Kalastus

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Haku
    Vapaa tekstihaku
Aiheeseen liittyvää tietoa

Lisätietoa laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta koskevasta asetuksesta English (en)

Kokoukset ja tapahtumat English (en)

Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä:

Uutiset
After the European Commission had warned three countries - Curaçao, Ghana and Korea - that they were not doing enough to fight illegal fishing in November 2013, it will now grant each country an extra six months to improve the situation. The Commission will review their progress made at the end of this period.
The 31st FAO COFI took place in Rome from 9 to 13 June 2014. The session was attended by 116 Members and 73 intergovernmental and international NGOs.

Laittoman kalastuksen torjunta

EU:n säännöt laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi
Tämä Australian merivoimien pysäyttämä alus kalasti luvatta hammaskalaa Australian eteläpuolella.

Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus köyhdyttää kalakantoja, tuhoaa merten elinympäristöjä, vääristää kilpailua, asettaa kalastajat eriarvoiseen asemaan ja heikentää rannikkoyhteisöjä erityisesti kehitysmaissa.
EU pyrkii tekemään laittomasta kalastuksesta kannattamatonta mm. seuraavin keinoin:

  • EU-asetus, jonka tarkoituksena on estää laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus, tuli voimaan 1. tammikuuta 2010. Komissio pyrkii tiedottamaan kaikille osapuolille, miten asetusta on sovellettava.
  • EU:n alueelle voidaan tuoda tai EU:sta voidaan viedä vain sellaisia merikalastuksen tuotteita, jotka lippuvaltio tai viejävaltio on vahvistanut laillisiksi.
  • EU julkaisee laitonta kalastusta harjoittavista aluksista säännöllisesti luettelon, joka perustuu alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen havaintoihin.
  • Asetus mahdollistaa myös mustan listan laatimisen valtioista, jotka suhtautuvat laittomaan kalastukseen välinpitämättömästi.
  • EU:n alueelta tulevat toimijat, jotka kalastavat laittomasti missä päin maailmaa ja minkä lipun alla tahansa, joutuvat maksamaan mittavat, pyyntisaaliin taloudelliseen arvoon suhteutetut sakot, jotka kumoavat laittomasta kalastuksesta saadun tuoton.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2008, annettu 29. syyskuuta 2008, laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1005/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22. lokakuuta 2009 annettu komission asetus (EY) N:o 1010/2009

Komission lausumat pdf - 48 KB [48 KB] English (en) , annettu 18. syyskuuta 2008

Lainsäädäntö ja ohjeasiakirjat

Lainsäädäntö ja ohjeasiakirjat English (en)