Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Lisää aiheesta
Uutiset
The Commission has today repealed the measures adopted against the Faroe Islands in August 2013 following their unsustainable fishery on Atlanto-Scandian herring. The measures imposed at the time will now be lifted as of 20th August 2014.
Study on approaches to management for data-poor stocks in mixed fisheries
The ten Member States that declared having exceeded their fishing quotas in 2013 will face reduced fishing quotas for those stocks in 2014. The European Commission announces these deductions on a yearly basis to immediately address the damage done to the stocks overfished in the previous year and ensure a sustainable use by Member States of common fishery resources. Compared to last year, the number of deductions made went down by 22%.

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinat

EU:n kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinoita hallinnoidaan nk. yhteisellä markkinajärjestelyllä, joka on ollut yksi EU:n kalastuspolitiikan tukipilareista vuodesta 1970 lähtien.

EU:n kalastuspolitiikka kattaa kaikki vaiheet, myös kalojen kaupan pitämisen. © Lionel Flageul

EU:n markkinajärjestely perustettiin markkinoiden vakauttamiseksi ja kohtuullisen tulotason takaamiseksi tuottajille. Vuosien mittaan se on kehittynyt markkinainterventiojärjestelmästä kalastuksen ja vesiviljelyn kestävyyttä painottavaksi järjestelmäksi. Sääntöjä ja menettelyjä on yksinkertaistettu ja järjestelmän hallinto on tehostunut sen jälkeen, kun kalastus- ja vesiviljelyalan organisaatiot ovat ottaneet entistä enemmän vastuuta toimintansa hallinnoinnista.

EU:n markkinajärjestelyn tärkeimpiä soveltamisaloja ovat:

Usein kysyttyä

Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1379/2013 soveltaminen English (en) français (fr)

Viralliset asiakirjat

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1379/2013 , annettu 11. joulukuuta 2013, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1418/2013, annettu 17. joulukuuta 2013, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1379/2013 mukaisista tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevista suunnitelmista

KOMISSION SUOSITUS , annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014, tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevien suunnitelmien laatimisesta ja täytäntöönpanosta kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1379/2013 nojalla

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1419/2013, annettu 17. joulukuuta 2013, tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden hyväksynnästä, tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden sääntöjen laajentamisesta sekä kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1379/2013 säädettyjen käynnistyshintojen julkaisemisesta