Αναζήτηση
    Ελεύθερο κείμενο
Συναφή κείμενα
Ειδήσεις
The Commission has today repealed the measures adopted against the Faroe Islands in August 2013 following their unsustainable fishery on Atlanto-Scandian herring. The measures imposed at the time will now be lifted as of 20th August 2014.
La République du Sénégal et l'Union européenne ont conclu en avril 2014 un accord de partenariat dans le domaine de la pêche. Cet accord vise à promouvoir une pêche durable dans les eaux sénégalaise, notamment par la promotion d'une lutte efficace contre les activités de pêche illégale, considérée comme prioritaire.

Περιφερειακές Οργανώσεις Διαχείρισης Αλιείας (ΠΟΔΑ)

Η αλιεία στην ανοικτή θάλασσα ρυθμίζεται συχνά από τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας. Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού © CFCA

Οι ΠΟΔΑ είναι διεθνείς οργανώσεις που συστήνονται από χώρες με αλιευτικά συμφέροντα σε μια περιοχή. Ορισμένες από αυτές τις οργανώσεις διαχειρίζονται όλα τα ιχθυαποθέματα μιας συγκεκριμένης περιοχής, ενώ άλλες επικεντρώνονται σε άκρως μεταναστευτικά είδη, κυρίως τον τόννο, σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές.

Στις οργανώσεις αυτές μπορούν να συμμετέχουν τόσο οι χώρες της συγκεκριμένης περιφέρειας («παράκτιες χώρες»), όσο και χώρες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τύπο αλιείας. Αν και μερικές ΠΟΔΑ έχουν καθαρά συμβουλευτικό ρόλο, οι περισσότερες έχουν διαχειριστικές αρμοδιότητες για τον καθορισμό ορίων αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας, τεχνικών μέτρων και υποχρεώσεων ελέγχου. Η ΕΕ, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, συμμετέχει ενεργά σε έξι οργανώσεις για τον τόννο και σε ένδεκα οργανώσεις για άλλη είδη εκτός του τόννου.

ΠΟΔΑ που διαχειρίζονται άκρως μεταναστευτικά είδη, κυρίως τον τόννο

ΠΟΔΑ που διαχειρίζονται άκρως μεταναστευτικά είδη, κυρίως τον τόννο:

ΠΟΔΑ που διαχειρίζονται ιχθυαποθέματα κατά γεωγραφική περιοχή

ΠΟΔΑ που διαχειρίζονται ιχθυαποθέματα κατά γεωγραφική περιοχή:


Η ΕΕ συμμετέχει επίσης σε δύο ΠΟΔΑ που έχουν καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα:

Επίσημα έγγραφα

Legislation

Regulation (EU) No 1343/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on certain provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area and amending Council Regulation (EC) No 1967/2006 concerning management measures for the sustainable exploitation of fishery resources in the Mediterranean Sea

Communications

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on External Dimension of the Common Fisheries PolicyCOM/2011/424

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Community - participation in Regional Fisheries Organisations (RFOs) - COM/1999/0613