Αλιεία

Γουινέα-Μπισάου

Γουινέα-Μπισάου

Γουινέα-Μπισάου

Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης

Η ισχύουσα συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης, που συνήφθη μεταξύ της ΕΕ και της Γουινέας-Μπισάου, τέθηκε σε εφαρμογή στις 16 Ιουνίου 2007 και ανανεώνεται σιωπηρά ανά τετραετία.

Αυτή η συμφωνία επιτρέπει στα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ, κυρίως από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Γαλλία να αλιεύουν στα ύδατα της Γουινέας-Μπισάου. Είναι μια συμφωνία που καλύπτει πολλά είδη αλιευμάτων, όπως ο τόννος, τα κεφαλόποδα, οι γαρίδες και τα βενθοπελαγικά είδη. Αποτελεί μέρος των συμφωνιών για την αλιεία τόννου στη Δυτική Αφρική και είναι μία από τις 3 συμφωνίες που καλύπτουν πολλά είδη στην περιοχή (οι δύο άλλες του Μαρόκου και της Μαυριτανίας).

Κύρια χαρακτηριστικά της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης

Διάρκεια της συμφωνίας : 4 χρόνια (16.6.2007 - 15.6.2011 και 16.6.2011 - 15.6.2015), με δυνατότητα ανανέωσης
Διάρκεια του πρωτοκόλλου: 3 χρόνια (24.11.2014 - 23.11.2017)
Φύση της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης Συμφωνία που καλύπτει πολλά είδη
Χρηματοδοτική συνεισφορά 9.200.000 ευρώ/έτος, συμπεριλαμβανομένων των 3.000.000 ευρώ/έτος για τη στήριξη του αλιευτικού τομέα
Εισφορά πλοιοκτητών Σκάφη που αλιεύουν με καλάμι: 25 ευρώ ανά τόνο αλιευμάτων
Σκάφη γρι-γρι και παραγαδιάρικα: 35 ευρώ ανά τόνο αλιευμάτων με ελάχιστο 3,150 ευρώ/σκάφος
Ψάρια και κεφαλόποδα 256 ευρώ/ΚΟΧ/έτος (αύξηση σε περίπτωση τριετών ή τριμηνιαίων αδειών)
Γαρίδες: 344 ευρώ/ΚΟΧ/έτος (αύξηση σε περίπτωση τριετών ή τριμηνιαίων αδειών)
Προκαταβολές (μη επιστρεπτέες) Σκάφη που αλιεύουν με καλάμι: 550 ευρώ ετησίως (αλιεύματα αναφοράς: 22τ)
Σκάφη γρι-γρι και παραγαδιάρικα: 3.500 ευρώ ετησίως (αλιεύματα αναφοράς: 100 τ)
Βάρος αναφοράς No
ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - Αλιευτικές δυνατότητες
ES FR IT GR POR ΣΥΝΟΛΟ
Γαρίδα 2.500 ΚΟΧ  -  - 140
ΚΟΧ
1.060 ΚΟΧ 3.700 ΚΟΧ
Ψάρια και κεφαλόποδα  2.900 ΚΟΧ  - 375 ΚΟΧ 225 ΚΟΧ  - 3.500 ΚΟΧ
Σκάφη γρι-γρι και παραγαδιάρικα 14 12  -  - 2 28 σκάφη
Σκάφη που αλιεύουν με καλάμι 9 3  -  -  - 12 σκάφη

Ιστορικό

Το ισχύον πρωτόκολλο με τη Γουινέα-Μπισάου αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης και μονογραφήθηκε από τα μέρη τον Φεβρουάριο 2012. Λόγω του στρατιωτικού πραξικοπήματος στη Γουινέα-Μπισάου, στις 12 Απριλίου 2012, η έγκριση του πρωτοκόλλου ανεστάλη από το Συμβούλιο. Κατόπιν της αποκατάστασης της συνταγματικής τάξης στη Γουινέα-Μπισάου στις 16 Οκτωβρίου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου.

Ισχύον νομικό πλαίσιο