Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Σχετικά κείμενα
Ειδήσεις
The European Commission welcomes Morocco’s ratification of a Fisheries Protocol which is set to open the door for European vessels to go back fishing in Moroccan waters after a pause of more than two years. The European Union and Morocco had concluded the 4-year fisheries deal in December 2013, however its entry into force was pending ratification by Morocco.
The EU and Mozambique met in Maputo, Mozambique, on 9-11 July 2014, to launch negotiations on the renewal of the Protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement due to expire on 31 January 2015. The negotiations were conducted in an open and frank atmosphere with progress made on identifying the areas where there was agreement and those where further work is required.

Αγορά προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Η Κοινή Οργάνωση των Αγορών, δηλαδή η πολιτική της ΕΕ για τη διαχείριση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας - αποτελεί πυλώνα της κοινής αλιευτικής πολιτικής από το 1970.

Η αλιευτική πολιτική της ΕΕ καλύπτει όλα τα στάδια, μεταξύ άλλων, την εμπορία προϊόντων αλιείας. © Lionel Flageul

Η Κοινή Οργάνωση των Αγορών δημιουργήθηκε για να σταθεροποιηθούν οι αγορές και εξασφαλιστεί δίκαιο εισόδημα για τους παραγωγούς. Με την πάροδο των ετών, εξελίσσεται σταθερά από σύστημα παρέμβασης στην αγορά σε σύστημα που εστιάζει περισσότερο στη βιωσιμότητα. Οι κανόνες και οι διαδικασίες έχουν επίσης απλουστευθεί και η διακυβέρνηση έχει βελτιωθεί καθώς οι οργανώσεις του τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας έχουν αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες όσον αφορά τη διαχείριση των δραστηριοτήτων τους.

Το σύστημα αυτό έχει δύο βασικές συνιστώσες:

Συχνές ερωτήσεις

Πώς εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 1379/2013 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (ΚΟΑ) English (en) français (fr)

Επίσημα έγγραφα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1418/2013 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τα σχέδια παραγωγής και εμπορίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση και την εφαρμογή των σχεδίων παραγωγής και εμπορίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1419/2013 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 , για την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων, την επέκταση των κανόνων των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων και τη δημοσίευση των τιμών ενεργοποίησης, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας