Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
After the European Commission had warned three countries - Curaçao, Ghana and Korea - that they were not doing enough to fight illegal fishing in November 2013, it will now grant each country an extra six months to improve the situation. The Commission will review their progress made at the end of this period.
The European Commission has expressed its disappointment with the outcomes of the 87th Annual meeting of the Inter American Tropical Tuna Commission (IATTC), which finished on 18 July in Lima, Peru.
The European Commission welcomes Morocco’s ratification of a Fisheries Protocol which is set to open the door for European vessels to go back fishing in Moroccan waters after a pause of more than two years. The European Union and Morocco had concluded the 4-year fisheries deal in December 2013, however its entry into force was pending ratification by Morocco.

Umowy wielostronne

Prawo morza i międzynarodowe prawo regulujące połowy

Prawo stosowane na pełnym morzu opiera się na Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (konwencja UNCLOS), która weszła w życie w 1994 r. Jednym z istotnych zadań konwencji UNCLOS było zobowiązanie wszystkich państw, które ją podpisały, do wspierania zrównoważonych połowów.

Od czasu przyjęcia konwencji UNCLOS opracowano szereg porozumień, których celem jest zapewnienie na pełnym morzu zrównoważonych połowów. Jednym z nich jest porozumienie dotyczące międzystrefowych zasobów rybnych i zasobów rybnych daleko migrujących (1995 r.)

System wprowadzony w ramach ONZ ma ponadto istotne znaczenie w zwalczaniu niszczycielskich praktyk połowowych, które szkodliwie wpływają na wrażliwe siedliska, a zwłaszcza na góry podwodne i zimnowodne rafy koralowe.

W ramach Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przyjęto następujące porozumienia:

W 2007 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję 61/105 w sprawie zrównoważonego rybołówstwa.

UE podpisała również inne porozumienia międzynarodowe i konwencje, które mają znaczenie dla rybołówstwa. Między innymi na Światowym Szczycie w sprawie Zrównoważonego Rozwoju w 2002 r. Unia zobowiązała się, że do 2015 r. ograniczy połowy do poziomu zapewniającego najwyższe połowy w perspektywie długoterminowej (maksymalny podtrzymywalny połów) oraz że w zarządzaniu rybołówstwem będzie stosowała podejście ekosystemowe. UE jest także stroną Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (konwencji CITES).

Warto przeczytać: