Rybárstvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Vyhľadávanie
    Ľubovoľný text
Súvisiaci obsah

Nariadenie o NNN rybolove – otázky a odpovede English (en)

Stretnutia a podujatia English (en)

Súhrnné súbory legislatívy EÚ:

Aktuality
The European Commission has proposed to ban imports of fisheries products from Sri Lanka. After four years of intense dialogue with Sri Lanka the country could not demonstrate that it sufficiently addressed illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. In contrast, the Commission confirmed that Belize, Fiji, Panama, Togo and Vanuatu, have successfully taken measures to tackle illegal fishing.
After the European Commission had warned three countries - Curaçao, Ghana and Korea - that they were not doing enough to fight illegal fishing in November 2013, it will now grant each country an extra six months to improve the situation. The Commission will review their progress made at the end of this period.

Nezákonný rybolov (NNN)

Pravidlá EÚ na zamedzenie nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu
Vessel fishing illegally for Patagonian toothfish in waters south of Australia, being inspected by the Australian navy.

Nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov (NNN) decimuje populácie rýb, ničí morské biotopy, narúša hospodársku súťaž, nespravodlivo znevýhodňuje čestných rybárov a oslabuje pobrežné spoločenstvá, predovšetkým v rozvojových krajinách.
EÚ pracuje na odstránení medzier v predpisoch, z ktorých môžu nezákonní prevádzkovatelia profitovať.

  • Nariadenie EÚ, ktorého cieľom je nielen zabraňovať nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (NNN), ale od neho aj odrádzať a celkovo ho odstrániť, nadobudlo platnosť 1. januára 2010. Komisia sa aktívnou spoluprácou so všetkými zainteresovanými subjektmi snaží zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia o NNN rybolove.
  • Dovážať alebo vyvážať z EÚ sa môžu len morské rybárske výrobky, ktoré boli označené za zákonné orgánmi príslušného vlajkového alebo exportujúceho štátu.
  • Pravidelne sa uverejňuje zoznam plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov, ktorý sa zostavuje na základe údajov o takýchto plavidlách od regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva.
  • Nariadenie o NNN rybolove takisto ponúka možnosť zostaviť čiernu listinu krajín, ktoré tolerujú činnosti NNN rybolovu.
  • Prevádzkovatelia z EÚ nezákonne loviaci kdekoľvek na svete a bez ohľadu na vlajku, pod ktorou plávajú, čelia vysokým sankciám primeraným hospodárskej hodnote ich úlovku, ktoré ich pripravia o akýkoľvek zisk.

Právny základ

Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (nariadenie o NNN rybolove)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1010/2009 z 22. októbra 2009, ktorým sa stanovujú vykonávacie predpisy pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008

Vyhlásenie Komisie pdf - 48 KB [48 KB] English (en) z 18. septembra 2008

Sekundárne právo, usmernenia a ostatné informácie

Sekundárne právo, usmernenia a ostatné informácie English (en)