Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji

Pytania dotyczące rozporządzenia w sprawie połowów NNN English (en)

Prawodawstwo UE w skrócie:

Aktualności
The fight against illegal fishing was a key topic of conversation at the United Nations' Food and Agriculture Organisation (FAO) last week, with FAO's Committee on Fisheries and Aquaculture (COFI) celebrating the entry into force of the FAO Port State Measures Agreement (PSMA) at its meeting in Rome on 11-15 July.
The Commission has proposed to lift the "red card" and the associated trade measures for fisheries products from the Republic of Guinea, following significant improvements to its national fisheries governance to fight illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.
The 16th Session of the Western Central Atlantic Fishery Commission (WECAFC) was held in Gosier (Guadeloupe, France) from 20-24 June 2016. It was attended by representatives from 28 member countries, including the European Commission for the European Union, as well as observers from sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and civil society.

Nielegalne połowy (połowy NNN)

Przepisy unijne dotyczące zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów
Australijska marynarka kontroluje statek prowadzący nielegalne połowy antara na południe od Australii

Nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (połowy NNN) zmniejszają zasoby rybne, niszczą siedliska morskie, zakłócają konkurencję, szkodzą interesom uczciwych rybaków oraz osłabiają nadmorskie społeczności, szczególnie w krajach rozwijających się.
UE prowadzi prace nad likwidacją luk prawnych, które umożliwiają nielegalnym operatorom czerpanie zysków ze swoich działań:

  • 1 stycznia 2010 r. weszło w życie nowe rozporządzenie unijne w sprawie zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania. Komisja ściśle współpracuje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby zapewnić spójne stosowanie tego rozporządzenia.
  • Jedynie produkty rybołówstwa morskiego zatwierdzone jako legalne przez odpowiednie państwo bandery lub państwo wywozu można importować do UE lub eksportować z jej obszaru.
  • W oparciu o informacje pochodzące od regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem regularnie publikuje się wykaz statków prowadzących połowy NNN.
  • Rozporządzenie w sprawie połowów NNN przewiduje również możliwość umieszczenia na czarnej liście państw, które tolerują nielegalne połowy.
  • Operatorom unijnym, którzy prowadzą nielegalne połowy w dowolnym miejscu na świecie i pod dowolną banderą, grożą wysokie kary proporcjonalne do wartości ekonomicznej takich połowów i pozbawiające ich wszelkich zysków.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (rozporządzenie w sprawie połowów NNN)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008

Oświadczenie Komisji pdf - 48 KB [48 KB] English (en) z dnia 18 września 2008 r.

Prawodawstwo wtórne, wytyczne i inne informacje

Prawodawstwo wtórne, wytyczne i inne informacje English (en)