Rybolov

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhledávání
    Zadejte libovolný text
Máte zájem o odběr našeho zpravodaje?
European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products
Související informace

Fakta a čísla týkající se SRP pdf - 8 MB [8 MB] English (en)

Právní předpisy pro oblast rybolovu (EUR-Lex)

Shrnutí právních předpisů EU

 

Aktuality
A new publication is online; a statistical data summary describing the fisheries and aquaculture sector in figures.
The European Parliament has today endorsed the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) with an overwhelming majority. With a budget of €6.5 billion for 2014-2020, the fund will finance projects to implement the new reformed Common Fisheries Policy (CFP) and provide financial support to fishermen, fish farmers and coastal communities to adapt to the changed rules. The Fund will also finance projects to boost 'blue' growth and jobs under the EU's Integrated Maritime Policy (IMP).

Společná rybářská politika (SRP)

Řízení rybolovu v EU
Rybáři v Irsku © Lionel Flageul

Co je společná rybářská politika?

SRP je soubor pravidel, jejichž účelem je správa evropských rybářských flotil a zachování populací ryb. SRP řídí společné zdroje, poskytuje všem evropským rybářským flotilám rovný přístup do vod a lovišť EU a umožňuje tak rybářům, aby si konkurovali na základě spravedlivých pravidel.

Populace ryb mohou být obnovitelné, nejsou však neomezené. Některé z těchto populací však trpí nadměrným odlovem. V důsledku toho členské státy EU přijaly opatření v zájmu udržitelnosti evropského odvětví rybolovu, aby rybolov neohrožoval velikost a produktivnost populací ryb v dlouhodobém měřítku.

Společná rybářská politika byla poprvé zavedena v 70. letech minulého století a několikrát byla reformována, naposledy s účinkem od 1. ledna 2014.

Jaké má společná rybářská politika cíle?

Společná rybářská politika má zajistit, aby rybolov a akvakultura byly environmentálně, ekonomicky i sociálně udržitelné a aby byly zdrojem zdravých potravin pro občany EU. Jejím cílem je rovněž zajistit dynamiku odvětví rybolovu a odpovídající životní úroveň pro rybářské komunity.

Ačkoliv je důležité maximalizovat úlovky, musí existovat omezení. Je totiž nutné zajistit, aby rybolovné postupy nenarušily reprodukční schopnost rybích populací. V rámci této politiky je stanoveno, že  od roku 2015 do roku 2020 budou stanovena omezení odlovů tak, aby se populace ryb udržely i v dlouhodobém horizontu.

Dodnes není dopad rybolovu na křehké mořské prostředí zcela prozkoumán. Z tohoto důvodu SRP zaujímá obezřetný přístup, který počítá s vlivem lidské činnosti na všechny součásti daného ekosystému. Usiluje o to, aby si rybářské flotily pečlivě volily, co loví, a upustily od praxe výmětů nežádoucích ryb.

Reforma rovněž mění způsob, kterým se SRP spravuje – členské státy EU dostaly více pravomocí na vnitrostátní a regionální úrovni.

Společná rybářská politika má 4 hlavní oblasti:

SRP také zahrnuje pravidla týkající se akvakultury a účasti zainteresovaných stran.

Úřední dokumenty

NAŘÍZENÍ (EU) č. 1380/2013 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES