Търсене
Връзки по темата
Новини
The 21st Session of the Fishery Committee for the Central Eastern Atlantic (CECAF) was held in Dakar, Senegal from 20 to 22 April 2016 with the participation of 23 Member countries, including the European Union, as well as observers from different regional and sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and NGOs. The Committee had last met in March 2012.

Многостранни споразумения

Морско право и международно риболовно право

Правото, което се прилага в открито море, се основава на Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS), която влиза в сила през 1994 г. Важна част от UNCLOS е инициативата на всички държави, подписали конвенцията, за насърчаване на устойчивия риболов.

От приемането на UNCLOS до днес са разработени редица споразумения, отделящи специално внимание на начините за установяване на устойчив риболов в открито море. Едно от тях е Споразумението за трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси (1995 г.).

Системата на ООН играе важна роля в борбата с разрушителните риболовни практики, които увреждат уязвими местообитания като подводните планини и коралите в студени води.

В рамките на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) са приети следните споразумения:

През 2007 г. Генералната асамблея на ООН приема Резолюция 61/105 за устойчивия риболов.

ЕС участва и в други международни споразумения и конвенции, свързани с рибарството. Сред тях е ангажиментът, поет на Световната среща на върха за устойчиво развитие през 2002 г., за намаляване на риболова до равнище, осигуряващо най-голям добив в дългосрочен план (максимален устойчив добив) до 2015 г., и за използване на подход за управление на рибарството, съобразен с екосистемите. ЕС е страна по Конвенцията за биологично разнообразие и по Конвенцията за международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES).

Още по темата: