Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji

Pytania dotyczące rozporządzenia w sprawie połowów NNN English (en)

Spotkania i wydarzenia English (en)

Prawodawstwo UE w skrócie:

Aktualności
The 31st FAO COFI took place in Rome from 9 to 13 June 2014. The session was attended by 116 Members and 73 intergovernmental and international NGOs.
Speaking in a press conference in Brussels today, EU Commissioner for Maritime Affairs and Fisheries Maria Damanaki stated..

Nielegalne połowy (połowy NNN)

Przepisy unijne dotyczące zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów
Australijska marynarka kontroluje statek prowadzący nielegalne połowy antara na południe od Australii

Nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (połowy NNN) zmniejszają zasoby rybne, niszczą siedliska morskie, zakłócają konkurencję, szkodzą interesom uczciwych rybaków oraz osłabiają nadmorskie społeczności, szczególnie w krajach rozwijających się.
UE prowadzi prace nad likwidacją luk prawnych, które umożliwiają nielegalnym operatorom czerpanie zysków ze swoich działań:

  • 1 stycznia 2010 r. weszło w życie nowe rozporządzenie unijne w sprawie zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania. Komisja ściśle współpracuje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby zapewnić spójne stosowanie tego rozporządzenia.
  • Jedynie produkty rybołówstwa morskiego zatwierdzone jako legalne przez odpowiednie państwo bandery lub państwo wywozu można importować do UE lub eksportować z jej obszaru.
  • W oparciu o informacje pochodzące od regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem regularnie publikuje się wykaz statków prowadzących połowy NNN.
  • Rozporządzenie w sprawie połowów NNN przewiduje również możliwość umieszczenia na czarnej liście państw, które tolerują nielegalne połowy.
  • Operatorom unijnym, którzy prowadzą nielegalne połowy w dowolnym miejscu na świecie i pod dowolną banderą, grożą wysokie kary proporcjonalne do wartości ekonomicznej takich połowów i pozbawiające ich wszelkich zysków.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (rozporządzenie w sprawie połowów NNN)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008

Oświadczenie Komisji pdf - 48 KB [48 KB] English (en) z dnia 18 września 2008 r.

Prawodawstwo wtórne, wytyczne i inne informacje

Prawodawstwo wtórne, wytyczne i inne informacje English (en)