Рибарство

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Търсене
Връзки по темата

Запитвания относно регламента за ННН риболова English (en)

Резюмета на закони на ЕС:

Незаконен риболов

Правила на ЕС за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов
Австралийски военен кораб извършва проверка на плавателен съд, ловуващ незаконно патагонски кликач във водите южно от Австралия.

Незаконният, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН) води до намаляване на рибните запаси, унищожаване на морски местообитания, нарушаване на конкуренцията (поставяйки честните рибари в неравностойно положение) и отслабване на крайбрежните общности, особено в развиващите се страни.
ЕС работи за затваряне на вратичките, които позволяват на бракониерите да извличат печалба от своите дейности:

  • На 1 януари 2010 г. влезе в сила регламентът на ЕС за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Комисията работи активно с всички заинтересовани страни, за да се осигури съгласуваното прилагане на регламента.
  • Само рибни продукти, чиято законност е удостоверена от държавата, под чийто флаг плават съответните кораби, или от държавата износител, могат да бъдат внасяни или изнасяни от ЕС.
  • Редовно се публикува списък на кораби, извършващи ННН риболов, въз основа на данни от регионалните организации за управление на рибарството.
  • Регламентът за ННН риболова дава и възможност за включване в черен списък на държавите, които си затварят очите пред незаконни риболовни дейности.
  • Предприятията от ЕС, които осъществяват незаконен риболов където и да е по света, без значение под чий флаг, рискуват да им бъдат наложени значителни глоби, пропорционални на стойността на техния улов, което би ги лишило от печалба.

Правно основание

Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (Регламент за ННН риболова)

Регламент (ЕО) № 1010/2009 на Комисията от 22 октомври за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета

Изявления на Комисията pdf - 48 KB [48 KB] English (en) от 18 септември 2008 г.

Вторично законодателство, насоки и друга информация

Вторично законодателство, насоки и друга информация English (en)