Navigointipolku

Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Lisää aiheesta

Perustietoa yhteisestä kalastuspolitiikasta pdf - 16 MB [16 MB] English (en)

Kalastusalan lainsäädäntö (EUR-Lex)

Tiivistelmät EU-lainsäädännöstä:

 

Uutiset
The European Commission’s long-standing commitment towards the conservation of Bluefin tuna comes to the fore again for the main fishing season of 2016.
Fish stocks in the Mediterranean are deteriorating at an alarming rate, threatening the jobs and livelihoods of thousands of fishermen.

Yhteinen kalastuspolitiikka

Kalastusalan hallinnointi EU:ssa

Kalastuspolitiikan tehtävät

Yhteisellä kalastuspolitiikalla (YKP) tarkoitetaan sääntöjä, joiden avulla säännellään EU-maiden kalastuslaivastoja ja suojellaan Euroopan kalakantoja. Koska kalavarat ovat yhteisiä, EU:n kalastuspolitiikan mukaan kaikkien EU-maiden kalastuslaivastoilla on yhtäläinen oikeus toimia EU:n vesialueilla. Näin turvataan tasapuolinen kilpailu.

Vaikka kalakannat uusiutuvat, ne ovat rajalliset. Joitakin kantoja kalastetaan liikaa. Tästä syystä EU-maat pyrkivät eri toimilla varmistamaan, että EU:n kalastusala toimii kestävien periaatteiden mukaisesti niin, etteivät kalakantojen koko ja tuottavuus vaarannu pitkällä aikavälillä.

Yhteistä kalastuspolitiikkaa on harjoitettu 1970-luvulta alkaen, ja vuosien mittaan sitä on uudistettu useaan otteeseen. Tuorein uudistus tuli voimaan vuoden 2014 alusta.

Kalastuspolitiikan tavoitteet

Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteena on varmistaa, että EU:ssa harjoitetaan kalastusta ja vesiviljelyä menetelmillä, jotka ovat ympäristön, talouden ja yhteiskunnan kannalta kestäviä. Politiikan avulla myös pidetään huolta siitä, että ala tuottaa EU-kansalaisille terveellistä ravintoa. Tavoitteena on niin ikään ylläpitää kalastuselinkeinon dynaamisuutta ja turvata kalastajayhteisöille kohtuullinen elintaso.

Vaikka saaliiden maksimointi on tärkeää, pyyntimääriä on rajoitettava. Kalastuskäytännöt eivät saa vaarantaa kalakantojen lisääntymiskykyä. Nykyisten sääntöjen mukaan vuosiksi 2015–2020 on määritettävä saalisrajoitukset, joilla turvataan kalakantojen säilyminen pitkällä aikavälillä.

Kalastuksen vaikutusta herkästi vahingoittuvaan meriympäristöön ei ole tähän mennessä täysin ymmärretty. Tästä syystä EU:n kalastuspolitiikassa noudatetaan varovaista linjaa ja otetaan huomioon se, että ihmisen toiminta vaikuttaa ekosysteemin kaikkiin osa-alueisiin. Tavoitteena on edistää valikoivampien pyydysten ja pyyntimenetelmien käyttöä ja saada ei-toivottujen sivusaaliiden poisheittäminen vähitellen loppumaan.

Kalastuspolitiikan uudistus English (en) toi muutoksia myös sen hallinnointiin. Nyt EU-mailla on suuremmat vaikutusmahdollisuudet kansallisella ja alueellisella tasolla.

Yhteinen kalastuspolitiikka jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:

Yhteisellä kalastuspolitiikalla säännellään myös vesiviljelyä. Uudistuksen myötä on pyritty parantamaan alan toimijoiden vaikutusmahdollisuuksia.

Uudistettu kalastuspolitiikka pähkinänkuoressa

pdf - 429 KB [429 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) pdf - 427 KB [427 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The new Common Fisheries Policy: sustainability in depth pdf - 429 KB [429 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The European Maritime and Fisheries Fund 2014-2020 pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Sustainable tools for the world's largest seafood market pdf - 427 KB [427 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Viralliset asiakirjat

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/812, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, neuvoston asetusten (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2187/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 2347/2002 ja (EY) N:o 1224/2009 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1379/2013 ja (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse purkamisvelvoitteesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1434/98 kumoamisesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1380/2013 , annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta