от растителни екстракти. На свобода той достига дължина от 1 м. и тегло от 12 кг., но в развъдни условия той обикновено се събира и умъртвява при достигане на тегло от 300–500 гр., което отнема между година и половина и две години в зависимост от температурата на водата. За пълнота следва да се отбележи и продължаващото съществуване на няколко полуинтензивни развъдника, произлезли от традиционна екстензивна аквакултура, в които лагуните и крайбрежните езерца се посяват с малки от люпилните, угоявани с добавки за промишлено хранене.

Консумация

След като бъде умъртвен, развъдният лаврак обикновено се продава пресен и почистен, главно в супермаркетите и ресторантите.