Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries, and Jacob Vestergaard, Fisheries Minister of the Faroe Islands, met in Athens on 29 August. The discussions were held in a friendly and constructive atmosphere and followed Commissioner Damanaki’s visit to the Faroe Islands in December last.
The European Union and Cape Verde have agreed on a new Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Cape Verde. The four-year Protocol will replace the current Protocol which expires on 31 August 2014.

Trh s produktmi rybolovu a akvakultúry

Spoločná organizácia trhov – politika EÚ pre riadenie trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry, je nosným pilierom spoločnej rybárskej politiky od roku 1970.

Spoločná rybárska politika EÚ zastrešuje všetky štádiá produkčného reťazca vrátane uvádzania produktov na trh. © Lionel Flageul

Spoločná organizácia trhov bola vytvorená na stabilizáciu trhov a zabezpečenie spravodlivého príjmu pre producentov. V priebehu rokov sa postupne vyvinula zo systému zahŕňajúceho trhovú intervenciu na systém, ktorý sa zameriava na udržateľnosť. Pravidlá a postupy sa zjednodušili a riadenie sa zlepšilo, keďže organizácie v sektore rybárstva a akvakultúry prevzali väčšiu zodpovednosť za riadenie svojich činností.

Tento systém zahŕňa 2 hlavné oblasti:

Najčastejšie otázky

Ako uplatňovať nariadenie (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry (SOT) English (en) français (fr)

Oficiálne dokumenty

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z  11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1418/2013 zo 17. decembra 2013, ktoré sa týka plánov produkcie a uvádzania na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry.

ODPORÚČANIE KOMISIE z 3. marca 2014 o vypracovaní a vykonávaní plánov produkcie a uvádzania na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1419/2013 zo 17. decembra 2013 o uznávaní organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií, o rozširovaní pravidiel organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií a o uverejňovaní spúšťacích cien v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry