Ścieżka nawigacji

Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji

Fakty i liczby dotyczące WPRyb pdf - 9 MB [9 MB] English (en)

Prawodawstwo dotyczące rybołówstwa (EUR-Lex)

Prawodawstwo UE w skrócie:

 

Aktualności
The European Commission has reached the halfway mark in its adoption of each Member State's "Partnership Agreement". Partnership agreements between the European Commission and individual EU countries set out the national authorities' plans on how to use funding from the European Structural and Investment Funds (ESIF) between 2014 and 2020. They outline each country's strategic goals and investment priorities, linking them to the overall aims of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
The Commission has today repealed the measures adopted against the Faroe Islands in August 2013 following their unsustainable fishery on Atlanto-Scandian herring. The measures imposed at the time will now be lifted as of 20th August 2014.
Study on approaches to management for data-poor stocks in mixed fisheries

Wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb)

Zarządzanie rybołówstwem w UE
Rybacy w Irlandii. © Lionel Flageul

Na czym polega reforma wspólnej polityki rybołówstwa?

Wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) jest zbiorem zasad dotyczących zarządzania europejskimi flotami rybackimi i ochrony zasobów rybnych. Polityka, której celem jest zarządzanie wspólnymi zasobami, umożliwia wszystkim europejskim flotom równy dostęp do wód i łowisk UE, a rybakom umożliwia pracę w warunkach uczciwej konkurencji.

Zasoby rybne mają zdolność do odnawiania się, lecz nie są nieskończone. Niektóre stada ryb są przeławiane. Dlatego też państwa UE powzięły działania mające na celu zagwarantowanie, że europejski przemysł rybny będzie miał charakter zrównoważony i nie będzie zagrażał wielkości populacji ryb i jej odnawialności w perspektywie długoterminowej.

Wspólną politykę rybołówstwa po raz pierwszy wprowadzono w latach 70. i kilkakrotnie reformowano. Ostatnia reforma weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

Jakie są cele wspólnej polityki rybołówstwa?

Celem WPRyb jest zagwarantowanie, że rybołówstwo i akwakultura będą ekologicznie, gospodarczo i społecznie zrównoważone i że będą źródłem zdrowej żywności dla obywateli UE. Jej kolejnym celem jest wspieranie dynamicznego rozwoju sektora rybołówstwa i zapewnienie społecznościom rybackim odpowiedniego poziomu życia.

Z jednej strony ważne jest, aby połowy były jak największe, z drugiej jednak muszą istnieć pewne granice. Musimy zrobić wszystko, aby praktyki połowowe nie osłabiały zdolności populacji ryb do odnawiania się. Zgodnie z założeniami polityki rybołówstwa w latach 2015 – 2020 należy ustalić limity połowowe, które w sposób trwały będą chronić zasoby ryb w perspektywie długoterminowej.

Do dziś oddziaływanie rybołówstwa na wrażliwe środowisko morskie nie jest w pełni znane. Z tego powodu WPRyb przyjmuje ostrożne podejście, uwzględniające konsekwencje działalności człowieka na wszystkie elementy wodnego ekosystemu. Zgodnie z jej założeniami floty rybackie będą musiały bardziej selektywnie traktować to, co złowią, jak również odchodzić od praktyki wyrzucania niepotrzebnych ryb za burtę.

Jednocześnie reforma zmienia sam sposób zarządzania polityką rybołówstwa, dając państwom UE możliwość większej kontroli na poziomie krajowym i regionalnym.

Wspólna polityka rybołówstwa obejmuje cztery główne obszary:

WPRyb obejmuje także przepisy dotyczące akwakultury i zaangażowania zainteresowanych podmiotów

Oficjalne dokumenty

ROZPORZĄDZENIE (UE) nr 1380/2013 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE