Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
The Commission delegated regulation on the implementation of the EU's international obligations under the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries came into effect on 24 January.
Sustainable fishing practices are a real challenge for the eighty or so fishing vessels in Belgium.

Organizácia odvetvia

Trh s produktmi rybolovu a akvakultúry
Organizácie v odvetví rybolovu a akvakultúry

Organizácie výrobcov sú formálne schválené orgány zriadené výrobcami v oblasti rybolovu alebo akvakultúry. Zohrávajú dôležitú úlohu pri realizácii spoločnej rybárskej politiky a spoločnej organizácie trhov:

  • usmerňujú výrobcov pri dosahovaní udržateľného rybolovu a akvakultúry,
  • pomáhajú im zosúladiť ponuku s dopytom na trhu a
  • podporujú ich pri vytváraní pridanej hodnoty.

Združenia takýchto organizácií výrobcov, ktoré môžu byť takisto schválené vnútroštátnymi orgánmi, majú dvojaký účel: plnia rovnaké úlohy ako organizácie výrobcov a koordinujú svoje členské organizácie.

Organizácie rôznych záujmových skupín v odvetví rybárstva, známe ako medziodvetvové organizácie, združujú producentov rýb, spracovateľov a predajcov a ich cieľom je zavádzanie opatrení, ktoré sú prínosom pre odvetvie ako celok.

Nadnárodné organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a medziodvetvové organizácie sa môžu vytvárať s cieľom koordinovať výrobu a uvádzanie určitých druhov na trh vo viacerých krajinách EÚ.

Trhové nástroje

Spoločná organizácia trhov sa zameriava najmä na udržateľnosť prostredníctvom plánov produkcie a uvádzania na trh. To sú hlavné inovatívne nástroje kolektívneho riadenia činností výrobcov. Organizácie výrobcov vypracúvajú plány produkcie a uvádzania na trh, v ktorých sa stanovujú osobitné opatrenia na dosiahnutie ich cieľov.

Mechanizmus uskladnenia je prispôsobený vnútroštátnym trhom. Spúšťa sa na základe cenového systému, ktorý je určený orgánmi po dohode s organizáciami výrobcov. Po uskladnení sa výrobky vrátia na trh s určením na ľudskú spotrebu.

Mapa: Organizácie výrobcov (kliknite na mapu a otvorí sa Európsky atlas morí)

Organizácie výrobcov