Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Bakgrundsmaterial
Nyheter
The European Parliament has today endorsed the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) with an overwhelming majority. With a budget of €6.5 billion for 2014-2020, the fund will finance projects to implement the new reformed Common Fisheries Policy (CFP) and provide financial support to fishermen, fish farmers and coastal communities to adapt to the changed rules. The Fund will also finance projects to boost 'blue' growth and jobs under the EU's Integrated Maritime Policy (IMP).
Speech by Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, at the Conference "Portugal: Path to Growth and Jobs", Lisbon

Marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Den gemensamma marknadsordningen, EU:s strategi för att förvalta marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter, har varit ett inslag i EU:s fiskeripolitik sedan 1970.

EU:s fiskeripolitik gäller alla steg fram till försäljningen av fisken. © Lionel Flageul

Den gemensamma marknadsordningen infördes för att stabilisera marknaderna och garantera producenterna skäliga inkomster. Genom åren har den utvecklats från ett system för marknadsinterventioner till ett system med inriktning på hållbarhet. Regler och förfaranden har dessutom förenklats och styrningen har förbättrats sedan fiskeri- och vattenbruksorganisationer har tagit på sig mer ansvar för att förvalta sin egen verksamhet.

Marknadsordningens två viktigaste aspekter är

Officiella dokument

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1418/2013 av den 17 december 2013 om produktions- och saluföringsplaner enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 3 mars 2014 om upprättande och genomförande av produktions- och saluföringsplaner enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1419/2013 av den 17 december 2013 om erkännande av producentorganisationer och branschorganisationer, utvidgning av producentorganisationers och branschorganisationers regler och offentliggörande av utlösningspriser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter