Навигационна пътека

Рибарство

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Търсене
Връзки по темата
Новини
A new infographic is on-line
In a high-level joint event with the Dutch Presidency of the Council on 24 May, EU Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella presented progress made and obstacles that need to be addressed in further developing a sustainable aquaculture sector in the EU.

Обща политика в областта на рибарството (ОПОР)

Управление на рибарството в ЕС

Какво представлява общата политика в областта на рибарството?

ОПОР е набор от правила за управление на европейските риболовни флотове и опазване на рибните запаси. Чрез нея се управлява общ ресурс, като се осигурява равен достъп на европейските риболовни флотове до водите и риболовните зони на ЕС и се дава възможност на рибарите да се конкурират лоялно.

Въпреки че рибните запаси са възобновяеми, те могат да бъдат изчерпани. Част от тях са обект на прекомерен улов. Поради това страните от ЕС предприеха мерки, с които да гарантират, че европейската риболовна промишленост е устойчива и не застрашава размера и възпроизводството на рибните популации в дългосрочен план.

ОПОР е въведена за пръв път през 70-те години на миналия век и е актуализирана на няколко пъти, като последните промени влязоха в сила на 1 януари 2014 г.

Какви са целите на общата политиката в областта на рибарството?

ОПОР има за цел да се гарантира, че риболовът и аквакултурата са устойчиви от екологична, икономическа и социална гледна точка и че осигуряват на гражданите на ЕС здравословна храна. Чрез нея трябва да се насърчава динамичността в риболовната промишленост и да се осигури справедлив стандарт на живот за риболовните общности.

Въпреки че е важно да се реализира възможно най-голям улов, трябва да има граници. Необходимо е да гарантираме, че риболовните практики не нарушават способността на рибните популации да се възпроизвеждат. Съгласно настоящата политика между 2015 и 2020 г. трябва да бъдат определени ограничения на улова, които са с устойчив характер и позволяват поддържането на рибните запаси в дългосрочен план.

Дори днес все още не разбираме напълно въздействието на риболова върху крехката морска среда. Поради тази причина в ОПОР се използва предпазлив подход, при който се отчита човешкото въздействие върху всички елементи на екосистемата. Целта е риболовните флоти да извършват селективен риболов и постепенно да се премахне изхвърлянето на нежелан улов.

С реформата English (en) също така се променя начинът, по който се управлява ОПОР, като на страните от ЕС се предоставя по-голям контрол на национално и регионално равнище.

ОПОР има 4 основни области:

ОПОР също така включва правила относно аквакултурата и участието на заинтересованите лица.

Основни елементи на ОПОР

pdf - 429 KB [429 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) pdf - 427 KB [427 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The new Common Fisheries Policy: sustainability in depth pdf - 429 KB [429 KB] dansk (da) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The international dimension of the EU Common Fisheries Policy pdf - 117 KB [117 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

The European Maritime and Fisheries Fund 2014-2020 pdf - 930 KB [930 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Sustainable tools for the world's largest seafood market pdf - 427 KB [427 KB] Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it)

Официални документи

Регламент (ЕС) 2015/812 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за изменение на регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и регламенти (ЕС) № 1379/2013 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задължението за разтоварване на сушата и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1434/98 на Съвета

Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството