Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah

Nariadenie o NNN rybolove – otázky a odpovede English (en)

Súhrnné súbory legislatívy EÚ:

Aktuality
The fight against illegal fishing was a key topic of conversation at the United Nations' Food and Agriculture Organisation (FAO) last week, with FAO's Committee on Fisheries and Aquaculture (COFI) celebrating the entry into force of the FAO Port State Measures Agreement (PSMA) at its meeting in Rome on 11-15 July.
The Commission has proposed to lift the "red card" and the associated trade measures for fisheries products from the Republic of Guinea, following significant improvements to its national fisheries governance to fight illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.
The 16th Session of the Western Central Atlantic Fishery Commission (WECAFC) was held in Gosier (Guadeloupe, France) from 20-24 June 2016. It was attended by representatives from 28 member countries, including the European Commission for the European Union, as well as observers from sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and civil society.

Nezákonný rybolov (NNN)

Pravidlá EÚ na zamedzenie nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu
Vessel fishing illegally for Patagonian toothfish in waters south of Australia, being inspected by the Australian navy.

Nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov (NNN) decimuje populácie rýb, ničí morské biotopy, narúša hospodársku súťaž, nespravodlivo znevýhodňuje čestných rybárov a oslabuje pobrežné spoločenstvá, predovšetkým v rozvojových krajinách.
EÚ pracuje na odstránení medzier v predpisoch, z ktorých môžu nezákonní prevádzkovatelia profitovať.

  • Nariadenie EÚ, ktorého cieľom je nielen zabraňovať nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (NNN), ale od neho aj odrádzať a celkovo ho odstrániť, nadobudlo platnosť 1. januára 2010. Komisia sa aktívnou spoluprácou so všetkými zainteresovanými subjektmi snaží zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia o NNN rybolove.
  • Dovážať alebo vyvážať z EÚ sa môžu len morské rybárske výrobky, ktoré boli označené za zákonné orgánmi príslušného vlajkového alebo exportujúceho štátu.
  • Pravidelne sa uverejňuje zoznam plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov, ktorý sa zostavuje na základe údajov o takýchto plavidlách od regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva.
  • Nariadenie o NNN rybolove takisto ponúka možnosť zostaviť čiernu listinu krajín, ktoré tolerujú činnosti NNN rybolovu.
  • Prevádzkovatelia z EÚ nezákonne loviaci kdekoľvek na svete a bez ohľadu na vlajku, pod ktorou plávajú, čelia vysokým sankciám primeraným hospodárskej hodnote ich úlovku, ktoré ich pripravia o akýkoľvek zisk.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (nariadenie o NNN rybolove)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1010/2009 z 22. októbra 2009, ktorým sa stanovujú vykonávacie predpisy pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008

Vyhlásenie Komisie pdf - 48 KB [48 KB] English (en) z 18. septembra 2008

Sekundárne právo, usmernenia a ostatné informácie

Sekundárne právo, usmernenia a ostatné informácie English (en)