Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Subskrybuj e-biuletyn
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Więcej informacji
Aktualności
Deadline for submissions: 20 January 2014
The European Commission has expressed its satisfaction at the outcome of the 10th Annual Commission meeting of the South East Atlantic Fisheries Organisation (SEAFO) held in Namibia on December 9th-13th.
The European Parliament has today given its consent to a new four year Protocol to the EU's Fisheries Partnership Agreement with Morocco.

Maroko

Porozumienie o partnerstwie w sprawie połowów

Obecnie obowiązujące porozumienie o partnerstwie w sprawie rybołówstwa między UE a Marokiem weszło w życie 28 lutego 2007 r. na okres czterech lat. Zostało ono automatycznie przedłużone o kolejne cztery lata od 28 lutego 2011 r. do 27 lutego 2015 r. Pierwszy protokół do tego porozumienia wygasł 27 lutego 2011 r. – przewidywał on wkład finansowy w wysokości 36,1 mln euro, z czego 13,5 mln euro było przeznaczone na wsparcie dla polityki rybołówstwa Maroka. Na mocy porozumienia i protokołu do niego statki z 11 państw członkowskich UE mogły uzyskać od władz Maroka zezwolenia na połów.

Drugi protokół, w zasadzie o tej samej treści, przedłuża ważność pierwszego protokołu o rok. Został wynegocjowany w lutym 2011 r. i był tymczasowo stosowany do grudnia 2011 roku, kiedy to Parlament Europejski nie wyraził zgody na jego zawarcie.

Negocjacje dotyczące nowego protokołu rozpoczęły się w listopadzie 2012 r. Po sześciu rundach negocjacji 24 lipca 2013 r. obie strony parafowały nowy protokół. Obecnie protokół ten został przedłożony Radzie i Parlamentowi Europejskiemu – powinien zostać przyjęty w pierwszym kwartale 2014 r.

Najważniejsze postanowienia porozumienia o partnerstwie w sprawie połowów

Okres obowiązywania porozumienia:4 lata z możliwością przedłużenia (28 lutego 2011 r. – 27 lutego 2015 r.)
Czas obowiązywania wcześniejszych protokołów:4 lata (28 lutego 2007 r. –27 lutego 2011 r.) + 1 rok (28 lutego 2011 r. – 27 lutego 2012 r.), tymczasowo stosowany do 14 lutego 2011 r.
Parafowanie nowego protokołu:24 lipca 2013 r.
Rodzaj porozumienia: Porozumienie mieszane
Wkład finansowy: 30 mln euro rocznie: 14 mln euro jako opłata za dostęp do zasobów oraz 14 mln euro przeznaczone na wsparcie polityki rybołówstwa w Maroku w celu promowania trwałości zasobów w jego wodach. Ponadto oczekuje się, że flota rybacka wyłoży dodatkowe 10 mln euro.
Opłaty dla armatorów:

Tuńczyk: 35 euro za złowioną tonę
Połowy na małą skalę na północy, gatunki pelagiczne: 75 euro/GT/kwartał
Połowy na małą skalę na północy, taklowce: 67 euro/GT/kwartał
Połowy gatunków pelagicznych na skalę przemysłową: 100 euro/t (trawlery zamrażalnie), 35 euro/t (statki wyposażone w zbiorniki schłodzonej wody morskiej)
Połowy gatunków głębinowych: 60 euro/GT/kwartał
Połowy na małą skalę na południu: 67 euro/GT/kwartał

Zaliczki:Połowy tuńczyka: 7000 euro na rok
Połowy gatunków pelagicznych na skalę przemysłową: opłata w wysokości wartości miesięcznych spodziewanych połowów

Historia

Pierwsze porozumienie w sprawie połowów UE i Maroko zawarły w 1995 r. Było to wówczas najważniejsze porozumienie w sprawie połowów między UE a krajem trzecim. W 1999 r. strony nie osiągnęły jednak konsensusu w sprawie przedłużenia obowiązywania protokołu i od tego czasu nie wiązała ich żadna umowa aż do wejścia w życie obecnego porozumienia o partnerstwie w sprawie rybołówstwa w lutym 2007 r.

Dokumentacja prawna dotycząca porozumień w sprawie połowów

Dostęp do dokumentacji prawnej dotyczącej umów w sprawie połowów można uzyskać za pośrednictwem bazy aktów prawnych EUR-Lex. W „Wyszukiwaniu za pomocą słów” w polach „Szukaj” oraz „I” należy wpisać odpowiednio „Marok*” i „ryb*”, a następnie kliknąć na przycisk „Szukaj”.

Ramy prawne