Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
ICCAT has published a number of vacancies linked to ICCAT Atlantic Ocean Tropical Tuna Tagging Programme (AOTTP)
The European Union and the Republic of Liberia signed a new Sustainable Fisheries Partnership Agreement as well as an associated Protocol which will reinforce cooperation between the two parties, especially in their fight against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing and help the development of the fishing sector of Liberia. The new Partnership Agreement is expected to contribute to Liberia's recovery after the Ebola crisis and is a sign of the EU's confidence in Liberia's economy.
The main Bluefin Tuna fishing season runs from 26 May to 24 June; this is when large vessels, purse seiners, are allowed to fish for Bluefin tuna in the Mediterranean and the Eastern Atlantic.

Umowy wielostronne

Prawo morza i międzynarodowe prawo regulujące połowy

Prawo stosowane na pełnym morzu opiera się na Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (konwencja UNCLOS), która weszła w życie w 1994 r. Jednym z istotnych zadań konwencji UNCLOS było zobowiązanie wszystkich państw, które ją podpisały, do wspierania zrównoważonych połowów.

Od czasu przyjęcia konwencji UNCLOS opracowano szereg porozumień, których celem jest zapewnienie na pełnym morzu zrównoważonych połowów. Jednym z nich jest porozumienie dotyczące międzystrefowych zasobów rybnych i zasobów rybnych daleko migrujących (1995 r.)

System wprowadzony w ramach ONZ ma ponadto istotne znaczenie w zwalczaniu niszczycielskich praktyk połowowych, które szkodliwie wpływają na wrażliwe siedliska, a zwłaszcza na góry podwodne i zimnowodne rafy koralowe.

W ramach Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przyjęto następujące porozumienia:

W 2007 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję 61/105 w sprawie zrównoważonego rybołówstwa.

UE podpisała również inne porozumienia międzynarodowe i konwencje, które mają znaczenie dla rybołówstwa. Między innymi na Światowym Szczycie w sprawie Zrównoważonego Rozwoju w 2002 r. Unia zobowiązała się, że do 2015 r. ograniczy połowy do poziomu zapewniającego najwyższe połowy w perspektywie długoterminowej (maksymalny podtrzymywalny połów) oraz że w zarządzaniu rybołówstwem będzie stosowała podejście ekosystemowe. UE jest także stroną Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (konwencji CITES).

Warto przeczytać: