Αναζήτηση
  Ελεύθερο κείμενο
Σχετικά κείμενα
Ειδήσεις
EUMOFA has moved into a new phase, with the launch of a 24-language user-friendly website that brings updated, reliable and harmonized data on the EU fisheries sector to users, allowing them to browse and extract information on individual products but also by country or by week, month or year.
To manage our EU fisheries well, we need sound data, analysis and advice, both biological and economic. How do we make sure that the data on which we build our fisheries policies and management decisions are timely, accurate and indeed relevant? A European Commission conference, underway in Malta today and tomorrow, is addressing this question by looking into the issues surrounding economic advice in fisheries management.
In fixing the fishing opportunities for 2016 for the Atlantic, North Sea and Black Sea, the Council confirmed the gradual transition to sustainable fishing that the EU initiated years ago and then formalized in the now two-year-old Common Fisheries Policy.

Οργάνωση του τομέα

Η κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας αναγνωρίζει ως επαγγελματικές οργανώσεις τις ακόλουθες οντότητες: οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις.

Οι οργανώσεις παραγωγών είναι επίσημα εγκεκριμένοι φορείς τους οποίους συστήνουν οι παραγωγοί προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Είναι αρμόδιες για την καθημερινή διαχείριση της αλιείας και παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής και της κοινής οργάνωσης των αγορών, καθώς:

 • προσανατολίζουν τους παραγωγούς σε βιώσιμες πρακτικές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ειδικότερα μέσω της συλλογικής διαχείρισης των δραστηριοτήτων των μελών τους
 • τους βοηθούν να προσαρμόζουν την προσφορά στη ζήτηση, και
 • τους στηρίζουν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.

Σήμερα υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερες από 200 οργανώσεις παραγωγών. Για να επιτύχουν τους στόχους της κοινής οργάνωσης των αγορών, οι οργανώσεις αυτές λαμβάνουν μέτρα για τη διοχέτευση της προσφοράς και την εμπορία των προϊόντων των μελών τους, καθώς και για την προώθηση των προϊόντων μέσω συστημάτων πιστοποίησης, σημάτων ποιότητας, γεωγραφικών ενδείξεων κ.ο.κ. Προωθούν επίσης την επαγγελματική κατάρτιση και τη χρήση των ΤΠΕ και λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας των μελών τους.

Χάρτης: Οργανώσεις παραγωγών (κάντε κλικ στον χάρτη για να ανοίξει ο Ευρωπαϊκός Άτλας των Θαλασσών)

Οργανώσεις παραγωγών

Οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, οι οποίες μπορούν επίσης να εγκρίνονται από εθνικές αρχές, έχουν διττή αποστολή: παίζουν τον ίδιο ρόλο με τις οργανώσεις παραγωγών και, επιπλέον, συντονίζουν τις δραστηριότητες των οργανώσεων μελών τους.

Οι οργανώσεις διάφορων ομάδων συμφερόντων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας – γνωστές ως «διεπαγγελματικές οργανώσεις» - φέρνουν σε επαφή παραγωγούς, μεταποιητές και εμπόρους προϊόντων αλιείας με στόχο τη λήψη μέτρων επωφελών για τον κλάδο στο σύνολό του. Στόχος των οργανώσεων είναι η βελτίωση του συντονισμού των δραστηριοτήτων εμπορίας και η λήψη μέτρων προς το συμφέρον όλου του κλάδου.

Δεδομένου ότι οι θαλάσσιοι πόροι ανήκουν σε όλους, οι επαγγελματικές αυτές οργανώσεις μπορούν επίσης να συσταθούν σε διακρατικό επίπεδο για να συντονίζουν την παραγωγή και την εμπορία ορισμένων ειδών σε πολλές χώρες της ΕΕ.

Εργαλεία και χρηματοδοτική στήριξη

Λαμβανομένου υπόψη του ουσιαστικού ρόλου των επαγγελματικών οργανώσεων στην εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής και της κοινής οργάνωσης των αγορών, υπάρχουν διάφορα εργαλεία για τη στήριξή τους:

 • Δημιουργία ή αναδιάρθρωση επαγγελματικών οργανώσεων:  το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) μπορεί να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε μέτρα εμπορίας που στοχεύουν στη δημιουργία ή την αναδιάρθρωση οργανώσεων παραγωγών, ενώσεων οργανώσεων παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων
 • Σχέδια παραγωγής και εμπορίας: για να συμβάλουν στη βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών καταρτίζουν σχέδια παραγωγής και εμπορίας. Τα σχέδια αυτά αποτελούν ένα καινοτόμο μέσο για τη συλλογική διαχείριση των δραστηριοτήτων των παραγωγών και δίνουν τη δυνατότητα στις οργανώσεις να λαμβάνουν μέτρα προσαρμοσμένα στην επίτευξη των στόχων τους.
  Για την κατάρτιση και την εφαρμογή των σχεδίων εμπορίας, το ΕΤΘΑ παρέχει χρηματοδοτική στήριξη που μπορεί να ανέλθει στο 3% της ετήσιας αξίας των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά από την οργάνωση ή την ένωση παραγωγών.
 • Μηχανισμός αποθεματοποίησης: για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τους μηχανισμούς παρέμβασης στην αγορά στην πλήρη εφαρμογή σχεδίων παραγωγής και εμπορίας, το ΕΤΘΑ παρέχει στήριξη σε οργανώσεις παραγωγών προϊόντων αλιείας για την αποθεματοποίηση των προϊόντων τους όταν η ζήτηση είναι πολύ χαμηλή. Ο μηχανισμός ενεργοποιείται μέσω συστήματος τιμών το οποίο καθορίζουν οι εθνικές αρχές σε συνεννόηση με τις οργανώσεις παραγωγών. Μετά την αποθεματοποίησή τους, τα προϊόντα διατίθενται εκ νέου στην αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση.
  Η στήριξη αυτού το μηχανισμού από το ΕΤΘΑ θα παύσει στις 31 Δεκεμβρίου 2018, όταν θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων μέσω των σχεδίων παραγωγής και εμπορίας.

Σχετικά έγγραφα

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1418/2013 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τα σχέδια παραγωγής και εμπορίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1419/2013 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων, την επέκταση των κανόνων των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων και τη δημοσίευση των τιμών ενεργοποίησης, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Σύσταση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση και την εφαρμογή των σχεδίων παραγωγής και εμπορίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας