Рибарство

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Търсене
Връзки по темата
Новини
The Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) did not manage to reach a viable agreement on the establishment of marine protected areas in Antartica at its 33rd Annual Meeting held in Hobart, Australia, from 20 to 31 October 2014.
In a fourth round of talks on renewing the Protocol to the EU-Mauritania Fishing Partnership Agreement, the parties were unable to reach an agreement on a number of points, including finances. They therefore decided to suspend the discussions, held in Brussels on 9-10th October, to enable both parties to make the necessary internal consultations.
The European Commission has welcomed the outcomes of the 36th Annual Meeting of the North Atlantic Fisheries Organisation (NAFO) held in Vigo, Spain from 22 to 26 September 2014.

Многостранни споразумения

Морско право и международно риболовно право

Правото, което се прилага в открито море, се основава на Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS), която влиза в сила през 1994 г. Важна част от UNCLOS е инициативата на всички държави, подписали конвенцията, за насърчаване на устойчивия риболов.

От приемането на UNCLOS до днес са разработени редица споразумения, отделящи специално внимание на начините за установяване на устойчив риболов в открито море. Едно от тях е Споразумението за трансгранично преминаващите и далекомигриращите рибни запаси (1995 г.).

Системата на ООН играе важна роля в борбата с разрушителните риболовни практики, които увреждат уязвими местообитания като подводните планини и коралите в студени води.

В рамките на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) са приети следните споразумения:

През 2007 г. Генералната асамблея на ООН приема Резолюция 61/105 за устойчивия риболов.

ЕС участва и в други международни споразумения и конвенции, свързани с рибарството. Сред тях е ангажиментът, поет на Световната среща на върха за устойчиво развитие през 2002 г., за намаляване на риболова до равнище, осигуряващо най-голям добив в дългосрочен план (максимален устойчив добив) до 2015 г., и за използване на подход за управление на рибарството, съобразен с екосистемите. ЕС е страна по Конвенцията за биологично разнообразие и по Конвенцията за международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES).

Още по темата: