Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
  Vapaa tekstihaku
Lisää aiheesta
Uutiset
The 21st Session of the Fishery Committee for the Central Eastern Atlantic (CECAF) was held in Dakar, Senegal from 20 to 22 April 2016 with the participation of 23 Member countries, including the European Union, as well as observers from different regional and sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and NGOs. The Committee had last met in March 2012.
Today, the European Commission has adopted a proposal for a Directive which aims at improving the working conditions for workers in the fishing sector.
Romania has officially kick-started funding under the EU's European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) for the period up to 2020. The launch of the Fisheries and Maritime Affairs Operational Programme 2014-2020 (POPAM) took place on 21 April in the city of Tulcea in the Danube delta.

Alan järjestäytyminen

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden yhteisessä markkinajärjestelyssä ammatillisiksi organisaatioiksi tunnustetaan tuottajajärjestöt, tuottajajärjestöjen liitot ja toimialajärjestöt.

Tuottajajärjestöt ovat virallisesti tunnustettuja kalastus- ja vesiviljelyalan tuottajien perustamia elimiä, jotka vastaavat kalastuksen hallinnoinnista käytännön tasolla. Niillä on myös keskeinen rooli yhteisen kalastuspolitiikan ja yhteisen markkinajärjestelyn toteuttamisessa. Tuottajajärjestöt:

 • opastavat tuottajia kohti kestävää kalastusta ja vesiviljelyä
 • auttavat tuottajia sovittamaan tarjontaa kysynnän mukaiseksi
 • tukevat tuottajia lisäarvon luomisessa.

EU:ssa on nykyisin yli 200 tuottajajärjestöä. Ne voivat esimerkiksi kanavoida jäsentensä tuotteiden tarjontaa ja markkinointia ja harjoittaa myynninedistystä sertifiointijärjestelmien sekä laatu- ja alkuperämerkintöjen avulla. Järjestöt voivat myös edistää koulutusta, tietotekniikan käyttöä ja ympäristövaikutusten vähentämistä.

Kartta: Tuottajaorganisaatiot (karttaa napsauttamalla pääset Euroopan meriatlakseen)

Tuottajajärjestöt

Myös tuottajajärjestöjen liitot voivat olla kansallisten viranomaisten hyväksymiä. Liitoilla on kahtalainen tehtävä: ne toimivat samassa roolissa kuin tuottajajärjestöt, minkä lisäksi ne koordinoivat jäsenorganisaatioidensa toimintaa.

Kalastus- ja vesiviljelyalan eri etujärjestöjen organisaatioissa eli toimialajärjestöissä kalan tuottajat, jalostajat ja markkinoijat tekevät yhteistyötä alan yhteiseksi hyväksi. Ne pyrkivät kehittämään alaa esimerkiksi markkinoinnin koordinointia parantamalla.

Merten luonnonvarat ovat luonteeltaan ylikansallisia, minkä vuoksi voidaan perustaa myös kansainvälisiä organisaatioita, joiden tehtävänä on koordinoida tiettyjen kalalajien tuotantoa ja myyntiä eri EU-maissa.

Välineet ja taloudellinen tuki

Näillä ammatillisilla organisaatioilla on keskeinen rooli yhteisen kalastuspolitiikan ja yhteisen markkinajärjestelyn toteuttamisessa, minkä vuoksi niitä varten on perustettu useita tukivälineitä:

 • Ammatillisten organisaatioiden perustaminen tai uudistaminen:  Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) voi antaa taloudellista tukea tuottajajärjestöjen, tuottajajärjestöjen liittojen ja toimialajärjestöjen perustamiseen tai uudistamiseen.
 • Tuotanto- ja markkinointisuunnitelmat: Tuottajajärjestöt ja tuottajajärjestöjen liitot voivat edistää kestävää kalastusta ja vesiviljelyä esimerkiksi tuotanto- ja markkinointisuunnitelmien avulla. Nämä suunnitelmat tarjoavat innovatiivisen välineen tuottajien toimien kollektiiviseen hallinnointiin. Ne auttavat organisaatioita myös laatimaan toimenpiteitä, joilla tuottajien tavoitteet voidaan saavuttaa.
  EMKR tukee tuotanto- ja markkinointisuunnitelmien laatimista ja toteuttamista summalla, joka vastaa enimmillään 3 % tuottajajärjestön tai liiton markkinoille saattamien tuotteiden vuotuisesta arvosta.
 • Varastointijärjestelmä: Jotta markkinoiden interventiomekanismeista voitaisiin siirtyä joustavasti tuotanto- ja markkinointisuunnitelmien täytäntöönpanoon koko laajuudessaan, EMKR tarjoaa kalastusalan organisaatioille tukea tuotteiden varastoinnissa, jos markkinoiden kysyntä on riittämätön. Järjestelmä on kytketty hintajärjestelmään, josta viranomaiset päättävät yhteistyössä tuottajaorganisaatioiden kanssa. Varastoinnin jälkeen tuotteet tuodaan markkinoille ihmisravinnoksi.
  EMKR:n tuki järjestelmälle päättyy 31.12.2018 mennessä, kun toiminnan suunnittelu tulee perustumaan kokonaisuudessaan tuotanto- ja markkinointisuunnitelmiin.

Asiakirjoja

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1418/2013, annettu 17.12.2013, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1379/2013 mukaisista tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevista suunnitelmista

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1419/2013, annettu 17.12.2013, tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden hyväksynnästä, tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden sääntöjen laajentamisesta sekä kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1379/2013 säädettyjen käynnistyshintojen julkaisemisesta

Komission suositus, annettu 3.3.2014, tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevien suunnitelmien laatimisesta ja täytäntöönpanosta kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1379/2013 nojalla