Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
Deadline for application: 10 August 2015. More information is available on NAFO website
The European Commission has last week awarded a grant of almost 4 million to the European research infrastructure for observing the oceans. The funds will be used to add 150 Argo floats to the project's portfolio in the next two years.
The EEA report on the State of Europe's Seas reaffirms our message that we still need to do more for our seas. The EU is committed to blue growth that is both environmentally and economically sustainable.

Organizacje w sektorze

W ramach wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury za organizacje zawodowe uznaje się następujące podmioty: organizacje producentów, stowarzyszenia organizacji producentów oraz organizacje międzybranżowe.

Organizacje producentów to oficjalnie uznane podmioty, które zostały utworzone przez producentów z sektora rybołówstwa i akwakultury. Są one odpowiedzialne za bieżące zarządzanie rybołówstwem i odgrywają istotną rolę w prowadzeniu wspólnej polityki rybołówstwa oraz wspólnej organizacji rynków, ponieważ:

  • pomagają producentom w prowadzeniu działalności w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim poprzez wspólne zarządzanie działalnością podmiotów sektora rybołówstwa i akwakultury
  • pomagają im w dostosowywaniu podaży do popytu rynku
  • wspierają ich w tworzeniu wartości dodanej.

W Unii Europejskiej istnieje obecnie ponad 200 organizacji producentów. Aby osiągnąć cele wspólnej organizacji rynków, organizacje te mogą podejmować działania polegające na kontrolowaniu podaży i wspieraniu działalności handlowej swoich członków i promować producentów dzięki stosowaniu systemów certyfikacji, znaków jakości, oznakowań geograficznych itp. Mogą wspierać kształcenie zawodowe, wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych i pracować nad zmniejszeniem wpływu rybactwa i akwakultury na środowisko.

Mapa: Organizacje producentów (kliknij na mapę, aby otworzyć europejski atlas mórz)

Organizacje producentów

Urzędy krajowe mogą również uznać działalność stowarzyszeń organizacji producentów. Stowarzyszenia takie mają dwa cele: odgrywają taką samą rolę co organizacje producentów oraz koordynują działalność należących do nich organizacji.

Organizacje różnych grup interesu działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury – znane jako „organizacje międzybranżowe” – zrzeszają producentów, przetwórców i sprzedawców ryb w celu wdrożenia działań przynoszących korzyści dla całego sektora. Ich celem jest poprawa koordynacji działalności handlowej i opracowywanie środków działających na korzyść całego sektora.

Ponieważ zasoby morskie mają charakter międzynarodowy, te organizacje zawodowe mogą być również powoływane w skali międzynarodowej w celu koordynacji produkcji i sprzedaży niektórych gatunków w kilku państwach UE.

Narzędzia i wsparcie finansowe

Ponieważ wspomniane organizacje odgrywają zasadniczą rolę w realizacji wspólnej polityki rybołówstwa oraz wspólnej organizacji rynków, opracowano szereg narzędzi, które mają im w tym pomagać. Są to:

  • tworzenie lub restrukturyzacja organizacji zawodowych:  Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EMMR) może udzielić wsparcia finansowego na środki wspierania rynku, których celem jest tworzenie lub restrukturyzacja organizacji producentów, stowarzyszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych.
  • plany produkcji i wprowadzania do obrotu: w ramach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju rybołówstwa i akwakultury organizacje producentów i stowarzyszenia zrzeszające organizacje producentów opracowują plany produkcji i wprowadzania do obrotu. Plany te stanowią innowacyjny instrument umożliwiający zbiorowe zarządzanie działalnością producentów. Pozwalają one organizacjom na opracowywanie metod dokładnie odpowiadających celom, jakie chcą osiągnąć.
    EFMR wspiera opracowywanie i realizację planów produkcji i wprowadzania do obrotu środkami w wysokości do 3 proc. rocznej wartości produktów wprowadzonych do obrotu przez organizację producentów lub stowarzyszenie.
  • mechanizm składowania: aby zapewnić płynne przejście od mechanizmów interwencji rynkowej do pełnej realizacji planów produkcji i wprowadzania do obrotu, EFMR zapewnia organizacjom producentów z sektora rybołówstwa wsparcie umożliwiające im składowanie produktów, gdy popyt rynkowy jest zbyt niski. Mechanizm ten opiera się na systemie cenowym określanym przez władze w porozumieniu z organizacjami producentów. Po okresie składowania produkty zostają ponownie wprowadzone na rynek z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi.
    EFMR przestanie wspierać ten mechanizm 31 grudnia 2018 r., kiedy planowane działania zostaną w pełni zrealizowane za pośrednictwem planów produkcji i wprowadzania do obrotu.

Powiązane dokumenty

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1418/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczące planów produkcji i obrotu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1419/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczące uznawania organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, rozszerzenia zasad dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, a także publikacji cen progowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

Zalecenie Komisji z 3 marca 2014 r. dotyczące ustanowienia i realizacji planów produkcji i wprowadzenia do obrotu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury