Fiske

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Sök
Bakgrundsmaterial

Sammanfattning av EU-lagstiftningen:

En förvaltning baserad på maximal hållbar avkastning

Nyheter
The EU has been criticised recently for imposing a minimum size for fishing clams in the Mediterranean. Italian press reports that these rules limit the ability to enjoy the traditional dish of spaghetti with clams.
The Bluefin Tuna purse seine fishing season, lasting from 26 May to 24 June 2015, has finished with no major issues that may indicate systemic overfishing or illegal fishing activities of Bluefin Tuna by EU vessels. It was the first time in almost a decade that the EU fishermen benefited from an increased quota as BFT fishery has recovered significantly. Although scientists still need to assess the state of the stocks later this year, it is clear that the successful implementation of stricter control measures by the EU to fight IUU and overfishing has played a significant role in the recovery of the stock.
The European Commission has adopted a proposal for a regulation, upgrading the EU framework for the collection, management and use of data for fisheries.

Vetenskaplig rådgivning om fiskeriförvaltning

Förvaltning av fiskbestånd

En av principerna bakom ett välfungerande beslutsfattande inom den gemensamma fiskeripolitiken är att använda de bästa vetenskapliga råden som underlag när man tar fram förvaltningsåtgärder. Exempel på förvaltningsåtgärder är fiskekvoter och övervakning av hur effektivt kvoterna uppfyller de politiska målen.

EU-kommissionen får vetenskapliga råd för nya fiskeriregler från flera olika organ. Som underlag för sitt arbete får organen fakta och statistik som EU-länderna samlar in enligt regelverket för statistikinsamling. Kommissionen bidrar till att fylla kunskapsluckor genom att finansiera upphandlingar och ansökningsomgångar för forskningsprojekt English (en) som kan mynna ut i vetenskapliga råd. Långsiktiga forskningsprojekt med anknytning till fiskeriförvaltning stöds dessutom inom Horisont 2020.

Vetenskapliga rådgivande organ

Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen English (en) (STECF) inrättades 1993 för att ge kommissionen råd om fiskeriförvaltning. STECF är inte ett permanent organ utan består av experter, som deltar tillfälligt i egenskap av medlemmar eller vid behov som experter i arbetsgrupper. Kommissionen utser ledamöter till STECF utifrån deras expertis inom marinbiologi, marinekologi, fiskerivetenskap, teknik för fiskeutrustning, vattenbruk och fiskeekonomi. STECF rapporterar direkt till kommissionen.

Internationella havsforskningsrådet (Ices) är ett mellanstatligt organ som bildades 1902 för att bedriva och samordna forskning om det marina ekosystemet i Nordatlanten. Ices ger råd till regeringar och regionala fiskeriorganisationer, däribland EU. Du kan läsa råden för olika arter och regioner på Ices webbplats.

Den vetenskapliga rådgivande kommittén (SAC) inom Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AFKM) är en regional fiskeriorganisation som bildades 1952 och vars struktur och mandat förnyades 2004. Kommitténs utlåtanden utgör grunden för AFKM:s bindande rekommendationer för fiskeriförvaltning och bevarandet av fiskebestånden inom dess avtalsområde, som omfattar Medelhavet, Svarta havet och anslutande vattenområden.

Vad gäller det fiske som bedrivs av EU:s externa fiskeflotta, särskilt fjärrfiskeflottan, får kommissionen även vetenskapliga råd och förvaltningsrekommendationer av regionala fiskeriorganisationers vetenskapliga kommittéer och regionala fiskeriorganisationer för tonfisk och små arter som lever i grunt eller mellandjupt vatten (pelagiala zonen), på eller strax ovanför havsbotten (bentiska zonen) eller strax ovanför den bentiska zonen (demersala zonen).

I de fall då EU har slutit partnerskapsavtal om fiske med kustländer utanför EU uppmuntrar kommissionen vetenskapligt samarbete mellan forskningsorganisationer inom och utanför EU. Gemensamma vetenskapliga kommittéer kan därför upprättas och gemensamma vetenskapliga möten anordnas vid behov. De kan generera vetenskapliga råd och förvaltningsrekommendationer åt de gemensamma kommissioner som inrättas enligt fiskeavtalet. De gemensamma kommissionerna består av lika många representanter från EU som från kustländerna utanför EU och de samarbetar på lika villkor.

Kommissionens gemensamma forskningscentrum kompletterar de rådgivande organens arbete genom att hjälpa till med att samordna och förvalta STECF och genomföra förordningarna om statistikinsamling. Forskningscentrumet gör också studier om fiskeriförvaltningsfrågor som är viktiga för den gemensamma fiskeripolitiken.