Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Kontekst
Uudised
The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
The Commission has today repealed the measures adopted against the Faroe Islands in August 2013 following their unsustainable fishery on Atlanto-Scandian herring. The measures imposed at the time will now be lifted as of 20th August 2014.
Study on approaches to management for data-poor stocks in mixed fisheries

Euroopa läbipaistvuse algatus

ELi rahaliste vahendite saajad

Euroopa kodanikel on õigus teada, kuidas nende raha kasutatakse. Euroopa läbipaistvuse algatuse üks peamisi eesmärke on teavitada üldsust sellest, kes saavad ELilt rahalisi vahendeid.

Euroopa Kalandusfondi (EKF), nagu ka tema eelkäija Kalanduse Arendusrahastu (FIFG), haldamine toimub koostöös liikmesriikidega. Need riigid, kes saavad asjaomaseid rahalisi vahendeid, peavad igal aastal avaldama asjakohast teavet oma veebisaitidel, sealhulgas ka teavet nende füüsiliste isikute kohta, kes rahalisi vahendeid saavad.

Euroopa Liidu Kohus järeldas oma 9. novembri 2010. aasta otsuses seoses nende juhtumitega, mis käsitlevad kohustust avaldada teavet nende abisaajate kohta, kes saavad vahendeid Euroopa põllumajandusfondidest, et teatava füüsiliste isikutega seotud teabe avaldamine ei ole olnud proportsionaalne. Kohus tunnistas sellest tulenevalt asjaomased sätted kehtetuks.

Läbipaistvuse huvides ja kuni uute eeskirjade vastuvõtmiseni, milles võetakse arvesse kohtu vastuväiteid, muudetakse seniks määrust (EÜ) nr 498/2007, et piirata kohustust avaldada teavet Euroopa Kalandusfondi maksete saajate kohta vaid juriidiliste isikutega ning nende füüsiliste isikutega, kes on selleks eelnevalt loa andnud.

Euroopa Komisjon haldab seda lehekülge, et hõlbustada üldsuse juurdepääsu EKFi rahaliste vahendite saajaid käsitlevale teabele (koostöös liikmesriikidega), mis on avaldatud liikmesriikide veebisaitidel.

Asjaomase teabega tutvumiseks vaadake palun vastavate riikide veebisaite. Võtke arvesse, et allpool esitatud teave on muutuv, kuna seda ajakohastatakse vastavalt teabele, mida liikmesriigid komisjonile esitavad.

Oluline märkus

Euroopa Komisjon haldab seda lehekülge eesmärgiga soodustada avalikku juurdepääsu teabele. Võtke arvesse, et linkide vahendusel avanevaid veebisaite haldavad liikmesriigid ja Euroopa Liidu haldusasutused, mistõttu komisjoni talitused neid ei kontrolli. Selliste veebisaitide sisu eest vastutavad ainult liikmesriigid ja asjaomased haldusasutused. Veebilehel leiduv linkide nimekiri tugineb liikmesriikide esitatud teabele. Nimekiri ei pruugi olla täielik. Teabe ulatus, üksikasjalikkus ja esitamisviisid linkide vahendusel avanevatel veebisaitidel võivad olla sõltuvalt liikmesriigist väga erinevad. Seetõttu ei saa Euroopa Komisjon tagada andmete või teabe õigsust või täielikkust, ega võtta veebisaitide mis tahes moel kasutamise eest enesele mingit vastutust.

 

Flag of Belgium Belgique/België

Flag of Bulgaria Bulgaria

Flag of Czech Republic Česká Republika

Flag of Croatia Croatia

Flag of Denmark Danmark

Flag of Germany Deutschland

Flag of Estonia Eesti

  • Website
  • Subsidies map. On a map of Estonia, data is presented regarding all assignments and payments made under the EFF measures in terms of EFF axes, measures, counties, local municipalities, years, beneficiaries (assignments and payments to natural persons and sole proprietors are recorded without the client’s name, i.e. only as amounts). Information on the map is refreshed once every 24 hours. There is also an English version of the site.

Flag of Greece Ellada

Flag of Spain España

Flag of France France

Flag of Ireland Ireland

Flag of Italy Italia

Flag of Cyprus Kypros

Flag of Latvia Latvija

Flag of Lithuania Lietuva

Flag of Hungary Magyarország

Flag of Malta Malta

Flag of The Netherlands Nederland

Flag of Austria Österreich

Flag of Poland Polska

Flag of Portugal Portugal

Flag of Romania România

Flag of Slovenia Slovenija

Flag of Slovakia Slovensko

Flag of Finland Suomi/Finland

Flag of Sweden Sverige

Flag of The United Kingdom United Kingdom