Търсене
Връзки по темата
Новини
The European Commission will be unveiling sustainable seafood guides at Slow Food's Salone del Gusto – Terra Madre in Turin on 23rd October 2014, as part of "Inseparable", a European initiative to help consumers make sustainable seafood choices.
The European Commission has today issued a report on the measures taken by EU countries to ensure the recovery of European eel.
The European Commission has today adopted a series of discard plans as it gears up for the introduction of an obligation to land all catches on 1 January 2015.

Пазар на продукти от риболов и аквакултура

Общата организация на пазарите — политиката на ЕС за управление на пазара на продукти от риболов и аквакултура — е в основата на общата политика в областта на рибарството от 1970 г. насам.

Политиката на ЕС в областта на рибарството обхваща всички етапи, включително продажбата на риба © Lionel Flageul

Общата организация на пазарите е създадена, за да се стабилизират пазарите и да се гарантира справедлив доход на производителите. През годините тя постепенно се превръща от система, включваща пазарна намеса, в система с по-голям акцент върху устойчивостта. Правилата и процедурите се опростяват и управлението се подобрява, тъй като организациите в сектора на рибарството и аквакултурата поемат по-голяма отговорност за управлението на своите дейности.

Двете основни области, обхванати от тази система са:

Често задавани въпроси

Как се прилага  Регламент (ЕС) 1379/2013 относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури (ООП) English (en) français (fr)

Официални документи

Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1418/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година относно плановете за производство и предлагане на пазара по силата на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 3 март 2014 година относно установяването и изпълнението на плановете за производство и предлагане на пазара по силата на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1419/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година относно признаването на организации на производителите и междубраншови организации, разширяването на обхвата на правилата на организациите на производителите и междубраншовите организации, както и публикуването на цените на задействане в съответствие с предвиденото в Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури