Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
The European Commission's yearly proposal for the 2017 fishing opportunities has now been supplemented with figures for the Baltic Sea cod stocks, an item that did not feature in previous versions of this year's Commission's proposals.
A meeting of the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) in Rome drew to a successful close on 23 September. This meeting was devoted to the implementation of the medium-term strategy for the sustainability of Mediterranean and Black Sea fisheries: the assembly agreed on timeframe and prioritisation of actions, funding and quantifiable goals.
The 38th annual meeting of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO) took place from 19 to 23 September 2016 in Varadero, Cuba. NAFO Contracting Parties decided on total allowable catches (TACs) for a number of stocks. Under the leadership of the EU and Canada, NAFO also set the course for improved fisheries management in the high seas.

Organizácia trhu

Spoločná organizácia trhov – politika EÚ, prostredníctvom ktorej sa riadi trh s produktmi rybolovu a akvakultúry, je jedným z pilierov spoločnej rybárskej politiky.

Spoločná organizácia trhov posilňuje úlohu aktérov na mieste: výrobcovia sú zodpovední za zabezpečenie udržateľného využívania prírodných zdrojov, pričom majú k dispozícii nástroje na lepšie uvádzanie produktov na trh. Spotrebitelia majú k dispozícii viac kvalitnejších informácií o produktoch predávaných na trhu EÚ, ktoré bez ohľadu na svoj pôvod musia podliehať tým istým pravidlám. Vďaka špecializovaným nástrojom je v súčasnosti možné lepšie porozumieť, ako funguje trh v EÚ.

Spoločná organizácia trhov prešla od svojich začiatkov dlhú cestu. Predstavuje flexibilný nástroj, ktorý zabezpečuje environmentálnu udržateľnosť a hospodársku životaschopnosť trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry. Tento systém zahŕňa päť hlavných prvkov:

Organizácia odvetvia Kľúčovými hráčmi v odvetví sú organizácie výrobcov, ktoré prostredníctvom svojich plánov produkcie a uvádzania na trh realizujú spoločnú rybársku politiku EÚ.

Obchodné normy Spoločnými obchodnými normami sa stanovujú jednotné charakteristiky produktov rybárstva predávaných v EÚ bez ohľadu na ich pôvod. Uplatňujú sa v súlade s opatreniami na ochranu rýb a pomáhajú zabezpečiť transparentný vnútorný trh, ktorý poskytuje vysokokvalitné produkty.

Informácie pre spotrebiteľov Pravidlá o poskytovaní informácií spotrebiteľom určujú, ktoré informácie musia byť poskytnuté spotrebiteľovi alebo zariadeniu spoločného stravovania pri nákupe produktov rybolovu a akvakultúry. Umožňujú informované rozhodovanie pri nákupe.

Pravidlá hospodárskej súťaže Spoločná organizácia trhov podlieha pravidlám hospodárskej súťaže. Vzhľadom na osobitosti tohto systému existujú výnimky z uplatňovania uvedených pravidiel, ktoré majú zabezpečiť fungovanie politiky a dosiahnutie cieľov EÚ.

Získavanie informácií o trhoch S cieľom prispieť k transparentnosti a efektivite trhu zriadila Komisia Európske stredisko pre monitorovanie trhu s produktmi rybárstva a akvakultúry.

pdf - 427 KB [427 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

EÚ: Udržateľné nástroje pre najväčší trh s plodmi mora na svete pdf - 427 KB [427 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Otázky a odpovede

Ako uplatňovať nariadenie (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry English (en) français (fr)

Oficiálne dokumenty

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1418/2013 zo 17. decembra 2013, ktoré sa týka plánov produkcie a uvádzania na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1419/2013 zo 17. decembra 2013 o uznávaní organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií, o rozširovaní pravidiel organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií a o uverejňovaní spúšťacích cien v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1420/2013 zo 17. decembra 2013 , ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 347/96, (ES) č. 1924/2000, (ES) č. 1925/2000, (ES) č. 2508/2000, (ES) č. 2509/2000, (ES) č. 2813/2000, (ES) č. 2814/2000, (ES) č. 150/2001, (ES) č. 939/2001, (ES) č. 1813/2001, (ES) č. 2065/2001, (ES) č. 2183/2001, (ES) č. 2318/2001, (ES) č. 2493/2001, (ES) č. 2306/2002, (ES) č. 802/2006, (ES) č. 2003/2006, (ES) č. 696/2008 a (ES) č. 248/2009 v dôsledku prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

Odporúčanie Komisie z 3. marca 2014 o vypracovaní a vykonávaní plánov produkcie a uvádzania na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry