Ribištvo

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Iskanje
    Prosto besedilo
Povezane vsebine
Novice
On July 15, in a seminar on the status of European fish stocks and on the economic situation of European fishing fleets, the Commission will be hearing the views of the fishing sector, scientific organisations, NGOs, national administrations and other members of the public, i.e. all those concerned with the EU's fisheries legislation.
On 29 June 2016 the Council of Fisheries Ministers and the European Parliament reached a political agreement to amend the rules currently in force for cod stocks (a long-term plan, also known as the cod recovery plan, which has been in force since 2008).
The European Parliament, the Council and the European Commission today reached an agreement on how to better protect deep-sea fish, sponges and corals while maintaining the viability of the European fishing industry. The agreement brings the EU rules on deep-sea fisheries, which date back to 2003, in line with the sustainability targets enshrined in the EU's reformed Common Fisheries Policy.

Znanstveni nasveti za upravljanje staležev rib

Upravljanje ribištva

V skladu s skupno ribiško politiko je pri opredelitvi ukrepov upravljanja treba uporabiti najboljše razpoložljive znanstvene nasvete. Ukrepi zajemajo določanje ribolovnih možnosti ter spremljanje učinkovitosti izvajanja ciljev politike.

Evropska komisija pri pripravi predlogov novih ribiških pravil in predpisov upošteva znanstvene nasvete številnih organov. Za njihovo delo so pomembna dejstva in podatki, ki jih v skladu z okvirom za zbiranje podatkov zbirajo države EU. Pomanjkanje znanja Komisija zapolni s financiranjem javnih razpisov in razpisov za zbiranje predlogov za izvedbo študij English (en) , ki omogočajo pripravo znanstvenih nasvetov. Program Obzorje 2020 daje podporo dolgoročnim raziskovalnim projektom, pomembnim za upravljanje ribištva.

Znanstveni svetovalni odbori

Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo English (en) (STECF) je bil ustanovljen leta 1993 za pomoč Komisiji pri upravljanju ribištva. Odbor ni stalni organ, sestavljajo ga strokovnjaki, ki v njem sodelujejo kot začasni člani ali kot strokovnjaki v delovnih skupinah. Člane odbora imenuje Komisija na podlagi njihovega strokovnega znanja s področja biologije in ekologije, ribištva, tehnologije ribolovnega orodja, ribogojstva in ekonomije ribištva. Odbor je neposredno odgovoren Komisiji.

Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES) je medvladni organ, ustanovljen leta 1902, za izvajanje in koordinacijo raziskav morskih ekosistemov Severnega Atlantika. ICES svetuje številnim vladam in regionalnim organizacijam za upravljanje ribištva in tudi EU. Na svojem spletišču objavlja nasvete za vrste rib in regije.

Znanstveni svetovalni odbor (SAC)  Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (GFCM)  je regionalna organizacija za upravljanje ribištva iz leta 1952, katere strukturo in mandat so obnovili leta 2004.  Nasveti odbora so temelj zavezujočim priporočilom, ki jih izdaja Znanstveni svetovalni odbor za upravljanje ribištva in ohranjanje morskih virov na območju, za katerega je odgovoren in ki zajema Sredozemsko in Črno morje ter povezujoča morja.

Pri ribolovnih dejavnostih ribiške flote EU, ki izvaja ribolov v zunanjih vodah, in zlasti flote za dolgo plovbo, Evropska komisija upošteva nasvete in priporočila za upravljanje, ki jih pripravljajo znanstveni odbori regionalnih ribiških organizacij in regionalnih organizacij za upravljanje ribištva za tuna in za majhne vrste rib v plitvih in srednje globokih vodah (pelagične vrste), na morskem dnu ali neposredno nad njim (bentoške vrste) oziroma nad bentoškim območjem (pridnene vrste).

Na področjih, na katerih je EU z obalnimi državami zunaj EU podpisala sporazum o partnerstvu v ribištvu, si Evropska komisija prizadeva spodbujati znanstveno sodelovanje med znanstvenimi skupnostmi v državah EU in zunaj EU. Ustanovijo se lahko skupni znanstveni odbori ali pripravijo ad-hoc skupna znanstvena srečanja, ki skupnim komisijam, ki delujejo v okviru sporazumov o partnerstvu, zagotovijo znanstvene nasvete in priporočila za upravljanje. V skupnih komisijah enakovredno in v enakem številu sodelujejo predstavniki iz EU in držav zunaj EU.

Skupni raziskovalni center Komisije dopolnjuje delo svetovalnih teles, tako da pomaga pri usklajevanju in upravljanju Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo in izvajanju predpisov o zbiranju podatkov. Izvaja tudi študije o vprašanjih upravljanja ribištva, pomembnih za izvajanje skupne ribiške politike.