Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
The European Commission has announced measures to avert the collapse of the declining sea bass stock. Immediately effective emergency measures will place a ban on targeting the fish stock by trawling while it is reproducing, during the spawning season, which runs until the end of April. This will be complemented by further measures to ensure that all those who fish sea bass make a balanced and fair contribution to saving the stock.
The Commission delegated regulation on the implementation of the EU's international obligations under the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries came into effect on 24 January.

Trh s produktmi rybolovu a akvakultúry

Spoločná organizácia trhov – politika EÚ pre riadenie trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry, je nosným pilierom spoločnej rybárskej politiky od roku 1970.

Spoločná rybárska politika EÚ zastrešuje všetky štádiá produkčného reťazca vrátane uvádzania produktov na trh. © Lionel Flageul

Spoločná organizácia trhov bola vytvorená na stabilizáciu trhov a zabezpečenie spravodlivého príjmu pre producentov. V priebehu rokov sa postupne vyvinula zo systému zahŕňajúceho trhovú intervenciu na systém, ktorý sa zameriava na udržateľnosť. Pravidlá a postupy sa zjednodušili a riadenie sa zlepšilo, keďže organizácie v sektore rybárstva a akvakultúry prevzali väčšiu zodpovednosť za riadenie svojich činností.

Tento systém zahŕňa 2 hlavné oblasti:

Najčastejšie otázky

Ako uplatňovať nariadenie (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry (SOT) English (en) français (fr)

Oficiálne dokumenty

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z  11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1418/2013 zo 17. decembra 2013, ktoré sa týka plánov produkcie a uvádzania na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry.

ODPORÚČANIE KOMISIE z 3. marca 2014 o vypracovaní a vykonávaní plánov produkcie a uvádzania na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1419/2013 zo 17. decembra 2013 o uznávaní organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií, o rozširovaní pravidiel organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií a o uverejňovaní spúšťacích cien v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry