Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
  Zadejte libovolný text
Související informace
Aktuality
The European Commission's yearly proposal for the 2017 fishing opportunities has now been supplemented with figures for the Baltic Sea cod stocks, an item that did not feature in previous versions of this year's Commission's proposals.
A meeting of the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) in Rome drew to a successful close on 23 September. This meeting was devoted to the implementation of the medium-term strategy for the sustainability of Mediterranean and Black Sea fisheries: the assembly agreed on timeframe and prioritisation of actions, funding and quantifiable goals.
The 38th annual meeting of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO) took place from 19 to 23 September 2016 in Varadero, Cuba. NAFO Contracting Parties decided on total allowable catches (TACs) for a number of stocks. Under the leadership of the EU and Canada, NAFO also set the course for improved fisheries management in the high seas.

Organizace odvětví

V rámci společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury se jako profesní organizace uznávají následující subjekty: organizace producentů, sdružení organizací producentů a meziodvětvové organizace

Organizace producentů jsou úředně uznanými subjekty, které si vytvořili producenti v oblasti rybolovu nebo akvakultury. Jsou odpovědné za každodenní řízení rybolovu a hrají zásadní úlohu při provádění společné rybářské politiky a společné organizace trhů, jelikož:

 • vedou producenty k dodržování udržitelných postupů rybolovu a akvakultury, zejména tím, že činnost svých členů kolektivně řídí
 • pomáhají jim účinně reagovat na poptávku na trhu a
 • podporují je ve vytváření přidané hodnoty

V současné době v Evropské unii existuje více než 200 organizací producentů. Za účelem splnění cílů společné organizace trhů mohou tyto organizace přijmout opatření v zájmu zásobování trhu produkty svých členů a uvádění těchto produktů na trh, opatření propagující produkty prostřednictvím systémů certifikace, značek ověřené kvality, zeměpisných označení atd. Mohou také podporovat odbornou přípravu a používání informačních a komunikačních technologií a pomáhat snižovat ekologický dopad činnosti svých členů v odvětví rybolovu nebo akvakultury.

Mapa: Organizace producentů (klikněte na mapu, otevře se vám Evropský atlas moří)

Organizace producentů

Vnitrostátní orgány také mohou schválit sdružení organizací producentů. Účel těchto sdružení je dvojí: plní stejnou funkci jako organizace producentů a také činnost svých členských organizací koordinují.

Organizace různých zainteresovaných skupin v odvětví rybolovu a akvakultury (označované jako „mezioborové organizace“) sdružují producenty ryb, zpracovatele a prodejce a přijímají opatření, z něhož má prospěch odvětví jako celek. Jejich cílem je zlepšit koordinaci marketingových činností a vypracovat opatření v zájmu celého odvětví.

Vzhledem k tomu, že jedním z typických rysů mořských zdrojů je, že se o ně dělí více zemí, mohou být profesní organizace zřizovány na nadnárodní úrovni s cílem koordinovat produkci a uvádět na trh některé druhy v několika zemích EU zároveň.

Nástroje a finanční podpora

S ohledem na zásadní význam těchto profesních organizací pro provádění společné rybářské politiky a společné organizace trhů, byla na jejich podporu zřízena celá řada nástrojů:

 • Vytvoření nebo restrukturalizace profesních organizací:  Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) může poskytnout finanční podporu na marketingová opatření, jejichž cílem je vytvoření nebo restrukturalizace organizací producentů, sdružení organizací producentů a mezioborových organizací
 • Plány produkce a uvádění produktů na trh Aby měly činnosti rybolovu a akvakultury udržitelnější charakter, organizace producentů a sdružení organizací producentů vypracovávají plány produkce a uvádění produktů na trh. Tyto plány představují inovativní nástroj umožňující kolektivně řídit činnost producentů. Organizace díky plánům také mohou stanovit opatření, která jsou vhodná k dosažení jejich cílů.
  Příprava a provádění plánů produkce a plánů uvádění produktů na trh se podporuje z ENRF, prostřednictvím příspěvku, který může dosahovat až 3 % roční hodnoty produktů uvedených na trh organizací producentů nebo sdružením.
 • Mechanismus skladování Aby byl zajištěn plynulý přechod od mechanismů tržních intervencí na plnou realizaci plánů produkce a uvádění produktů na trh, ENRF stanoví podporu pro organizace producentů v odvětví rybolovu, aby své produkty v době, je poptávka po nich na trhu příliš nízká, mohly skladovat. Mechanismus se řídí cenami, které stanovují příslušné vnitrostátní orgány ve spolupráci s organizacemi producentů. Poté, co jsou na určitou dobu produkty uskladněny, se vracejí na potravinový trh.
  ENRF bude podporovat tento mechanismus do 31. prosince 2018, poté se bude plánování činností v celém rozsahu provádět prostřednictvím plánů produkce a uvádění produktů na trh.

Související dokumenty

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1418/2013 ze dne 17. prosince 2013 o plánech produkce a uvádění produktů na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1419/2013 ze dne 17. prosince 2013 o uznávání organizací producentů a meziodvětvových organizací, o rozšíření působnosti pravidel organizací producentů a meziodvětvových organizací a o zveřejňování spouštěcích cen, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury

Doporučení Komise ze dne 3. března 2014 o vytvoření a provádění plánů produkce a uvádění na trh podle nařízení (EU) č. 1379/2013 Evropského parlamentu a Rady o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury