Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
  Vaba tekst
Kontekst
Uudised
The 19th meeting of the IOTC was held in Busan, Korea, from 24 April to 1 May 2015. The IOTC adopted six EU proposals (stand alone or co-sponsored), including improved reporting requirements, a reinsertion of the expired IOTC capacity management framework and a conservation measure on billfish with clear indications of depletion or overfishing (striped marlin, black marlin and blue marlin).
The European Commission welcomes the positive vote of the plenary of European Parliament on the multiannual Baltic Plan, a long-term management plan which establishes targets and conservation reference points for cod, sprat and herring stocks.
Today the European Parliament gave support to a legislative proposal that paves the way for effective and consistent implementation of the landing obligation under the new Common Fisheries Policy. With the vote, the Parliament has endorsed the political agreement reached earlier, in negotiations between the Parliament and the Council on the Commission proposal for a so-called Omnibus Regulation.

Sektori korraldus

Kalandus- ja vesiviljelussektori toodete ühise turukorralduse raames tunnustatakse kutseorganisatsioonidena tootjaorganisatsioone, tootjaorganisatsioonide liite ja tootmisharudevahelisi organisatsioone.

Tootjaorganisatsioonid on sellised ametlikult tunnustatud organisatsioonid, kuhu kuuluvad kalandus- või vesiviljelussektori tootjad. Nad vastutavad kalanduse igapäevase haldamise eest ning etendavad olulist rolli ühise kalanduspoliitika ja ühise turukorralduse toimimises järgmiselt:

 • suunavad tootjaid kalanduse ja vesiviljeluse säästva majandamise suunas, hallates ühiselt oma liikmete tegevust;
 • aitavad neil viia tarned vastavusse turu nõudlusega;
 • toetavad neid lisandväärtuse loomisel.

Praegu on ELis üle 200 tootjaorganisatsiooni. Ühise turukorralduse eesmärkide saavutamiseks võivad nad võtta meetmeid, et suunata oma liikmete toodete pakkumist ja turustamist, aidata neid seoses sertifitseerimiskavade, kvaliteedimärkide, geograafiliste päritolunimetustega jne. Nad võivad ka edendada kutsekoolitust, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamist ning püüda vähendada oma liikmete tegevusega kaasnevat kalanduse ja vesiviljeluse keskkonnamõju.

Kaart: Tootjaorganisatsioonid (Euroopa mereatlase avamiseks klõpsake kaardil)

Tootjaorganisatsioonid

Liikmesriikide asutused võivad tunnustada ka tootjaorganisatsioonide liite. Neil on kaks eesmärki: nad täidavad samu ülesandeid, mis tootjaorganisatsioonid ning koordineerivad oma liikmesorganisatsioonide tegevust.

Kalandus- ja vesiviljelussektori eri huvirühmade organisatsioonid – nn tootmisharudevahelised organisatsioonid – ühendavad kalatootjaid, -töötlejaid ja -turustajaid, eesmärgiga rakendada kogu sektorile kasutoovaid meetmeid. Nende eesmärk on parandada turundustegevuse koordineerimist ja töötada välja kogu sektorile huvipakkuvad meetmed.

Arvestades asjaolu, et mereressursid on oma olemuselt jagatud ressursid, võib selliseid kutseorganisatsioone moodustada ka rahvusvahelisel tasandil, et koordineerida teatavate liikide tootmist ja turustamist mitmete ELi liikmesriikide vahel.

Vahendid ja rahaline toetus

Pidades silmas olulist rolli, mis sellistel kutseorganisatsioonidel on ühise kalanduspoliitika ja ühise turukorralduse elluviimisel, on nende toetamiseks loodud mitmeid vahendeid:

 • Kutseorganisatsioonide loomine või ümberkorraldamine.  Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) võib anda rahalist toetust turustamismeetmetele, mille eesmärk on tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide liitude ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide loomine või ümberkorraldamine.
 • Tootmis- ja turustuskavad. Tootjaorganisatsioonid ja tootjaorganisatsioonide liidud koostavad tootmis- ja turustamiskavad, et soodustada kalanduse ning vesiviljeluse säästlikkust. Need kavad on innovatiivseks vahendiks, mis lubab juhtida tootjate tegevust kollektiivselt ja võimaldab organisatsioonidel määrata kindlaks meetmed, mis on kohandatud nende eesmärkide saavutamisele.
  Tootmis- ja turustamiskavade ettevalmistamist ning rakendamist toetab Euroopa Merendus- ja Kalandusfond panusega, mis võib ulatuda kuni 3%-ni tootjaorganisatsiooni või tootjaorganisatsioonide liidu poolt aastas turule toodud toodete väärtusest.
 • Ladustamismehhanism. Selleks et tagada turusekkumismehhanismidelt sujuv üleminek tootmis- ja turustamisplaanide täielikule rakendamisele, toetab Euroopa Merendus- ja Kalandusfond kalanduse tootjaorganisatsioone toodete säilitamisel, kui turu nõudlus on liiga madal. See mehhanism on sõltuvuses käivitushindade süsteemist, mille määravad kindlaks liikmesriikide asutused, konsulteerides selleks tootjaorganisatsioonidega. Ladustamise järel suunatakse tooted tagasi turule, et inimesed saaksid neid tarbida.
  EMKF toetus mehhanismile lõpeb 31. detsembril 2018, kui täielikult rakendub tegevuste planeerimine tootmis- ja turustamiskavade vahendusel.

Lisatud dokumendid

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1418/2013, 17. detsember 2013, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 (kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta) kohaseid tootmis- ja turustamiskavasid

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1419/2013, 17. detsember 2013, milles käsitletakse tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide tunnustamist, tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide eeskirjade laiendamist ja käivitushindade avaldamist, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013 kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta

Komisjoni soovitus, 3. märts 2014, tootmis- ja turustamiskavade koostamise ja rakendamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1379/2013 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta