Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
The European Commission has expressed its disappointment with the outcomes of the 87th Annual meeting of the Inter American Tropical Tuna Commission (IATTC), which finished on 18 July in Lima, Peru.
The European Commission welcomes Morocco’s ratification of a Fisheries Protocol which is set to open the door for European vessels to go back fishing in Moroccan waters after a pause of more than two years. The European Union and Morocco had concluded the 4-year fisheries deal in December 2013, however its entry into force was pending ratification by Morocco.

Rynek produktów rybołówstwa i akwakultury

Wspólna organizacja rynków – unijna polityka zarządzania rynkiem produktów rybołówstwa i akwakultury – stanowi podstawę wspólnej polityki rybołówstwa od 1970 r.

Polityka rybołówstwa UE obejmuje wszystkie etapy działalności, w tym wprowadzanie do obrotu ryb. © Lionel Flageul

Wspólna organizacja rynków została utworzona w celu stabilizacji rynków i zapewnienia producentom godziwego dochodu. Z biegiem lat przekształciła się z systemu obejmującego interwencje na rynku w system, który w większym stopniu skupia się na zrównoważoności. Zasady i procedury również stały się prostsze oraz nastąpiła poprawa sprawowania rządów, ponieważ organizacje działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury wzięły na siebie większą odpowiedzialność za zarządzanie własnymi działaniami.

Do dwóch głównych obszarów objętych tym systemem należą:

Często zadawane pytania

Jak stosować rozporządzenie (UE) 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury English (en) français (fr)

Dokumenty urzędowe

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1418/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczące planów produkcji i obrotu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

ZALECENIE KOMISJI z dnia 3 marca 2014 r. dotyczące ustanowienia i realizacji planów produkcji i wprowadzenia do obrotu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1419/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczące uznawania organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, rozszerzenia zasad dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, a także publikacji cen progowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury