Търсене
Връзки по темата
Новини
After the European Commission had warned three countries - Curaçao, Ghana and Korea - that they were not doing enough to fight illegal fishing in November 2013, it will now grant each country an extra six months to improve the situation. The Commission will review their progress made at the end of this period.

Пазар на продукти от риболов и аквакултура

Общата организация на пазарите — политиката на ЕС за управление на пазара на продукти от риболов и аквакултура — е в основата на общата политика в областта на рибарството от 1970 г. насам.

Политиката на ЕС в областта на рибарството обхваща всички етапи, включително продажбата на риба © Lionel Flageul

Общата организация на пазарите е създадена, за да се стабилизират пазарите и да се гарантира справедлив доход на производителите. През годините тя постепенно се превръща от система, включваща пазарна намеса, в система с по-голям акцент върху устойчивостта. Правилата и процедурите се опростяват и управлението се подобрява, тъй като организациите в сектора на рибарството и аквакултурата поемат по-голяма отговорност за управлението на своите дейности.

Двете основни области, обхванати от тази система са:

Често задавани въпроси

Как се прилага  Регламент (ЕС) 1379/2013 относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури (ООП) English (en) français (fr)

Официални документи

Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1418/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година относно плановете за производство и предлагане на пазара по силата на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА от 3 март 2014 година относно установяването и изпълнението на плановете за производство и предлагане на пазара по силата на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1419/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година относно признаването на организации на производителите и междубраншови организации, разширяването на обхвата на правилата на организациите на производителите и междубраншовите организации, както и публикуването на цените на задействане в съответствие с предвиденото в Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури