Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
    Prosto besedilo
Povezane vsebine
Novice
The European Commission's yearly proposal for the 2017 fishing opportunities has now been supplemented with figures for the Baltic Sea cod stocks, an item that did not feature in previous versions of this year's Commission's proposals.
A meeting of the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM) in Rome drew to a successful close on 23 September. This meeting was devoted to the implementation of the medium-term strategy for the sustainability of Mediterranean and Black Sea fisheries: the assembly agreed on timeframe and prioritisation of actions, funding and quantifiable goals.
The European Commission has adopted two regulations that will facilitate two Member States to comply with European environmental legislation to protect natural environments. In particular the regulations will help the implementation of the Marine Strategy Framework and the Habitats and Birds Directives.

Znanstveni nasveti za upravljanje staležev rib

Upravljanje ribištva

V skladu s skupno ribiško politiko je pri opredelitvi ukrepov upravljanja treba uporabiti najboljše razpoložljive znanstvene nasvete. Ukrepi zajemajo določanje ribolovnih možnosti ter spremljanje učinkovitosti izvajanja ciljev politike.

Evropska komisija pri pripravi predlogov novih ribiških pravil in predpisov upošteva znanstvene nasvete številnih organov. Za njihovo delo so pomembna dejstva in podatki, ki jih v skladu z okvirom za zbiranje podatkov zbirajo države EU. Pomanjkanje znanja Komisija zapolni s financiranjem javnih razpisov in razpisov za zbiranje predlogov za izvedbo študij English (en) , ki omogočajo pripravo znanstvenih nasvetov. Program Obzorje 2020 daje podporo dolgoročnim raziskovalnim projektom, pomembnim za upravljanje ribištva.

Znanstveni svetovalni odbori

Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo English (en) (STECF) je bil ustanovljen leta 1993 za pomoč Komisiji pri upravljanju ribištva. Odbor ni stalni organ, sestavljajo ga strokovnjaki, ki v njem sodelujejo kot začasni člani ali kot strokovnjaki v delovnih skupinah. Člane odbora imenuje Komisija na podlagi njihovega strokovnega znanja s področja biologije in ekologije, ribištva, tehnologije ribolovnega orodja, ribogojstva in ekonomije ribištva. Odbor je neposredno odgovoren Komisiji.

Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES) je medvladni organ, ustanovljen leta 1902, za izvajanje in koordinacijo raziskav morskih ekosistemov Severnega Atlantika. ICES svetuje številnim vladam in regionalnim organizacijam za upravljanje ribištva in tudi EU. Na svojem spletišču objavlja nasvete za vrste rib in regije.

Znanstveni svetovalni odbor (SAC)  Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM)  je regionalna organizacija za upravljanje ribištva iz leta 1952, katere strukturo in mandat so obnovili leta 2004.  Nasveti odbora so temelj zavezujočim priporočilom, ki jih izdaja Znanstveni svetovalni odbor za upravljanje ribištva in ohranjanje morskih virov na območju, za katerega je odgovoren in ki zajema Sredozemsko in Črno morje ter povezujoča morja.

Pri ribolovnih dejavnostih ribiške flote EU, ki izvaja ribolov v zunanjih vodah, in zlasti flote za dolgo plovbo, Evropska komisija upošteva nasvete in priporočila za upravljanje, ki jih pripravljajo znanstveni odbori regionalnih ribiških organizacij in regionalnih organizacij za upravljanje ribištva za tuna in za majhne vrste rib v plitvih in srednje globokih vodah (pelagične vrste), na morskem dnu ali neposredno nad njim (bentoške vrste) oziroma nad bentoškim območjem (pridnene vrste).

Na področjih, na katerih je EU z obalnimi državami zunaj EU podpisala sporazum o partnerstvu v ribištvu, si Evropska komisija prizadeva spodbujati znanstveno sodelovanje med znanstvenimi skupnostmi v državah EU in zunaj EU. Ustanovijo se lahko skupni znanstveni odbori ali pripravijo ad-hoc skupna znanstvena srečanja, ki skupnim komisijam, ki delujejo v okviru sporazumov o partnerstvu, zagotovijo znanstvene nasvete in priporočila za upravljanje. V skupnih komisijah enakovredno in v enakem številu sodelujejo predstavniki iz EU in držav zunaj EU.

Skupni raziskovalni center Komisije dopolnjuje delo svetovalnih teles, tako da pomaga pri usklajevanju in upravljanju Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo in izvajanju predpisov o zbiranju podatkov. Izvaja tudi študije o vprašanjih upravljanja ribištva, pomembnih za izvajanje skupne ribiške politike.