Žuvininkystė

INSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable FishINSEPARABLE - Eat, Buy and Sell Sustainable Fish

Paieška
    Laisvas tekstas
Daugiau šia tema
Naujienos
The EU has today taken another step to protect sea bass stocks in Europe. The 28 EU member states agreed to the Commission's proposal to increase the minimum size for northern sea bass from 36 to 42 cm.
The Bluefin Tuna purse seine fishing season, lasting from 26 May to 24 June 2015, has finished with no major issues that may indicate systemic overfishing or illegal fishing activities of Bluefin Tuna by EU vessels. It was the first time in almost a decade that the EU fishermen benefited from an increased quota as BFT fishery has recovered significantly. Although scientists still need to assess the state of the stocks later this year, it is clear that the successful implementation of stricter control measures by the EU to fight IUU and overfishing has played a significant role in the recovery of the stock.
The European Commission has adopted a proposal for a regulation, upgrading the EU framework for the collection, management and use of data for fisheries.

Mokslinės rekomendacijos dėl žuvų išteklių valdymo

Žuvų išteklių valdymas

Atsižvelgti į geriausias mokslines rekomendacijas rengiant valdymo priemones – vienas iš bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) tinkamo politikos formavimo principų. Tokios priemonės – tai, be kita ko, žvejybos galimybių nustatymas ir jų veiksmingumo siekiant politikos tikslų ir įgyvendinant jos uždavinius stebėjimas.

Siūlydama naujas žuvininkystės taisykles ir reglamentus, Europos Komisija siekia gauti įvairių įstaigų mokslinių rekomendacijų. Šių įstaigų darbo pagrindas – ES šalių remiantis duomenų rinkimo sistema surinkti faktai ir skaičiai. Komisija padeda užpildyti trumpalaikes žinių spragas skirdama lėšų konkursams ir kvietimams teikti paraiškas, suteikiantiems galimybę vykdyti tyrimus English (en) ir teikti mokslines rekomendacijas. Svarbūs ilgalaikiai žuvininkystės valdymo mokslinių tyrimų projektai remiami pagal programą „Horizontas 2020“.

Mokslinės patariamosios įstaigos

Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas English (en) (ŽMTEK) įsteigtas 1993 m., kad patartų Komisijai žuvininkystės valdymo klausimais. Tai ne nuolatinė įstaiga, o grupė ekspertų, kurie komiteto veikloje dalyvauja arba laikinai kaip nariai, arba pagal poreikius kaip darbo grupių ekspertai. ŽMTEK narius Komisija skiria atsižvelgdama į jų kompetenciją jūrų biologijos ir ekologijos, žuvininkystės mokslo, įrangos technologijų, akvakultūros bei žuvininkystės ekonomikos srityse. ŽMTEK atsiskaito tiesiogiai Komisijai.

Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba (TJTT) – tarpvyriausybinė įstaiga, įsteigta 1902 m. šiaurės Atlanto jūrų ekosistemų moksliniams tyrimams vykdyti ir koordinuoti. Taryba konsultuoja įvairias vyriausybes ir regionines žuvininkystės valdymo organizacijas, taip pat Europos Sąjungą. Savo svetainėje ji skelbia plačiajai visuomenei skirtas rekomendacijas pagal žuvų rūšis ir regionus.

Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos (BVJŽK) mokslo patariamasis komitetas – tai 1952 m. įsteigta regioninė žuvininkystės valdymo organizacija, kurios struktūra ir įgaliojimai atnaujinti 2004 m.  Komiteto konsultacijos – privalomų BVJŽK rekomendacijų dėl žuvininkystės valdymo ir jūrų išteklių apsaugos Viduržemio bei Juodojoje jūrose ir jungiamuosiuose vandenyse pagrindas.

Reglamentuodama ES išorės žvejybos laivyno ir tolimojo plaukiojimo laivyno žvejybos veiklą, Europos Komisija taip pat remiasi regioninių žuvininkystės organizacijų mokslinių komitetų ir regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų pateiktomis mokslinėmis ir valdymo rekomendacijomis, skirtomis tunams arba mažoms rūšims, gyvenančioms negiliuose arba vidutinio gylio vandenyse (pelaginėms rūšims), ant arba prie pat jūros dugno (dugninėms rūšims) arba vos aukščiau dugno sluoksnio (priedugnio rūšims).

Tais atvejais, kai ES yra pasirašiusi žuvininkystės partnerystės susitarimus su ES nepriklausančiomis pakrantės šalimis, Europos Komisija siekia skatinti ES ir jai nepriklausančių šalių mokslo bendruomenių mokslinį bendradarbiavimą ir gali steigti bendrus mokslinius komitetus arba rengti „ad hoc“ bendrus mokslinius posėdžius. Jie gali teikti mokslines ir valdymo rekomendacijas bendroms komisijoms, veikiančioms pagal žuvininkystės partnerystės susitarimą. Bendras komisijas sudaro vienodas skaičius ES ir ES nepriklausančių pakrantės šalių atstovų, bendradarbiaujančių vienodomis teisėmis.

Komisijos Jungtinis tyrimų centras papildo patariamųjų įstaigų darbą remdamas Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto koordinavimo ir valdymo veiklą bei duomenų rinkimo nuostatų įgyvendinimą. Jis taip pat atlieka tyrimus žuvininkystės valdymo klausimais, svarbiais įgyvendinant bendrąją žuvininkystės politiką.