Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah
Aktuality
On 10 May, during its plenary session, the European Parliament voted to give its final consent to the new Protocol to the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Mauritania.
The 21st Session of the Fishery Committee for the Central Eastern Atlantic (CECAF) was held in Dakar, Senegal from 20 to 22 April 2016 with the participation of 23 Member countries, including the European Union, as well as observers from different regional and sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and NGOs. The Committee had last met in March 2012.

Rybolov za hranicami EÚ

Viac ako štvrtina rýb ulovených európskymi rybárskymi loďami pochádza z medzinárodných vôd, ktoré sa nachádzajú mimo územia EÚ. Približne 8 % úlovkov EÚ (za roky 2004 až 2006) bolo ulovených v súlade s rybárskymi dohodami s nečlenskými štátmi a ďalších 20 % bolo ulovených na šírom mori, najmä v regiónoch, ktoré sú v správe regionálnych organizácií na riadenie rybárstva.

EÚ ako najväčšia rybárska mocnosť a najväčší jednotný trh s rybárskymi výrobkami na svete takisto zohráva významnú úlohu pri podpore lepšieho riadenia rybárstva prostredníctvom niekoľkých medzinárodných organizácií. Súčasťou tohto úsilia je tvorba a uplatňovanie politiky riadenia rybárstva a takisto morského práva. EÚ úzko spolupracuje so svojimi partnermi z celého sveta prostredníctvom štruktúry OSN, ktorá zahŕňa Organizáciu pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ako aj ďalšie orgány, napr. Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Obchod s rybárskymi výrobkami

EÚ je najväčší svetovým trhom pre produkty rybárskeho priemyslu a čistým dovozcom rýb a rybárskych výrobkov.

Každé tri roky EÚ stanovuje autonómne colné kvóty (ATQ) pre určité ryby a rybárske výrobky. Autonómne colné kvóty povoľujú dovoz určitého množstva výrobkov do EÚ za zníženú colnú sadzbu – obvykle 0,4 alebo 6 %. Kvóty pomáhajú zvýšiť dodávku surovín, ktoré sú nevyhnutné pre spracovateľský priemysel EÚ v časoch, keď vlastná ponuka EÚ nie je schopná pokryť dopyt.

pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Úradné dokumenty

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008