Navigatsioonitee

Kalandus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Otsing
    Vaba tekst
Seonduvad dokumendid
Uudised
The 21st Session of the Fishery Committee for the Central Eastern Atlantic (CECAF) was held in Dakar, Senegal from 20 to 22 April 2016 with the participation of 23 Member countries, including the European Union, as well as observers from different regional and sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and NGOs. The Committee had last met in March 2012.
Today, the European Commission has adopted a proposal for a Directive which aims at improving the working conditions for workers in the fishing sector.
Romania has officially kick-started funding under the EU's European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) for the period up to 2020. The launch of the Fisheries and Maritime Affairs Operational Programme 2014-2020 (POPAM) took place on 21 April in the city of Tulcea in the Danube delta.

Turukorraldus

Ühine turukorraldus, ELi poliitika kalandus- ja vesiviljelustoodete turu haldamiseks, on ühise kalanduspoliitika üks alustaladest.

Ühine turukorraldus tugevdab kohapeal tegutsevate osapoolte rolli: tootjad vastutavad loodusvarade säästliku kasutamise eest ning neile võimaldatakse vajalikud vahendid toodete paremaks turustamiseks. Tarbijad saavad rohkem ja paremat teavet ELi turul müüdavate toodete kohta, mis peavad olenemata päritolust vastama samadele eeskirjadele. Tänu spetsiaalsetele vahenditele on nüüd võimalik paremini mõista, kuidas ELi turg toimib.

Praegune ühine turukorraldus on käinud pika tee alates selle loomisest ning sellest on saanud paindlik vahend, mis tagab kalandus- ja vesiviljelustoodete turu keskkonnaalase jätkusuutlikkuse ja majandusliku elujõulisuse. Viis peamist asjaomase kavaga reguleeritud valdkonda on järgmised:

Sektori korraldus Tootjaorganisatsioonid on sektoris võtmetähtsusega osalejad. Oma tootmis- ja turustamiskavade kaudu rakendavad nad ELi ühist kalanduspoliitikat.

Turustusnormid Ühiste turustusnormidega on sätestatud ELi turul müüdavate kalandustoodete ühetaolised omadused, olenemata nende päritolust. Neid kohaldatakse kooskõlas kaitsemeetmetega ning need aitavad tagada läbipaistva siseturu, mis pakub kvaliteetseid tooteid.

Tarbijale suunatud teave Tarbijale suunatud teavet käsitlevates eeskirjades on sätestatud, millist teavet tuleb esitada kalandus- ja vesiviljelustooteid ostvatele tarbijatele või toitlustusettevõtjatele. See võimaldab tarbijatel teha teadlikke ostuvalikuid.

Konkurentsieeskirjad Ühise turukorralduse puhul kohaldatakse konkurentsieeskirju. Võttes arvesse asjaomase kava eripära, kehtivad konkurentsieeskirjade kohaldamise puhul selles sektoris teatavad erandid, mis tagavad kalanduspoliitika toimimise ja ELi eesmärkide saavutamise.

Turuteave Komisjon on loonud Euroopa kalandus- ja vesiviljelustoodete turu seirekeskuse, et aidata kaasa asjaomase turu läbipaistvuse ja tõhususe saavutamisele.

pdf - 427 KB [427 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

EL: Jätkusuutlikud meetmed maailma suurima mereandide turu jaoks pdf - 427 KB [427 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Küsimused ja vastused

Kuidas kohaldada määrust (EL) nr 1379/2013 (kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta) English (en) français (fr)

Ametlikud dokumendid

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1379/2013, 11. detsember 2013, kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000.

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1418/2013, 17. detsember 2013. a., milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 (kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta) kohaseid tootmis- ja turustamiskavasid.

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1419/2013, 17. detsember 2013, milles käsitletakse tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide tunnustamist, tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide eeskirjade laiendamist ja käivitushindade avaldamist, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013 kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta.

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1420/2013, 17. detsember 2013, millega pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 (kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta) vastuvõtmist tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 347/96, (EÜ) nr 1924/2000, (EÜ) nr 1925/2000, (EÜ) nr 2508/2000, (EÜ) nr 2509/2000, (EÜ) nr 2813/2000, (EÜ) nr 2814/2000, (EÜ) nr 150/2001, (EÜ) nr 939/2001, (EÜ) nr 1813/2001, (EÜ) nr 2065/2001, (EÜ) nr 2183//2001, (EÜ) nr 2318/2001, (EÜ) nr 2493/2001, (EÜ) nr 2306/2002, (EÜ) nr 802/2006, (EÜ) nr 2003/2006, (EÜ) nr 696/2008 ja (EÜ) nr 248/2009

KOMISJONI SOOVITUS, 3. märts 2014, tootmis- ja turustamiskavade koostamise ja rakendamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1379/2013 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta