Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji

Pytania dotyczące rozporządzenia w sprawie połowów NNN English (en)

Prawodawstwo UE w skrócie:

Aktualności
The 16th Session of the Western Central Atlantic Fishery Commission (WECAFC) was held in Gosier (Guadeloupe, France) from 20-24 June 2016. It was attended by representatives from 28 member countries, including the European Commission for the European Union, as well as observers from sub-regional fisheries organisations, cooperation agencies and civil society.
On June 5, the Port State Measures Agreement, a key international treaty aimed at combating illegal fishing will come into force. The Agreement, adopted and promoted by the United Nations' Food and Agriculture Organisation, allows countries to keep illegal operators out of their ports and to prevent them from landing illegal catches.
World fish stocks are being depleted by overfishing and illegal, unreported and unregulated fishing. This threatens not only the fish, but also the coastal communities that rely on fisheries for economic survival and a dependable food source. The European Commission has worked in close cooperation with EU countries and non-EU countries to develop the FLUX standards in order to exchange fisheries information in an effective, transparent and efficient manner.

Nielegalne połowy (połowy NNN)

Przepisy unijne dotyczące zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów
Australijska marynarka kontroluje statek prowadzący nielegalne połowy antara na południe od Australii

Nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (połowy NNN) zmniejszają zasoby rybne, niszczą siedliska morskie, zakłócają konkurencję, szkodzą interesom uczciwych rybaków oraz osłabiają nadmorskie społeczności, szczególnie w krajach rozwijających się.
UE prowadzi prace nad likwidacją luk prawnych, które umożliwiają nielegalnym operatorom czerpanie zysków ze swoich działań:

  • 1 stycznia 2010 r. weszło w życie nowe rozporządzenie unijne w sprawie zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania. Komisja ściśle współpracuje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby zapewnić spójne stosowanie tego rozporządzenia.
  • Jedynie produkty rybołówstwa morskiego zatwierdzone jako legalne przez odpowiednie państwo bandery lub państwo wywozu można importować do UE lub eksportować z jej obszaru.
  • W oparciu o informacje pochodzące od regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem regularnie publikuje się wykaz statków prowadzących połowy NNN.
  • Rozporządzenie w sprawie połowów NNN przewiduje również możliwość umieszczenia na czarnej liście państw, które tolerują nielegalne połowy.
  • Operatorom unijnym, którzy prowadzą nielegalne połowy w dowolnym miejscu na świecie i pod dowolną banderą, grożą wysokie kary proporcjonalne do wartości ekonomicznej takich połowów i pozbawiające ich wszelkich zysków.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (rozporządzenie w sprawie połowów NNN)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008

Oświadczenie Komisji pdf - 48 KB [48 KB] English (en) z dnia 18 września 2008 r.

Prawodawstwo wtórne, wytyczne i inne informacje

Prawodawstwo wtórne, wytyczne i inne informacje English (en)