Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
Following an eight year hiatus the EU and Senegal have today signed a new five-year Sustainable Fisheries Partnership Agreement. The agreement will allow up to 38 EU boats to fish in Senegalese waters in return for a €8.69m payment by the EU.
The European Commission has welcomed the great strides made by Latvia in addressing the shortcomings of its national fisheries control system.

Európska iniciatíva za transparentnosť

Príjemcovia prostriedkov z fondov EÚ

Európski občania majú právo vedieť, ako sa využívajú ich peniaze. Zverejňovanie informácií o príjemcoch príspevkov z fondov EÚ je jedným z kľúčových zámerov Európskej iniciatívy za transparentnosť.

Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH) a jeho predchodcu finančný nástroj na usmerňovanie rybného hospodárstva (FNURH) spravujú//sú spravované vnútroštátnymi.. vnútroštátne orgány spôsobom, ktorý je označovaný ako „spoločné riadenie“. Štáty, ktoré dostali prostriedky z týchto fondov, mali každoročne povinnosť uverejňovať na svojich webových lokalitách príslušné informácie, vrátane informácií o fyzických osobách, ktoré sú príjemcami prostriedkov.

Súdny dvor Európskej únie však vo svojom rozsudku z 9. novembra 2010 v prípadoch týkajúcich sa povinnosti uverejňovať informácie o príjemcoch prostriedkov z európskych poľnohospodárskych fondov dospel k záveru, že uverejnenie niektorých informácií týkajúcich sa fyzických osôb nebolo primerané. Súdny dvor preto vyhlásil príslušné ustanovenia za neplatné.

Z dôvodov transparentnosti a do prijatia nových pravidiel sa v záujme zohľadnenia námietok Súdneho dvora pristúpilo k zmene nariadenia (ES) č. 498/2007 a povinnosť uverejňovať informácie o príjemcoch platieb z EFRH sa obmedzila na právnické osoby alebo na fyzické osoby, ktoré vopred dali k uverejneniu svojich údajov súhlas.

Európska komisia prevádzkuje túto webovú lokalitu s cieľom umožniť verejnosti prístup k informáciám o príjemcoch platieb z EFRH (zdieľané hospodárenie), ktoré sú uverejnené na webových lokalitách členských štátov.

Samotné informácie sú dostupné na príslušných webových lokalitách členských štátov. Upozorňujeme, že údaje uvedené ďalej sa neustále aktualizujú na základe informácií, ktoré Komisia dostáva od členských štátov.

Dôležité upozornenie

Európska komisia prevádzkuje túto webovú lokalitu na účely zjednodušenia prístupu verejnosti k informáciám. Upozorňujeme, že webové stránky, na ktoré vedú odkazy, kontrolujú členské štáty či riadiace orgány Európskej únie, nie však útvary Komisie. Za obsah predmetných webových lokalít zodpovedajú výlučne dotknuté členské štáty a riadiace orgány Európskej únie. Zoznam odkazov na tejto webovej stránke je zostavený na základe informácií poskytnutých členskými štátmi. Zoznam nie je bezpodmienečne úplný. Šírka záberu a podrobnosti poskytnutých údajov, ako aj spôsob ich prezentácie na týchto webových lokalitách, sa môžu líšiť v závislosti od členského štátu. Z tohto dôvodu Európska komisia nemôže zaručiť presnosť ani úplnosť poskytovaných údajov či informácií, a ani nemôže prijať zodpovednosť, ani sa zaručiť za použitie týchto informácií.

 

Flag of Belgium Belgique/België

Flag of Bulgaria Bulgaria

Flag of Czech Republic Česká Republika

Flag of Croatia Croatia

Flag of Denmark Danmark

Flag of Germany Deutschland

Flag of Estonia Eesti

  • Website
  • Subsidies map. On a map of Estonia, data is presented regarding all assignments and payments made under the EFF measures in terms of EFF axes, measures, counties, local municipalities, years, beneficiaries (assignments and payments to natural persons and sole proprietors are recorded without the client’s name, i.e. only as amounts). Information on the map is refreshed once every 24 hours. There is also an English version of the site.

Flag of Greece Ellada

Flag of Spain España

Flag of France France

Flag of Ireland Ireland

Flag of Italy Italia

Flag of Cyprus Kypros

Flag of Latvia Latvija

Flag of Lithuania Lietuva

Flag of Hungary Magyarország

Flag of Malta Malta

Flag of The Netherlands Nederland

Flag of Austria Österreich

Flag of Poland Polska

Flag of Portugal Portugal

Flag of Romania România

Flag of Slovenia Slovenija

Flag of Slovakia Slovensko

Flag of Finland Suomi/Finland

Flag of Sweden Sverige

Flag of The United Kingdom United Kingdom