Търсене
Връзки по темата
Новини
The main Bluefin Tuna fishing season runs from 26 May to 24 June; this is when large vessels, purse seiners, are allowed to fish for Bluefin tuna in the Mediterranean and the Eastern Atlantic.
The Bluefin tuna fishery is regulated by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) to which the EU is a contracting party.
Speech by Commissioner Vella in Milan

Многостранни споразумения

Морско право и международно риболовно право

Правото, което се прилага в открито море, се основава на Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS), която влиза в сила през 1994 г. Важна част от UNCLOS е инициативата на всички държави, подписали конвенцията, за насърчаване на устойчивия риболов.

От приемането на UNCLOS до днес са разработени редица споразумения, отделящи специално внимание на начините за установяване на устойчив риболов в открито море. Едно от тях е Споразумението за трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси (1995 г.).

Системата на ООН играе важна роля в борбата с разрушителните риболовни практики, които увреждат уязвими местообитания като подводните планини и коралите в студени води.

В рамките на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) са приети следните споразумения:

През 2007 г. Генералната асамблея на ООН приема Резолюция 61/105 за устойчивия риболов.

ЕС участва и в други международни споразумения и конвенции, свързани с рибарството. Сред тях е ангажиментът, поет на Световната среща на върха за устойчиво развитие през 2002 г., за намаляване на риболова до равнище, осигуряващо най-голям добив в дългосрочен план (максимален устойчив добив) до 2015 г., и за използване на подход за управление на рибарството, съобразен с екосистемите. ЕС е страна по Конвенцията за биологично разнообразие и по Конвенцията за международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES).

Още по темата: