Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα
Ειδήσεις
The setting of Total Allowable Catch for NAFO fish stocks will take centre stage at the 36th Annual Meeting to be held in Vigo, Galicia from 22-26 September 2014.
Since 14 September 2014, eight shark and ray species have received extra protection from unsustainable trade. They have been listed under the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) and now have to be accompanied by export or import permits issued by EU countries when they enter or leave the EU market.

Περιφερειακές Οργανώσεις Διαχείρισης Αλιείας (ΠΟΔΑ)

Η αλιεία στην ανοικτή θάλασσα ρυθμίζεται συχνά από τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας. Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού © CFCA

Οι ΠΟΔΑ είναι διεθνείς οργανώσεις που συστήνονται από χώρες με αλιευτικά συμφέροντα σε μια περιοχή. Ορισμένες από αυτές τις οργανώσεις διαχειρίζονται όλα τα ιχθυαποθέματα μιας συγκεκριμένης περιοχής, ενώ άλλες επικεντρώνονται σε άκρως μεταναστευτικά είδη, κυρίως τον τόννο, σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές.

Στις οργανώσεις αυτές μπορούν να συμμετέχουν τόσο οι χώρες της συγκεκριμένης περιφέρειας («παράκτιες χώρες»), όσο και χώρες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τύπο αλιείας. Αν και μερικές ΠΟΔΑ έχουν καθαρά συμβουλευτικό ρόλο, οι περισσότερες έχουν διαχειριστικές αρμοδιότητες για τον καθορισμό ορίων αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας, τεχνικών μέτρων και υποχρεώσεων ελέγχου. Η ΕΕ, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, συμμετέχει ενεργά σε έξι οργανώσεις για τον τόννο και σε ένδεκα οργανώσεις για άλλη είδη εκτός του τόννου.

ΠΟΔΑ που διαχειρίζονται άκρως μεταναστευτικά είδη, κυρίως τον τόννο

ΠΟΔΑ που διαχειρίζονται άκρως μεταναστευτικά είδη, κυρίως τον τόννο:

ΠΟΔΑ που διαχειρίζονται ιχθυαποθέματα κατά γεωγραφική περιοχή

ΠΟΔΑ που διαχειρίζονται ιχθυαποθέματα κατά γεωγραφική περιοχή:


Η ΕΕ συμμετέχει επίσης σε δύο ΠΟΔΑ που έχουν καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα:

Επίσημα έγγραφα

Legislation

Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea

Communications

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on External Dimension of the Common Fisheries PolicyCOM/2011/424

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Community - participation in Regional Fisheries Organisations (RFOs) - COM/1999/0613