Ścieżka nawigacji

Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji

Fakty i liczby dotyczące WPRyb pdf - 16 MB [16 MB] English (en)

Prawodawstwo dotyczące rybołówstwa (EUR-Lex)

Prawodawstwo UE w skrócie:

 

Aktualności
The European Commission’s long-standing commitment towards the conservation of Bluefin tuna comes to the fore again for the main fishing season of 2016.
Fish stocks in the Mediterranean are deteriorating at an alarming rate, threatening the jobs and livelihoods of thousands of fishermen.

Wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb)

Zarządzanie rybołówstwem w UE

Wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) jest zbiorem zasad dotyczących zarządzania europejskimi flotami rybackimi i ochrony zasobów rybnych. Polityka, której celem jest zarządzanie wspólnymi zasobami, umożliwia wszystkim europejskim flotom równy dostęp do wód i łowisk UE, a rybakom umożliwia pracę w warunkach uczciwej konkurencji.

Zasoby rybne mają zdolność do odnawiania się, lecz nie są nieskończone. Niektóre stada ryb są przeławiane. Dlatego też państwa UE powzięły działania mające na celu zagwarantowanie, że europejski przemysł rybny będzie miał charakter zrównoważony i nie będzie zagrażał wielkości populacji ryb i jej odnawialności w perspektywie długoterminowej.

Wspólną politykę rybołówstwa po raz pierwszy wprowadzono w latach 70. i kilkakrotnie reformowano. Ostatnia reforma weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

Jakie są cele wspólnej polityki rybołówstwa?

Celem WPRyb jest zagwarantowanie, że rybołówstwo i akwakultura będą ekologicznie, gospodarczo i społecznie zrównoważone i że będą źródłem zdrowej żywności dla obywateli UE. Jej kolejnym celem jest wspieranie dynamicznego rozwoju sektora rybołówstwa i zapewnienie społecznościom rybackim odpowiedniego poziomu życia.

Z jednej strony ważne jest, aby połowy były jak największe, z drugiej jednak muszą istnieć pewne granice. Musimy zrobić wszystko, aby praktyki połowowe nie osłabiały zdolności populacji ryb do odnawiania się. Zgodnie z założeniami polityki rybołówstwa w latach 2015 – 2020 należy ustalić limity połowowe, które w sposób trwały będą chronić zasoby ryb w perspektywie długoterminowej.

Do dziś oddziaływanie rybołówstwa na wrażliwe środowisko morskie nie jest w pełni znane. Z tego powodu WPRyb przyjmuje ostrożne podejście, uwzględniające konsekwencje działalności człowieka na wszystkie elementy wodnego ekosystemu. Zgodnie z jej założeniami floty rybackie będą musiały bardziej selektywnie traktować to, co złowią, jak również odchodzić od praktyki wyrzucania niepotrzebnych ryb za burtę.

Jednocześnie reforma English (en) zmienia sam sposób zarządzania polityką rybołówstwa, dając państwom UE możliwość większej kontroli na poziomie krajowym i regionalnym.

Wspólna polityka rybołówstwa obejmuje cztery główne obszary:

WPRyb obejmuje także przepisy dotyczące akwakultury i zaangażowania zainteresowanych podmiotów

Nowa wspólna polityka rybołówstwa – informacje ogólne

pdf - 429 KB [429 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) pdf - 427 KB [427 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The new Common Fisheries Policy: sustainability in depth pdf - 429 KB [429 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The European Maritime and Fisheries Fund 2014-2020 pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Sustainable tools for the world's largest seafood market pdf - 427 KB [427 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Oficjalne dokumenty

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/812 z dnia 20 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98, (WE) nr 2187/2005, (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 2347/2002 i (WE) nr 1224/2009 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 i (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do obowiązku wyładunku oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1434/98

ROZPORZĄDZENIE (UE) nr 1380/2013 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE