Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
The EU and Mozambique met in Maputo, Mozambique, on 9-11 July 2014, to launch negotiations on the renewal of the Protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement due to expire on 31 January 2015. The negotiations were conducted in an open and frank atmosphere with progress made on identifying the areas where there was agreement and those where further work is required.
The European Commission is looking for organisations to join the recently established structured dialogue group of experts on the European Structural and Investment Funds (ESIF). Among others areas, this is particularly relevant for the Common Fisheries Policy and the Integrated Maritime Policy, through the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF).

Trh s produktmi rybolovu a akvakultúry

Spoločná organizácia trhov – politika EÚ pre riadenie trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry, je nosným pilierom spoločnej rybárskej politiky od roku 1970.

Spoločná rybárska politika EÚ zastrešuje všetky štádiá produkčného reťazca vrátane uvádzania produktov na trh. © Lionel Flageul

Spoločná organizácia trhov bola vytvorená na stabilizáciu trhov a zabezpečenie spravodlivého príjmu pre producentov. V priebehu rokov sa postupne vyvinula zo systému zahŕňajúceho trhovú intervenciu na systém, ktorý sa zameriava na udržateľnosť. Pravidlá a postupy sa zjednodušili a riadenie sa zlepšilo, keďže organizácie v sektore rybárstva a akvakultúry prevzali väčšiu zodpovednosť za riadenie svojich činností.

Tento systém zahŕňa 2 hlavné oblasti:

Najčastejšie otázky

Ako uplatňovať nariadenie (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry (SOT) English (en) français (fr)

Oficiálne dokumenty

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z  11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1418/2013 zo 17. decembra 2013, ktoré sa týka plánov produkcie a uvádzania na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry.

ODPORÚČANIE KOMISIE z 3. marca 2014 o vypracovaní a vykonávaní plánov produkcie a uvádzania na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1419/2013 zo 17. decembra 2013 o uznávaní organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií, o rozširovaní pravidiel organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií a o uverejňovaní spúšťacích cien v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry