Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji

Pytania dotyczące rozporządzenia w sprawie połowów NNN English (en)

Prawodawstwo UE w skrócie:

Aktualności
The Commission today confirmed its zero tolerance policy against illegal fishing worldwide by warning the Comoros and Taiwan that they risk being identified as uncooperative countries in the fight against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. At the same time, the Commission is lifting the yellow cards from Ghana and Papua New Guinea, which have significantly reformed their fisheries governance system.
European Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries, Karmenu Vella, is in Washington this week to convey the EU's commitment to sustainable development.

Nielegalne połowy (połowy NNN)

Przepisy unijne dotyczące zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów
Australijska marynarka kontroluje statek prowadzący nielegalne połowy antara na południe od Australii

Nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (połowy NNN) zmniejszają zasoby rybne, niszczą siedliska morskie, zakłócają konkurencję, szkodzą interesom uczciwych rybaków oraz osłabiają nadmorskie społeczności, szczególnie w krajach rozwijających się.
UE prowadzi prace nad likwidacją luk prawnych, które umożliwiają nielegalnym operatorom czerpanie zysków ze swoich działań:

  • 1 stycznia 2010 r. weszło w życie nowe rozporządzenie unijne w sprawie zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania. Komisja ściśle współpracuje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby zapewnić spójne stosowanie tego rozporządzenia.
  • Jedynie produkty rybołówstwa morskiego zatwierdzone jako legalne przez odpowiednie państwo bandery lub państwo wywozu można importować do UE lub eksportować z jej obszaru.
  • W oparciu o informacje pochodzące od regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem regularnie publikuje się wykaz statków prowadzących połowy NNN.
  • Rozporządzenie w sprawie połowów NNN przewiduje również możliwość umieszczenia na czarnej liście państw, które tolerują nielegalne połowy.
  • Operatorom unijnym, którzy prowadzą nielegalne połowy w dowolnym miejscu na świecie i pod dowolną banderą, grożą wysokie kary proporcjonalne do wartości ekonomicznej takich połowów i pozbawiające ich wszelkich zysków.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (rozporządzenie w sprawie połowów NNN)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008

Oświadczenie Komisji pdf - 48 KB [48 KB] z dnia 18 września 2008 r.

Prawodawstwo wtórne, wytyczne i inne informacje

Prawodawstwo wtórne, wytyczne i inne informacje English (en)