Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah

Nariadenie o NNN rybolove – otázky a odpovede English (en)

Súhrnné súbory legislatívy EÚ:

Aktuality
The EU and Canada today signed a Joint Declaration on illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing, sending a strong message of zero tolerance towards such criminal activities. The declaration was signed by Karmenu Vella, EU Commissioner for Environment, Fisheries and Maritime Affairs, and the Canadian Minister of Fisheries Oceans and the Canadian Coast Guard, Hunter Tootoo.
EU warns Kiribati, Sierra Leone and Trinidad & Tobago with yellow cards as they risk being uncooperative in the fight against illegal fishing. Sri Lanka reforms its fisheries system and is delisted.

Nezákonný rybolov (NNN)

Pravidlá EÚ na zamedzenie nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu
Vessel fishing illegally for Patagonian toothfish in waters south of Australia, being inspected by the Australian navy.

Nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov (NNN) decimuje populácie rýb, ničí morské biotopy, narúša hospodársku súťaž, nespravodlivo znevýhodňuje čestných rybárov a oslabuje pobrežné spoločenstvá, predovšetkým v rozvojových krajinách.
EÚ pracuje na odstránení medzier v predpisoch, z ktorých môžu nezákonní prevádzkovatelia profitovať.

  • Nariadenie EÚ, ktorého cieľom je nielen zabraňovať nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (NNN), ale od neho aj odrádzať a celkovo ho odstrániť, nadobudlo platnosť 1. januára 2010. Komisia sa aktívnou spoluprácou so všetkými zainteresovanými subjektmi snaží zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia o NNN rybolove.
  • Dovážať alebo vyvážať z EÚ sa môžu len morské rybárske výrobky, ktoré boli označené za zákonné orgánmi príslušného vlajkového alebo exportujúceho štátu.
  • Pravidelne sa uverejňuje zoznam plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov, ktorý sa zostavuje na základe údajov o takýchto plavidlách od regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva.
  • Nariadenie o NNN rybolove takisto ponúka možnosť zostaviť čiernu listinu krajín, ktoré tolerujú činnosti NNN rybolovu.
  • Prevádzkovatelia z EÚ nezákonne loviaci kdekoľvek na svete a bez ohľadu na vlajku, pod ktorou plávajú, čelia vysokým sankciám primeraným hospodárskej hodnote ich úlovku, ktoré ich pripravia o akýkoľvek zisk.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (nariadenie o NNN rybolove)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1010/2009 z 22. októbra 2009, ktorým sa stanovujú vykonávacie predpisy pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008

Vyhlásenie Komisie pdf - 48 KB [48 KB] English (en) z 18. septembra 2008

Sekundárne právo, usmernenia a ostatné informácie

Sekundárne právo, usmernenia a ostatné informácie English (en)