Αλιεία

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα
Ειδήσεις
After the European Commission had warned three countries - Curaçao, Ghana and Korea - that they were not doing enough to fight illegal fishing in November 2013, it will now grant each country an extra six months to improve the situation. The Commission will review their progress made at the end of this period.
The European Commission has expressed its disappointment with the outcomes of the 87th Annual meeting of the Inter American Tropical Tuna Commission (IATTC), which finished on 18 July in Lima, Peru.

Στοιχεία για την αλιεία

Το φυλλάδιο "Στοιχεία και αριθμοί για την ΚΑΠ" pdf - 9 MB [9 MB] English (en) παρέχει στοιχεία για τους κλάδους της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Βασίζεται κυρίως σε στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO). Το φυλλάδιο αυτό εξετάζει τις τελευταίες εξελίξεις του αλιευτικού κλάδου στα 27 κράτη μέλη και στις υποψήφιες χώρες. Καλύπτονται όλοι οι τομείς: αλιεύματα, υδατοκαλλιέργεια, εμπόριο, ενισχύσεις της ΕΕ, μεταποίηση, καθώς και όλοι οι σχετικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες, όπως η απασχόληση, ο στόλος και η κατανάλωση.

Ο Ευρωπαϊκός Άτλας των Θαλασσών περιέχει πληθώρα στοιχείων και πληροφοριών για τις θάλασσες της Ευρώπης, όπως:

  • τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές του Natura 2000
  • τις αλιευτικές ποσοστώσεις ανά είδος και ζώνη
  • τον ευρωπαϊκό αλιευτικό στόλο.

Ο άτλας υπάρχει στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Αγορών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA) είναι μια διαδικτυακή πολυγλωσσική βάση δεδομένων που στοχεύει στην καλύτερη ενημέρωση για την ευρωπαϊκή αγορά προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και στη βελτίωση της διαφάνειας αυτής της αγοράς. Παρέχει πρόσβαση σε πλήρη στοιχεία πραγματικού χρόνου για τις τιμές, την αξία και τον όγκο παραγωγής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε πληροφορίες και αναλύσεις για την αγορά.