Sajd

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Fittex
Kontenut relatat
Aħbarijiet
The Bluefin tuna fishery is regulated by the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) to which the EU is a contracting party.
The main Bluefin Tuna fishing season runs from 26 May to 24 June; this is when large vessels, purse seiners, are allowed to fish for Bluefin tuna in the Mediterranean and the Eastern Atlantic.

Parir xjentifiku dwar il-ġestjoni tal-istokkijiet tal-ħut

Il-ġestjoni tal-istokkijiet tal-ħut

L-użu tal-aħjar parir xjentifiku disponibbli bħala bażi għad-definizzjoni ta’ miżuri ta’ ġestjoni huwa wieħed mill-prinċipji tal-politika komuni tas-sajd (PKS) ta' tfassil tajjeb tal-politika. Dawn il-miżuri jinkludu l-istabbiliment ta' opportunitajiet tas-sajd u l-monitoraġġ tal-effiċjenza tagħhom fil-ksib tal-objettivi u l-miri tal-politika.

Meta tipproponi regoli u regolamenti ġodda għas-sajd, il-Kummissjoni Ewropea tfittex il-parir xjentifiku minn għadd ta’ korpi. Il-fatti u ċ-ċifri li jinġabru mill-pajjiżi tal-UE skont il-qafas tal-ġbir tad-dejta jiffurmaw il-bażi għall-ħidmiet ta' dawn il-korpi. Il-Kummissjoni tfittex li timla n-nuqqasijiet ta' żmien qasir fl-għarfien billi tiffinanzja sejħiet għall-offerti u sejħiet għall-proposti li jippermettu li jitwettqu studji English (en) li jirriżultaw fil-parir xjentifiku. Il-proġetti ta' riċerka fit-tul rilevanti għall-ġestjoni tas-sajd għandhom appoġġ taħt Orizzont 2020.

Korpi Xjentifiċi Konsultattivi

Il-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd English (en) (STECF) ġie stabbilit fl-1993 biex jagħti parir lill-Kummissjoni dwar il-ġestjoni tas-sajd. Mhuwiex korp permanenti, iżda ġabra ta’ esperti li jikkontribwixxu għax-xogħol tiegħu jew fuq bażi temporanja bħala membri, jew fuq bażi ta' talba bħal esperti fi gruppi ta’ ħidma. Il-membri tal-STECF huma maħtura mill-Kummissjoni għall-għarfien espert tagħhom fil-bijoloġija u l-ekoloġija tal-baħar, ix-xjenza tas-sajd, it-teknoloġija tal-irkaptu tas-sajd, l-akkwakultura, u l-ekonomiji tas-sajd. L-STECF jirrapporta direttament lill-Kummissjoni.

Il-Kunsill Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-Baħar (ICES) hu korp intergovernattiv imwaqqaf fl-1902 biex iwettaq u jikkoordina r-riċerka fl-ekosistemi tal-baħar tat-Tramuntana tal-Atlantiku. L-ICES jipprovdi pariri lil għadd ta' gvernijiet u organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd, inkluża l-UE. Jippubblika Pariri Popolari skont l-ispeċi ta’ ħut u r-reġjun fuq il-websajt tiegħu.

Il-Kumitat Konsultattiv Xjentifiku (SAC) tal-Kummissjoni Ġenerali għas-Sajd fil-Mediterran (GFCM) huwa organizzazzjoni reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd stabbilit fl-1952 u l-istruttura u l-mandat tiegħu ġew imġedda fl-2004.  Il-parir tal-SAC jifforma l-bażi għal rakkomandazzjonijiet li jorbtu tal-GFCM dwar il-ġestjoni tas-sajd u l-konservazzjoni tar-riżorsi tal-baħar fiż-żona li għalihom huwa responsabbli, li tinkludi l-Mediterran, il-Baħar l-Iswed u l-ilmijiet li jgħaqqduhom.

Fir-rigward tal-attivitajiet tas-sajd tal-flotta tas-sajd esterna tal-UE u b'mod partikolari l-flotta tal-ilmijiet f'distanza twila, il-Kummissjoni Ewropea tibbaża wkoll fuq il-parir xjentifiku u r-rakkomandazzjonijiet ta' ġestjoni mogħtija mill-kumitati xjentifiċi tal-organizzazzjonijiet reġjonali tas-sajd u l-organizzazzjonijiet reġjonali għall-ġestjoni tas-sajd għat-tonn u speċijiet żgħar li jgħixu f'fond baxx jew medju (pelaġiċi), fuq jew eżatt fuq qiegħ il-baħar (bentiċi) jew eżatt fuq is-saff bentiku (demersali)

Fejn l-UE ffirmat ftehim ta' sħubija dwar is-sajd ma' pajjiżi kostali mhux tal-UE, il-Kummissjoni Ewropea tfittex li tippromwovi l-kooperazzjoni xjentifika bejn l-UE u l-komunitajiet xjentifiċi mhux tal-UE u tista' twaqqaf kumitati xjentifiċi konġunti jew torganizza laqgħat xjentifiċi konġunti ad-hoc. Dawn jistgħu jipprovdu parir xjentifiku u rakkomandazzjonijiet dwar il-ġestjoni lill-kummissjonijiet konġunti li joperaw taħt il-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd. Il-kummissjonijiet konġunti jinkludu numru ugwali ta’ rappreżentanti mill-UE u l-pajjiżi kostali mhux tal-UE li jikkooperaw fuq bażi ndaqs.

Iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni jikkomplementa x-xogħol tal-korpi konsultattivi billi jappoġġja l-koordinazzjoni u l-ġestjoni tal-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd u l-implimentazzjoni tar-regolamenti għall-ġbir tad-dejta. Iwettaq ukoll studji dwar kwistjonijiet ta’ ġestjoni tas-sajd rilevanti għall-implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-Sajd.