Rybołówstwo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Szukaj
Więcej informacji

Pytania dotyczące rozporządzenia w sprawie połowów NNN English (en)

Spotkania i wydarzenia English (en)

Prawodawstwo UE w skrócie:

Aktualności
The European Fisheries Control Agency (EFCA) has adopted its Multiannual Work Programme for 2015-2019 and the Annual Work Programme at the meeting of the Administrative Board held on 17 of October 2014.
The European Commission has proposed to ban imports of fisheries products from Sri Lanka. After four years of intense dialogue with Sri Lanka the country could not demonstrate that it sufficiently addressed illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. In contrast, the Commission confirmed that Belize, Fiji, Panama, Togo and Vanuatu, have successfully taken measures to tackle illegal fishing.

Nielegalne połowy (połowy NNN)

Przepisy unijne dotyczące zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów
Australijska marynarka kontroluje statek prowadzący nielegalne połowy antara na południe od Australii

Nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (połowy NNN) zmniejszają zasoby rybne, niszczą siedliska morskie, zakłócają konkurencję, szkodzą interesom uczciwych rybaków oraz osłabiają nadmorskie społeczności, szczególnie w krajach rozwijających się.
UE prowadzi prace nad likwidacją luk prawnych, które umożliwiają nielegalnym operatorom czerpanie zysków ze swoich działań:

  • 1 stycznia 2010 r. weszło w życie nowe rozporządzenie unijne w sprawie zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania. Komisja ściśle współpracuje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby zapewnić spójne stosowanie tego rozporządzenia.
  • Jedynie produkty rybołówstwa morskiego zatwierdzone jako legalne przez odpowiednie państwo bandery lub państwo wywozu można importować do UE lub eksportować z jej obszaru.
  • W oparciu o informacje pochodzące od regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem regularnie publikuje się wykaz statków prowadzących połowy NNN.
  • Rozporządzenie w sprawie połowów NNN przewiduje również możliwość umieszczenia na czarnej liście państw, które tolerują nielegalne połowy.
  • Operatorom unijnym, którzy prowadzą nielegalne połowy w dowolnym miejscu na świecie i pod dowolną banderą, grożą wysokie kary proporcjonalne do wartości ekonomicznej takich połowów i pozbawiające ich wszelkich zysków.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (rozporządzenie w sprawie połowów NNN)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2009 z dnia 22 października 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008

Oświadczenie Komisji pdf - 48 KB [48 KB] English (en) z dnia 18 września 2008 r.

Prawodawstwo wtórne, wytyczne i inne informacje

Prawodawstwo wtórne, wytyczne i inne informacje English (en)