Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
  Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
The Agriculture and Fisheries Council will take place in Luxembourg on 27 and 28 June 2016. The Commission will be represented by Commissioner for Agriculture and Rural Development, Phil Hogan, Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella and Commissioner for Health and Food Safety, Vytenis Andriukaitis.
The bluefin tuna fishing season in the Western and Central Mediterranean Sea and in the Adriatic Sea was open from 26 May to 24 June for purse seiners. Thanks to the implementation of an international recovery plan and to the efforts made by fishermen, catch limits for this stock could again be increased this year (the EU quota is just over 11200t in 2016, compared to 7938 t two years ago).
The European Parliament voted today on the 2nd reading of the Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a multi-annual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, also known as the 'Baltic Plan' (this Regulation amends Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repeals Council Regulation (EC) No 1098/2007).

Organizácia odvetvia

Spoločná organizácia trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry považuje za profesijné organizácie tieto subjekty: organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a medziodvetvové organizácie.

Organizácie výrobcov sú formálne uznané orgány zriadené výrobcami v oblasti rybolovu alebo akvakultúry. Sú zodpovedné za každodenné riadenie rybárstva a zohrávajú dôležitú úlohu pri realizácii spoločnej rybárskej politiky a spoločnej organizácie trhov tým, že:

 • usmerňujú výrobcov pri dosahovaní udržateľného rybolovu a akvakultúry, najmä prostredníctvom kolektívneho riadenia činností svojich členov,
 • im pomáhajú zosúladiť ponuku s dopytom na trhu a
 • podporujú ich pri vytváraní pridanej hodnoty.

V súčasnosti existuje v Európskej únii viac ako 200 organizácií výrobcov. Aby dosiahli ciele spoločnej organizácie trhov, môžu prijímať opatrenia na distribúciu dodávok správnymi kanálmi a uvádzanie produktov členov na trh. Svojich členov podporujú aj prostredníctvom systémov certifikácie, ako sú značky kvality, zemepisné označenia atď., propagáciou odbornej prípravy a využívania informačných a komunikačných technológií a snahou o znižovanie vplyvu činností rybolovu a akvakultúry na životné prostredie.

Mapa: Organizácie výrobcov (kliknite na mapu a otvorí sa Európsky atlas morí)

Organizácie výrobcov

Vnútroštátne orgány môžu schváliť aj zriadenie združení organizácií výrobcov. Majú dvojaký účel: plnia rovnaké úlohy ako organizácie výrobcov, a zároveň koordinujú činnosti svojich členských organizácií.

Organizácie rôznych záujmových skupín v odvetví rybolovu a akvakultúry, známe ako medziodvetvové organizácie, združujú producentov rýb, spracovateľov a predajcov. Zameriavajú sa na zlepšenie koordinácie obchodných činností a vytváranie opatrení, ktoré sú v záujme celého sektora.

Vzhľadom na spoločný charakter morských zdrojov je možné tieto profesijné organizácie zriaďovať aj na nadnárodnej úrovni s cieľom koordinovať výrobu a uvádzanie určitých druhov na trh vo viacerých krajinách EÚ.

Nástroje a finančná podpora

Vzhľadom na kľúčovú úlohu, ktorú tieto profesijné organizácie zohrávajú pri realizácii spoločnej rybárskej politiky a spoločnej organizácie trhov, zaviedlo sa niekoľko nástrojov na ich podporu:

 • Zriadenie alebo reštrukturalizácia profesijných organizácií:  Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) môže poskytnúť finančnú podporu na zriadenie alebo reštrukturalizáciu organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií.
 • Plány produkcie a uvádzania na trh: S cieľom prispieť k udržateľnosti činností rybolovu a akvakultúry vypracúvajú organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov plány produkcie a uvádzania na trh. Tieto plány predstavujú inovatívny nástroj na kolektívne riadenie činností výrobcov, ktorý umožňuje organizáciám prijímať opatrenia prispôsobené dosiahnutiu ich cieľov.
  Európsky námorný a rybársky fond podporuje prípravu a vykonávanie plánov produkcie a uvádzania na trh pomocou príspevku, ktorý môže predstavovať až 3 % ročnej hodnoty produktov uvedených na trh organizáciou výrobcov alebo združením.
 • Mechanizmus uskladnenia Na zabezpečenie hladkého prechodu z intervenčných mechanizmov na trhu k úplnému vykonávaniu plánov produkcie a uvádzania na trh fond ENRF podporuje organizácie výrobcov v odvetví rybolovu pri uskladnení ich produktov, keď je dopyt na trhu príliš nízky. Mechanizmus sa spúšťa na základe cenového systému, ktorý určujú vnútroštátne orgány po dohode s organizáciami výrobcov. Po uskladnení sa výrobky znova uvedú na trh na ľudskú spotrebu.
  Podpora tohto mechanizmu z fondu EFNR sa bude poskytovať do 31. decembra 2018, keď sa plánovanie aktivít bude v plnej miere vykonávať prostredníctvom plánov produkcie a uvádzania na trh.

Súvisiace dokumenty

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1418/2013 zo 17. decembra 2013, ktoré sa týka plánov produkcie a uvádzania na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1419/2013 zo 17. decembra 2013 o uznávaní organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií, o rozširovaní pravidiel organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií a o uverejňovaní spúšťacích cien v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

Odporúčanie Komisie z 3. marca 2014 o vypracovaní a vykonávaní plánov produkcie a uvádzania na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry