Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
    Zadejte libovolný text
Související informace
Aktuality
The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
The Commission has today repealed the measures adopted against the Faroe Islands in August 2013 following their unsustainable fishery on Atlanto-Scandian herring. The measures imposed at the time will now be lifted as of 20th August 2014.
Study on approaches to management for data-poor stocks in mixed fisheries

Trh s produkty rybolovu a akvakultury

Společné organizace trhu je název pro politiku EU zaměřenou na řízení trhu s produkty rybolovu a akvakultury. Je důležitou součástí společné rybářské politiky již od roku 1970.

Rybářská politika EU se zabývá všemi činnostmi prováděnými v odvětví, tzn. také uváděním produktů rybolovu na trh. © Lionel Flageul

Společná organizace trhů byla zřízena s cílem stabilizovat trh a zajistit producentům přiměřené příjmy. Za dobu své existence se ze systému tržních intervencí vyvinula v nástroj fungující ve prospěch udržitelnosti celého odvětví. Pravidla a postupy se zjednodušily a zlepšila se rovněž správa, protože organizace v odvětví rybolovu a akvakultury převzaly větší díl odpovědnosti za řízení své činnosti.

2 hlavními oblastmi, kterým se tato politika věnuje, jsou:

Časté otázky

Jak uplatňovat nařízení (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury (CMO) English (en) français (fr)

Úřední dokumenty

Nařízení (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1418/2013 ze dne 17. prosince 2013 o plánech produkce a uvádění produktů na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury

DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 3. března 2014 o vytvoření a provádění plánů produkce a uvádění na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1419/2013 ze dne 17. prosince 2013 o uznávání organizací producentů a meziodvětvových organizací, o rozšíření působnosti pravidel organizací producentů a meziodvětvových organizací a o zveřejňování spouštěcích cen, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury