Αλιεία

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Σχετικά κείμενα
Ειδήσεις
The European Commission has announced measures to avert the collapse of the declining sea bass stock. Immediately effective emergency measures will place a ban on targeting the fish stock by trawling while it is reproducing, during the spawning season, which runs until the end of April. This will be complemented by further measures to ensure that all those who fish sea bass make a balanced and fair contribution to saving the stock.

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια

Δικαιούχοι χρηματοδοτήσεων της ΕΕ

Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματά τους. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων για τους δικαιούχους χρηματοδοτήσεων της ΕΕ είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη Διαφάνεια.

Σύμφωνα με την αρχή της «συνδιαχείρισης», οι εθνικές αρχές είναι αρμόδιες για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ), όπως και του Χρηματοδοτικού Μέσου Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ) που ίσχυε προηγουμένως. Κάθε χρόνο, ζητείται από τις χώρες που λαμβάνουν τέτοιες χρηματοδοτήσεις να δημοσιεύουν τις σχετικές πληροφορίες στις ιστοσελίδες τους, καθώς και πληροφορίες για τα φυσικά πρόσωπα που είναι δικαιούχοι των χρηματοδοτήσεων.

Ωστόσο, στην απόφαση της 9ης Νοεμβρίου 2010 για υποθέσεις σχετικά με την υποχρέωση δημοσιοποίησης πληροφοριών που αφορούν τους δικαιούχους κονδυλίων από τα Ευρωπαϊκά Γεωργικά Ταμεία, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεφάνθη ότι η δημοσίευση ορισμένων πληροφοριών για φυσικά πρόσωπα προσέκρουε στην αρχή της αναλογικότητας. Συνεπώς, το Δικαστήριο κήρυξε ανίσχυρες τις σχετικές διατάξεις.

Για λόγους διαφάνειας και εν αναμονή της έγκρισης νέων κανόνων που θα λαμβάνουν υπόψη τις αντιρρήσεις του Δικαστηρίου, τροποποιείται ο κανονισμός αριθ. 498/2007, ώστε η δημοσίευση πληροφοριών για δικαιούχους χρηματοδοτήσεων από το ΕΤΑ να είναι υποχρεωτική μόνο για τα νομικά πρόσωπα και για όσα φυσικά πρόσωπα επιτρέπουν εκ των προτέρων τη δημοσίευση των στοιχείων που τους αφορούν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί την ιστοσελίδα αυτή για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες για τους δικαιούχους πληρωμών του ΕΤΑ (κοινή διαχείριση) οι οποίες δημοσιεύονται σε σχετικούς ιστότοπους των κρατών μελών.

Για να δείτε αυτά τα στοιχεία, επισκεφθείτε τους ιστότοπους των αντίστοιχων χωρών. Έχετε υπόψη σας ότι οι πληροφορίες που περιέχονται παρακάτω επικαιροποιούνται συνεχώς με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει η Επιτροπή από τα κράτη μέλη.

Σημείωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί αυτή την ιστοσελίδα για να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες. Σημειώστε ότι αρμόδιοι για τους συνδέσμους που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αυτή είναι κράτη μέλη και αρχές διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο των ιστότοπων στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών και των εκάστοτε αρχών διαχείρισης. Ο κατάλογος των συνδέσμων αυτής της ιστοσελίδας βασίζεται σε πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη και δεν είναι κατ΄ανάγκη πλήρης. Ο βαθμός κάλυψης και παροχής λεπτομερειών, καθώς και ο τρόπος παρουσίασης των πληροφοριών στους ιστότοπους στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό ανά κράτος μέλος. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εγγυάται την ακρίβεια και την πληρότητα των παρεχόμενων στοιχείων, ούτε αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση τους.

 

Flag of Belgium Belgique/België

Flag of Bulgaria Bulgaria

Flag of Czech Republic Česká Republika

Flag of Croatia Croatia

Flag of Denmark Danmark

Flag of Germany Deutschland

Flag of Estonia Eesti

  • Website
  • Subsidies map. On a map of Estonia, data is presented regarding all assignments and payments made under the EFF measures in terms of EFF axes, measures, counties, local municipalities, years, beneficiaries (assignments and payments to natural persons and sole proprietors are recorded without the client’s name, i.e. only as amounts). Information on the map is refreshed once every 24 hours. There is also an English version of the site.

Flag of Greece Ellada

Flag of Spain España

Flag of France France

Flag of Ireland Ireland

Flag of Italy Italia

Flag of Cyprus Kypros

Flag of Latvia Latvija

Flag of Lithuania Lietuva

Flag of Hungary Magyarország

Flag of Malta Malta

Flag of The Netherlands Nederland

Flag of Austria Österreich

Flag of Poland Polska

Flag of Portugal Portugal

Flag of Romania România

Flag of Slovenia Slovenija

Flag of Slovakia Slovensko

Flag of Finland Suomi/Finland

Flag of Sweden Sverige

Flag of The United Kingdom United Kingdom