Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji
Aktualności
On 10 May, during its plenary session, the European Parliament voted to give its final consent to the new Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Mauritania.
The 21st Session of the Fishery Committee for the Central Eastern Atlantic (CECAF) was held in Dakar, Senegal from 20 to 22 April 2016 with the participation of 23 Member countries, including the European Union, as well as observers from different regional and sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and NGOs. The Committee had last met in March 2012.

Umowy wielostronne

Prawo morza i międzynarodowe prawo regulujące połowy

Prawo stosowane na pełnym morzu opiera się na Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (konwencja UNCLOS), która weszła w życie w 1994 r. Jednym z istotnych zadań konwencji UNCLOS było zobowiązanie wszystkich państw, które ją podpisały, do wspierania zrównoważonych połowów.

Od czasu przyjęcia konwencji UNCLOS opracowano szereg porozumień, których celem jest zapewnienie na pełnym morzu zrównoważonych połowów. Jednym z nich jest porozumienie dotyczące międzystrefowych zasobów rybnych i zasobów rybnych daleko migrujących (1995 r.)

System wprowadzony w ramach ONZ ma ponadto istotne znaczenie w zwalczaniu niszczycielskich praktyk połowowych, które szkodliwie wpływają na wrażliwe siedliska, a zwłaszcza na góry podwodne i zimnowodne rafy koralowe.

W ramach Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przyjęto następujące porozumienia:

W 2007 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję 61/105 w sprawie zrównoważonego rybołówstwa.

UE podpisała również inne porozumienia międzynarodowe i konwencje, które mają znaczenie dla rybołówstwa. Między innymi na Światowym Szczycie w sprawie Zrównoważonego Rozwoju w 2002 r. Unia zobowiązała się, że do 2015 r. ograniczy połowy do poziomu zapewniającego najwyższe połowy w perspektywie długoterminowej (maksymalny podtrzymywalny połów) oraz że w zarządzaniu rybołówstwem będzie stosowała podejście ekosystemowe. UE jest także stroną Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (konwencji CITES).

Warto przeczytać: