Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
The 21st Session of the Fishery Committee for the Central Eastern Atlantic (CECAF) was held in Dakar, Senegal from 20 to 22 April 2016 with the participation of 23 Member countries, including the European Union, as well as observers from different regional and sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and NGOs. The Committee had last met in March 2012.
Today, the European Commission has adopted a proposal for a Directive which aims at improving the working conditions for workers in the fishing sector.
Romania has officially kick-started funding under the EU's European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) for the period up to 2020. The launch of the Fisheries and Maritime Affairs Operational Programme 2014-2020 (POPAM) took place on 21 April in the city of Tulcea in the Danube delta.

Organizacja rynku

Wspólna organizacja rynków – unijna polityka zarządzania rynkiem produktów rybołówstwa i akwakultury – stanowi jeden z filarów wspólnej polityki rybołówstwa.

Wspólna organizacja rynków wzmacnia pozycję podmiotów działających w sektorze: producenci są odpowiedzialni za zapewnienie zrównoważonej eksploatacji zasobów naturalnych i mają do dyspozycji narzędzia umożliwiające poprawę sprzedaży swoich produktów. Konsumenci mają dostęp do większej ilości bardziej szczegółowych informacji na temat produktów sprzedawanych na rynku UE, które – niezależnie od ich pochodzenia – muszą spełniać te same wymogi. Dzięki lepszym narzędziom można w tej chwili lepiej zrozumieć, jak działa rynek UE.

Wspólna organizacja rynków przeszła wiele zmian od czasu swojego powstania i stanowi aktualnie elastyczny instrument zapewniający trwałość środowiska naturalnego i rentowność rynku produktów rybołówstwa i akwakultury. Organizacja rynków obejmuje pięć najważniejszych obszarów. Są to:

Organizacja sektora Najważniejszymi podmiotami w sektorze są organizacje producentów. Za pośrednictwem swoich planów produkcji i obrotu realizują one wspólną politykę rybołówstwa UE.

Normy handlowe Wspólne normy handlowe określają jednolite cechy określonych produktów rybołówstwa sprzedawanych w UE, niezależnie od ich pochodzenia. Stosuje się je zgodnie ze środkami ochronnymi w celu zagwarantowania przejrzystości rynku wewnętrznego oferującego konsumentom produkty wysokiej jakości.

Informacje dla konsumentów Przepisy dotyczące informowania konsumentów określają, jakie informacje należy zapewnić konsumentom i zakładom żywienia zbiorowego kupującym produkty rybołówstwa i akwakultury. Te informacje umożliwiają konsumentom dokonywanie świadomych wyborów podczas zakupów.

Przepisy dotyczące konkurencji Wspólna organizacja rynków podlega przepisom dotyczącym konkurencji. Z uwagi na specyfikę tego systemu istnieją wyjątki od stosowania niektórych zasad. Ma to zapewnić sprawne funkcjonowanie polityki w tej dziedzinie i realizację celów UE.

Informacje o rynku Aby zwiększyć przejrzystość i efektywność rynku, Komisja utworzyła Europejskie obserwatorium rynku produktów rybołówstwa i akwakultury.

pdf - 427 KB [427 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

UE: Narzędzia na potrzeby największego rynku owoców morza na świecie pdf - 427 KB [427 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Pytania i odpowiedzi

Jak stosować rozporządzenie (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury English (en) français (fr)

Dokumenty urzędowe

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1418/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczące planów produkcji i obrotu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1419/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczące uznawania organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, rozszerzenia zasad dotyczących organizacji producentów i organizacji międzybranżowych, a także publikacji cen progowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1420/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. uchylające rozporządzenia (WE) nr 347/96, (WE) nr 1924/2000, (WE) nr 1925/2000, (WE) nr 2508/2000, (WE) nr 2509/2000, (WE) nr 2813/2000, (WE) nr 2814/2000, (WE) nr 150/2001, (WE) nr 939/2001, (WE) nr 1813/2001, (WE) nr 2065/2001, (WE) nr 2183/2001, (WE) nr 2318/2001, (WE) nr 2493/2001, (WE) nr 2306/2002, (WE) nr 802/2006, (WE) nr 2003/2006, (WE) nr 696/2008 i (WE) nr 248/2009 w następstwie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

ZALECENIE KOMISJI z dnia 3 marca 2014 r. dotyczące ustanowienia i realizacji planów produkcji i wprowadzenia do obrotu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury