Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
    Zadejte libovolný text
Související informace

Fakta a čísla týkající se SRP pdf - 9 MB [9 MB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Právní předpisy pro oblast rybolovu (EUR-Lex)

Shrnutí právních předpisů EU

 

Aktuality
Deadline for applications: 15th January 2016
The European Commission has adopted a key investment package for the Romanian maritime, fisheries and aquaculture sectors. The roughly 224 million EUR available for the period 2014-2020 include more than 168 million EUR of EU funds.
The European Commission has adopted a key investment package for the Italian maritime, fisheries and aquaculture sectors. The roughly 978m EUR available for the period 2014-2020 include more than 537m EUR from the European Maritime and Fisheries Fund.

Společná rybářská politika (SRP)

Řízení rybolovu v EU

Co je společná rybářská politika?

SRP je soubor pravidel, jejichž účelem je správa evropských rybářských flotil a zachování populací ryb. SRP řídí společné zdroje, poskytuje všem evropským rybářským flotilám rovný přístup do vod a lovišť EU a umožňuje tak rybářům, aby si konkurovali na základě spravedlivých pravidel.

Populace ryb mohou být obnovitelné, nejsou však neomezené. Některé z těchto populací však trpí nadměrným odlovem. V důsledku toho členské státy EU přijaly opatření v zájmu udržitelnosti evropského odvětví rybolovu, aby rybolov neohrožoval velikost a produktivnost populací ryb v dlouhodobém měřítku.

Společná rybářská politika byla poprvé zavedena v 70. letech minulého století a několikrát byla reformována, naposledy s účinkem od 1. ledna 2014.

Jaké má společná rybářská politika cíle?

Společná rybářská politika má zajistit, aby rybolov a akvakultura byly environmentálně, ekonomicky i sociálně udržitelné a aby byly zdrojem zdravých potravin pro občany EU. Jejím cílem je rovněž zajistit dynamiku odvětví rybolovu a odpovídající životní úroveň pro rybářské komunity.

Ačkoliv je důležité maximalizovat úlovky, musí existovat omezení. Je totiž nutné zajistit, aby rybolovné postupy nenarušily reprodukční schopnost rybích populací. V rámci této politiky je stanoveno, že  od roku 2015 do roku 2020 budou stanovena omezení odlovů tak, aby se populace ryb udržely i v dlouhodobém horizontu.

Dodnes není dopad rybolovu na křehké mořské prostředí zcela prozkoumán. Z tohoto důvodu SRP zaujímá obezřetný přístup, který počítá s vlivem lidské činnosti na všechny součásti daného ekosystému. Usiluje o to, aby si rybářské flotily pečlivě volily, co loví, a upustily od praxe výmětů nežádoucích ryb.

Reforma English (en) rovněž mění způsob, kterým se SRP spravuje – členské státy EU dostaly více pravomocí na vnitrostátní a regionální úrovni.

Společná rybářská politika má 4 hlavní oblasti:

SRP také zahrnuje pravidla týkající se akvakultury a účasti zainteresovaných stran.

Základní prvky nové společné rybářské politiky

pdf - 429 KB [429 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) pdf - 282 KB [282 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The new Common Fisheries Policy: sustainability in depth pdf - 429 KB [429 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The European Maritime and Fisheries Fund 2014-2020 pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Sustainable tools for the world's largest seafood market pdf - 282 KB [282 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Úřední dokumenty

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/812 ze dne 20. května 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 a (EU) č. 1380/2013, pokud jde o povinnost vykládky, a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1434/98

NAŘÍZENÍ (EU) č. 1380/2013 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES