Fiskeri

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Søgning
Læs også

Fakta og tal om den fælles fiskeripolitik pdf - 9 MB [9 MB] English (en)

Fiskerilovgivning (Eur-Lex)

Resuméer af EU-lovgivningen:

 

Nyheder
Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs) aim to create a partnership to promote sustainable fisheries, based on the best available scientific advice. Therefore, a Joint Scientific Committee (JSC) of highly qualified scientific experts needs to be established in each SFPA, assuring that management measures are based on the best scientific advice available.
The European Commission has today adopted a key investment package for the Latvian fisheries and aquaculture sector worth almost €184m, including €139m of EU investments.

Den fælles fiskeripolitik (FFP)

Forvaltning af fiskeriet i EU
Fishermen in Ireland. © Lionel Flageul

Hvad kendetegner den fælles fiskeripolitik?

Den fælles fiskeripolitik er et regelsæt for forvaltning af Europas fiskerflåder og bevaring af fiskebestandene. Meningen er, at den skal forvalte en fælles ressource og give alle europæiske fiskerflåder samme adgang til EU's farvande og fiskeområder. Dette giver fiskerne nogle mere rimelige konkurrencebetingelser.

Selvom bestande kan fornys er de ikke uendelige. Nogle fiskebestande bliver imidlertid overfisket, og derfor er EU-landene skredet til handling for at sikre en bæredygtig fiskeindustri i Europa, hvor fiskebestandens størrelse eller formering ikke trues på længere sigt.

Den fælles fiskeripolitik blev indført i 1970'erne og er siden gået igennem flere ændringer - senest den 1. januar 2014.

Hvad er formålet med den fælles fiskeripolitik?

Den fælles fiskeripolitik har til formål at sikre bæredygtigheden for fiskeri og akvakultur - både miljømæssigt, økonomisk og socialt - samt sørge for, at begge er kilder til sunde fødevarer. Målet er at fremme fiskeindustrien, gøre den mere dynamisk og sikre en rimelig levestandard for dem, der lever af den.

Selvom det er vigtigt at optimere fangsten, skal der stadig være begrænsninger. Vi skal være sikre på, at fangstmetoderne ikke gør skade på fiskene og deres evne til at formere sig. Den nuværende politik fastsætter, at der mellem  2015 og 2020 skal være begrænsningsregler for fangsterne, så fiskebestande kan forblive bæredygtige i det lange løb.

Indtil videre lader fiskeriets indvirkning på det skrøbelige havmiljø ikke helt til at være blevet forstået. Derfor benytter den fælles fiskeripolitik en forsigtig tilgang, der anerkender påvirkningen af den menneskelige aktivitet på alle økosystemets komponenter. Hensigten er at gøre fiskeriet mere selektivt og mindske udsmidet af de uønskede fisk.

Reformen ændrer også måden, hvorpå den fælles fiskeripolitik forvaltes, idet den giver EU-landene mere kontrol på nationalt og regionalt plan.

Den fælles fiskeripolitik har fire politiske hovedområder:

Fiskeripolitikken inkluderer også regler for akvakultur og samarbejde med berørte parter.

Officielle dokumenter

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF.