Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Σχετικά κείμενα
Ειδήσεις
The European Commission has announced measures to avert the collapse of the declining sea bass stock. Immediately effective emergency measures will place a ban on targeting the fish stock by trawling while it is reproducing, during the spawning season, which runs until the end of April. This will be complemented by further measures to ensure that all those who fish sea bass make a balanced and fair contribution to saving the stock.
The Commission delegated regulation on the implementation of the EU's international obligations under the International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas and the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries came into effect on 24 January.

Αγορά προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Η Κοινή Οργάνωση των Αγορών, δηλαδή η πολιτική της ΕΕ για τη διαχείριση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας - αποτελεί πυλώνα της κοινής αλιευτικής πολιτικής από το 1970.

Η αλιευτική πολιτική της ΕΕ καλύπτει όλα τα στάδια, μεταξύ άλλων, την εμπορία προϊόντων αλιείας. © Lionel Flageul

Η Κοινή Οργάνωση των Αγορών δημιουργήθηκε για να σταθεροποιηθούν οι αγορές και εξασφαλιστεί δίκαιο εισόδημα για τους παραγωγούς. Με την πάροδο των ετών, εξελίσσεται σταθερά από σύστημα παρέμβασης στην αγορά σε σύστημα που εστιάζει περισσότερο στη βιωσιμότητα. Οι κανόνες και οι διαδικασίες έχουν επίσης απλουστευθεί και η διακυβέρνηση έχει βελτιωθεί καθώς οι οργανώσεις του τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας έχουν αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες όσον αφορά τη διαχείριση των δραστηριοτήτων τους.

Το σύστημα αυτό έχει δύο βασικές συνιστώσες:

Συχνές ερωτήσεις

Πώς εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 1379/2013 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (ΚΟΑ) English (en) français (fr)

Επίσημα έγγραφα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1418/2013 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τα σχέδια παραγωγής και εμπορίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση και την εφαρμογή των σχεδίων παραγωγής και εμπορίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1419/2013 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 , για την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων, την επέκταση των κανόνων των οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων και τη δημοσίευση των τιμών ενεργοποίησης, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας