Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
The European Commission has announced measures to avert the collapse of the declining sea bass stock. Immediately effective emergency measures will place a ban on targeting the fish stock by trawling while it is reproducing, during the spawning season, which runs until the end of April. This will be complemented by further measures to ensure that all those who fish sea bass make a balanced and fair contribution to saving the stock.
The Commission delegated regulation on the implementation of the EU's international obligations under the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries came into effect on 24 January.

Rynek produktów rybołówstwa i akwakultury

Wspólna organizacja rynków – unijna polityka zarządzania rynkiem produktów rybołówstwa i akwakultury – stanowi podstawę wspólnej polityki rybołówstwa od 1970 r.

Polityka rybołówstwa UE obejmuje wszystkie etapy działalności, w tym wprowadzanie do obrotu ryb. © Lionel Flageul

Wspólna organizacja rynków została utworzona w celu stabilizacji rynków i zapewnienia producentom godziwego dochodu. Z biegiem lat przekształciła się z systemu obejmującego interwencje na rynku w system, który w większym stopniu skupia się na zrównoważoności. Zasady i procedury również stały się prostsze oraz nastąpiła poprawa sprawowania rządów, ponieważ organizacje działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury wzięły na siebie większą odpowiedzialność za zarządzanie własnymi działaniami.

Do dwóch głównych obszarów objętych tym systemem należą:

Często zadawane pytania

Jak stosować rozporządzenie (UE) 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury English (en) français (fr)

Dokumenty urzędowe

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1418/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczące planów produkcji i obrotu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

ZALECENIE KOMISJI z dnia 3 marca 2014 r. dotyczące ustanowienia i realizacji planów produkcji i wprowadzenia do obrotu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1419/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczące uznawania organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, rozszerzenia zasad dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, a także publikacji cen progowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury